9 czerwca cz?onkowie klubu i k?ka wraz z opiekunkami pani? Yatsyg? i pani? Radom wybrali si? na wycieczk? do Katowic. Pierwszym punktem programu by?y warsztaty na Uniwersytecie ?l?skim z panem Micha?em Kurk? reporterem, monta?yst? i operatorem redakcji Uniwersytetu. Pan Micha? przeprowadzi? warsztaty dziennikarskie, uczniowie mieli okazj? stan?? przed prawdziw? kamer? i sprawdzi? czy w przysz?o?ci mogliby zosta? dziennikarzami. Kolejnym punktem programu by?a wizyta w Gaming Housie Stowarzyszeniu Sportw Ekstremalnych. W tym miejscu dowiedzieli?my si?, ?e ci??k? i sumienn? prac? mo?na wiele osi?gn??. Nale?y mie? pasj?, du?o czyta? by by? ekspertem w danej dziedzinie i uczy? si? j?zykw obcych, a szczeglnie angielskiego. Poznali?my re?ysera reklamy Ca?a Polska zbiera paragony. Pe?ni zapa?u i energii ruszyli?my na Rynek, a nast?pnie zrobili?my sobie przerw? na lunch. Po pokrzepieniu naszych cia? pan Kurka zabra? nas do Centrum Kultury, gdzie wjechali?my na wie?? wyci?gow? dawnego szybu Warszawa II, na wysoko?ci 40m ogl?dali?my panoram? Katowic.


Dzie? min?? nam bardzo szybko i zadowoleni wrcili?my do Korfantowa, pe?ni nadziei, ?e jeszcze kiedy? odwiedzimy Katowice ;-)

Czytaj więcej...


Grupa uczennic z klasy III b: Julia Bieruta, Marlena Krupa, Kamila Szpineta, Aleksandra Tobiasz pod opiek? pani Moniki Radom wzi??a udzia? w VI edycji konkursu pani pose?.

Zadaniem by?o napisanie zwrotek do wybranej piosenki, nast?pnie odby?y si? eliminacje i final w Opolu.

Niestety nie zaj??y?my miejsca na podium, ale jeste?my z siebie dumne, ?e znalaz?y?my si? w 10 najlepszych z dwch wojewdztw opolskiego i dolno?l?skiego.

Klub Europejski na Mi?dzynarodowym Turnieju Tenisa Sto?owego

W sobot? 1 kwietnia 2017 roku zorganizowali?my ma?y pocz?stunek dla uczestnikw turnieju. Umilali?my czas moc? kaw?, s?odkimi ciastami i pysznymi bulkami, ktre podbi?y podniebienia graczy.

Ponadto us?yszeli?my rozmowy w j?zyku francuskim i czeskim oraz sami mogli?my si? wykaza? znajomo?ci? j?zyka angielskiego i niemieckiego to by? ?wietny trening ;-)

Czytaj więcej...

Muffiny

20 marca Klub Europejski zorganizowa? sprzeda? przedwiosennych muffinkw. Gimnazjalistom bardzo spodoba? si? ten pomys? poniewa? muffiny rozesz?y si? jak ?wie?e bu?eczki.

Dzi?kujemy ;-)

Czytaj więcej...

Klub Europejski w Urz?dzie Miejskim w Korfantowie

22 listopada Klub Europejski uda? si? na spotkanie z Pani? Agnieszk? Serduni, ktra zajmuje stanowisko ds. integracji europejskiej i promocji. Jako Klub bardzo chcieli?my si? dowiedzie? jakie projekty unijne by?y i s? realizowane w naszej gminie. Pani Agnieszka w jasny sposb przedstawi?a jak gmina sk?ada wniosek i gdzie. Zaskoczy?a nas ilo?? dokumentw jakie musz? powsta? by wniosek by? kompletny. Bardzo dzi?kujemy Pani Serduni za mi?e przyj?cie wyszli?my bogatsi o now? wiedz? .

KE

Czytaj więcej...

Trip to Opole


It was the 27th of September when we went to Opole. Our favourite teachers Mrs. Radom, Mrs. Yatsyga and Mrs. Sternik went with us too. First destination were sculptures made by Marian Molenda. Our guide showed us a few churches, of course he spoke only English. Next we went to amphitheater where we played on a stage and acted funny scenes. Our guide wanted to show us Opole Venice. There are buildings above the river like in the Italy. At the end of our sightseeing our guide showed us the ramparts of Opole.

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie