Szkolenia o narkotykach

W ramach udzia?u naszego gimnazjum w programie pilota?owym Profilaktyka uzale?nie? dzieci i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w wojewdztwie opolskim w roku 2016/2017 Pomy?l zanim sprbujesz, w szkole odby?o si? szkolenie dla nauczycieli i szkolenie dla rodzicw na temat: Narkotyki i dopalacze. Jak rozpoznawa?? Jak reagowa??. Szkolenia przeprowadzi? st. sier?ant Mateusz ?ozi?ski z Komisariatu Policji w Korfantowie. Prowadz?cy, z wykorzystaniem edukacyjnej walizki narkotykowej oraz prezentacji multimedialnej, zaprezentowa? uczestnikom jak wygl?daj? poszczeglne narkotyki oraz akcesoria, ktre s?u?? do ich za?ywania. Policjant omawiaj?c poszczeglne ?rodki psychoaktywne zwraca? uwag? na symptomy, ktre mog? ?wiadczy? o tym, ?e dana osoba jest pod ich wp?ywem. Niepokj rodzicw i nauczycieli powinny budzi? wszelkie zmiany w zachowaniu i osobowo?ci dziecka, zmiany wygl?du i stanu zdrowia oraz zmiany nawykw. St?d, w opiece nad dzieckiem wa?ne, aby by? czujnym, bacznie je obserwowa? oraz uwa?nie s?ucha? tego, co mwi. Taka postawa umo?liwi odczytanie sygna?w ostrzegawczych i zareagowanie w por? na zagro?enie.

El?bieta Sternik pedagog szkolny

Czytaj więcej...

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

W dniach 1516 grudnia 2016 r. ?wietlica w naszej szkole zamieni?a si? w egzotyczn? wysp?, a gimnazjali?ci klas trzecich w poszukiwaczy skarbw. Wszystko za spraw? programu profilaktycznego Archipelag Skarbw.

M?odzie? podczas dwch czterogodzinnych blokw zaj??, przy pomocy ekipy trenerw, u?wiadamia?a sobie swoje najg??bsze pragnienia o g??bokim szcz??ciu, trwa?ej mi?o?cii realizacji w ?yciu w?asnych pasji i marze?. Zg??biana wiedza o mi?o?ci, seksualno?ci, budo-waniu wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku ukazywa?a, ?e warto podj?? prac? nad sob?. Trenerzy uczyli jak nale?y oswaja? tygrysy, ktre mieszkaj? w d?ungli, jak? jest wn?trze cz?owieka, daj?c konkretne wskazwki, jak radzi? sobie w konkretnych sytuacjach, ktrym towarzysz? konkretne emocje i uczucia. Uczniowie z du?ym zaanga?owaniem uczestniczyli w programie, zg?aszaj?c si? do poszczeglnych ?wicze?. Licznie te? wzi?li udzia? w Festiwalu Twrczo?ci. W pracach plastycznych, literackich, prezentacjach, a nawet do?wiadczeniach chemicznych formu?owali przekaz profilaktyczny do swoich kole?anek i kolegw. Ilo?ci? i jako?ci? przygotowanych prac i wykonanych zada? bardzo mile zaskoczyli prowadz?cych.

Czytaj więcej...

Jak bezpiecznie sp?dzi? wakacje?

22 czerwca 2016 r. go?cili?my w naszej szkole Pani? Mari? Osieck? z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nysie, ktra zaprezentowa?a uczniom klas pierwszych ?elazne zasady bezpiecze?stwa podczas wakacji. M?odzie? wynios?a ze spotkania du?o cennych rad, jak unika? zagro?e? b?d?c w r?nych miejscach i sytuacjach:jak zachowa? si? w czasie burzy, co oznacza bia?a flaga na pla?y, czy kleszcz jest bardzo niebezpieczny, jak unikn?? zatru? pokarmowych, zara?enia w?cieklizn?, zaka?enia meningokokami, itd.

Czytaj więcej...

Dlaczego nie powinni?my za?ywa? dopalaczy?

Dlaczego nie powinni?my za?ywa? dopalaczy?- to temat projektu gimnazjalnego zrealizowany przez grup? uczniw z klasy IIc w sk?adzie: Weronika Danielak, Emilia Klampko, Marta ?uszczy?ska, Oskar Milczek, Kamil Niemiec i Szymon Szkuta, pod opiek? pedagoga szkolnego p. El?biety Sternik. Uczniowie poszukiwali odpowiedzi na g?wny problem badawczy w oparciu o samodzielnie wyszukiwane informacje, jak rwnie? zasi?gni?te opinie specjalistw w tej dziedzinie, tj. specjalisty ds. uzale?nie? Pana Paw?a Andrzejuka oraz sier?. Mateusza ?ozi?skiego z Komisariatu Policji w Korfantowie. Dzi?ki wywiadom przeprowadzonym ze specjalistami uczniowie pozyskali wiarygodne informacje na temat czym s? dopalacze, z czego wynikaj? niebezpiecze?stwa ich za?ywania oraz jakie s? konsekwencje zdrowotne, spo?eczne i prawne ich u?ywania.


