Szkolenia o narkotykach

W ramach udzia?u naszego gimnazjum w programie pilota?owym Profilaktyka uzale?nie? dzieci i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w wojewdztwie opolskim w roku 2016/2017 Pomy?l zanim sprbujesz, w szkole odby?o si? szkolenie dla nauczycieli i szkolenie dla rodzicw na temat: Narkotyki i dopalacze. Jak rozpoznawa?? Jak reagowa??. Szkolenia przeprowadzi? st. sier?ant Mateusz ?ozi?ski z Komisariatu Policji w Korfantowie. Prowadz?cy, z wykorzystaniem edukacyjnej walizki narkotykowej oraz prezentacji multimedialnej, zaprezentowa? uczestnikom jak wygl?daj? poszczeglne narkotyki oraz akcesoria, ktre s?u?? do ich za?ywania. Policjant omawiaj?c poszczeglne ?rodki psychoaktywne zwraca? uwag? na symptomy, ktre mog? ?wiadczy? o tym, ?e dana osoba jest pod ich wp?ywem. Niepokj rodzicw i nauczycieli powinny budzi? wszelkie zmiany w zachowaniu i osobowo?ci dziecka, zmiany wygl?du i stanu zdrowia oraz zmiany nawykw. St?d, w opiece nad dzieckiem wa?ne, aby by? czujnym, bacznie je obserwowa? oraz uwa?nie s?ucha? tego, co mwi. Taka postawa umo?liwi odczytanie sygna?w ostrzegawczych i zareagowanie w por? na zagro?enie.

El?bieta Sternik pedagog szkolny


© Gimnazjum w Korfantowie