Czytaj więcej...


W kwietniu br. ka?da klasa pierwsza uczestniczy?a w dwugodzinnych zaj?ciach profilaktycznych w ramach programu profilaktyki uniwersalnej Ogarnij si?! Ju? czas . Zaj?cia prowadzi?, ju? od kilku lat wsp?pracuj?cy ze szko??, Pan Pawe? Andrzejuk specjalista terapii uzale?nie? ze Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzale?nionych To cz?owiek w Opolu.

Czytaj więcej...

O dopalaczach i narkotykach bez histerii

O dopalaczach i narkotykach bez histerii to temat wywiadwki profilaktycznej, w ktrej uczestniczyli rodzice klas pierwszych naszego gimnazjum w czwartek 28 kwietnia br. Prowadz?cym spotkanie by? Pan Pawe? Andrzejuk - specjalista terapii uzale?nie? ze Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzale?nionych To cz?owiek w Opolu.

Dzi?ki spotkaniu rodzice poszerzyli swoj? wiedz? na temat sposobw rozpoznawania, czy dziecko eksperymentuje z narkotykami oraz czynnikw, ktre mog? chroni? ich dzieci przed si?ganiem po ?rodki psychoaktywne. Specjalista udzieli? rodzicom cennych informacji na temat dzia?ania najbardziej popularnego narkotyku, ktrym jest marihuana, okre?lana inaczej jako zio?o, marycha, trawa, czy te? gandzia. Specjalista obali? mit, ?e palenie marihuany jest bezpieczne, bowiem marihuanazawiera substancj? (tetrahydrokanabiole- THCA), ktra negatywnie oddzia?uje na nasz uk?ad nerwowy i szybko powoduje uzale?nienie psychiczne. Prowadz?cy mwi?c o czynnikach chroni?cych dziecko przed narkotykami i dopalaczami podkre?li? rol? dobrego kontaktu rodzicw z dzieckiem, ktry powinien opiera? si? na okazywaniu dziecku ciep?a i zainteresowania, jak rwnie? stawianiu mu konkretnych wymaga? i granic. Rodzice kochaj?cy i zarazem wymagaj?cy maj? du?e szanse uchronienia dziecka przed zagro?eniami wsp?czesnego ?wiata.

Spotkanie z rodzicami

Idea szkolnych spotka? z rodzicami to nie tylko poinformowanie ich o post?pach dzieci i zdobytych przez nie ocenach, ale tak?e okazja do dostarczeniu rodzicom dodatkowej wiedzy na tematy zwi?zane z wychowywaniem M?odego Pokolenia.

Jest to tzw. pedagogizacja lub psychoedukacja rodzicw.

Taki te? cel przy?wieca? zebraniu, maj?cemu miejsce 18 lutego, podczas ktrego, prcz tradycyjnych kartek z ocenami, okre?laj?cymi post?py uczniw w pierwszym semestrze, rodzice otrzymali spor? dawk? wiedzy na temat tego, jakie ich Pociechy stosuj? sposoby na uczenie si?, czy s? to sposoby skuteczne i wreszcie- czy w ogle potrafi? i chc? si? uczy?.Czytaj więcej...

Spotkanie z policjantem

Przestrzeganie prawa obowi?zkiem ka?dego, tak?e ucznia pod takim has?em odby?o si? 18 listopada 2015 r. spotkanie uczniw klas pierwszych naszego gimnazjum z sier?. Mateuszem ?ozi?skim z Komisariatu Policji w Korfantowie. Przewodnim tematem spotkania by?a odpowiedzialno?? prawna nieletnich. Pan policjant, w oparciu o Ustaw? o post?powaniu w sprawach nieletnich, wyja?ni? m?odzie?y poj?cie nieletni, czyn karalny i demoralizacja oraz przestawi? i omwi? zachowania ?wiadcz?ce o demoralizacji, prawnym wykroczeniu, czy te? przest?pstwie. Uczniowie zostali zapoznani z katalogiem ?rodkw wychowawczych i poprawczych, jakie mo?e zastosowa? s?d rodzinny wobec nieletniego. Prowadz?cy poruszy? rwnie? problem posiadania, rozprowadzania oraz za?ywania przez m?odzie? ?rodkw psychoaktywnych w ?wietle prawa, jak rwnie? zagro?e? internetowych (cyberprzepomoc, stalking, spoofing, phishin).

Omawiana tematyka bardzo zainteresowa?a m?odzie?, o czym ?wiadczy?y liczne pytania uczniw kierowane do prowadz?cego.

El?bieta Sternik

Zdj?cia: Kacper Dawidowicz kl. Ic

5 listopada 2015 r., tym razem uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie profilaktycznym Noe. Ponownie realizatorem programu by? Pan Mariusz Kajda - specjalista terapii uzale?nie?, dyrektor O?rodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i M?odzie?y w Lutej k/Kielc.

Podstawowe cele programu to zapobieganie przedwczesnemu u?ywaniu alkoholu oraz promowanie postawy trze?wo?ci w?rd m?odzie?y. Program obala mit o powszechnej ch?ci picia i niemo?no?ci u?o?enia kontaktw z rwie?nikami bez alkoholu. Tematem przewodnim programu s? warto?ci takie jak: prawda, mi?o?? i wolno??. Program pozwala na zdobycie przez m?odzie? podstawowych wiadomo?ci o alkoholu i narkotykach, ktre ostatecznie niszcz? mi?o?? oraz ograniczaj? wolno?? cz?owieka.

Czytaj więcej...

W dniach 4-5 listopada 2015 r. ?wietlica w naszej szkole zamieni?a si? w egzotyczn? wysp?, a gimnazjali?ci klas trzecich w poszukiwaczy skarbw. Wszystko za spraw? programu profilaktycznego Archipelag skarbw.

M?odzie? podczas dwch czterogodzinnych blokw zaj??, przy pomocy ekipy trenerw, u?wiadamia?a sobie swoje najg??bsze pragnienia o g??bokim szcz??ciu, trwa?ej mi?o?ci i realizacji w ?yciu w?asnych pasji i marze?. Przekazywana wiedza o mi?o?ci, seksualno?ci, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku ukazywa?a, ?e warto podj?? prac? nad sob?. Trenerzy uczyli jak nale?y oswaja? tygrysy, ktre mieszkaj? w d?ungli, jak? jest wn?trze cz?owieka, daj?c konkretne wskazwki, jak radzi? sobie z gniewem, z?o?ci?, zakochaniem, a tak?e pobudzeniem seksualnym.

Czytaj więcej...

PROGRAM PSYCHOEDUKACYJNY - Nasze spotkaniaW miesi?cach kwiecie? czerwiec 2015 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli
wprogramie psychoedukacyjnym pn. Nasze spotkaniaautorstwa Marii i Piotra Fijewskich. Realizatorami programu w poszczeglnych klasach byli: kl. Ia p. El?bieta Sternik (pedagog szkolny); kl. Ib p. Alina Bar?oga (psycholog szkolny); kl. Ic p. Irena Honisz (nauczyciel, oligofrenopedagog). Prowadzone w ramach programu zaj?cia z m?odzie??
s?u?y?y nauce umiej?tno?ci psychologicznych: rozumienia siebie, kierowania sob? i porozumiewania si? z innymi. Umiej?tno?ci te stanowi? istotne wyposa?enie m?odej osoby, chroni?ce je przed zaburzeniami i zagro?eniami. Zaj?cia by?y prowadzone metodami aktywnymi, poniewa? poprzez osobiste do?wiadczenia i czynny udzia? w danej sytuacji czyli jej prze?ycie i wyci?gni?cie subiektywnych wnioskw, ucze? najlepiej nabywa wiadomo?ci i umiej?tno?ci potrzebnych mu w doros?ym ?yciu. Zaj?cia prowadzone w taki sposb stanowi? rodzaj treningu grupowego. ?amane s? utarte schematy edukacji szkolnej i nie zawsze ciekawej dla m?odzie?y profilaktyki.


Czytaj więcej...

Dzie? Bezpiecznego Internetu

Dzi? trudno sobie wyobrazi? ?wiat bez Internetu. Korzystamy z niego na ka?dym kroku gdy chcemy zrobi? zakupy, nauczy? si? j?zyka, obejrze? film czy porozmawia? ze znajomymi. Dlatego tak wa?ne jest, by by? narz?dziem w pe?ni bezpiecznym, zw?aszcza ?e korzystaj? z niego coraz m?odsi u?ytkownicy, ktrzy nie zawsze zdaj? sobie spraw? z zagro?e?, jakie mog? kry? si? w sieci.

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie to has?o jest kluczem do wi?kszo?ci problemw i zagro?e? wyst?puj?cych w Sieci. Po drugiej stronie mo?e by? przest?pca szukaj?cy na czatach potencjalnych ofiar, oszust wykorzystuj?cy zaufanie podczas aukcji internetowej, czy te? haker w?amuj?cy si? na nasze konto bankowe. Sam w sobie Internet nie jest ani z?y, ani dobry jest po prostu narz?dziem. Konieczne jednak staje si? stosowanie w cyberprzestrzeni zasady ograniczonego zaufania oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecze?stwa.

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie