Dzie? Bezpiecznego Internetu

Dzi? trudno sobie wyobrazi? ?wiat bez Internetu. Korzystamy z niego na ka?dym kroku gdy chcemy zrobi? zakupy, nauczy? si? j?zyka, obejrze? film czy porozmawia? ze znajomymi. Dlatego tak wa?ne jest, by by? narz?dziem w pe?ni bezpiecznym, zw?aszcza ?e korzystaj? z niego coraz m?odsi u?ytkownicy, ktrzy nie zawsze zdaj? sobie spraw? z zagro?e?, jakie mog? kry? si? w sieci.

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie to has?o jest kluczem do wi?kszo?ci problemw i zagro?e? wyst?puj?cych w Sieci. Po drugiej stronie mo?e by? przest?pca szukaj?cy na czatach potencjalnych ofiar, oszust wykorzystuj?cy zaufanie podczas aukcji internetowej, czy te? haker w?amuj?cy si? na nasze konto bankowe. Sam w sobie Internet nie jest ani z?y, ani dobry jest po prostu narz?dziem. Konieczne jednak staje si? stosowanie w cyberprzestrzeni zasady ograniczonego zaufania oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecze?stwa.

Od 2004 r. w miesi?cu lutym z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest na ca?ym ?wiecie Dzie? Bezpiecznego Internetu. Ma on na celuinicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobw internetowych. W Polsce Dzie? Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Naukow? i Akademick? Sie? Komputerow? (NASK) - realizatorw unijnego programu Safer Internet.

W roku 2015 DBI obchodzili?my go 10 lutego. Wszystkie dzia?ania podejmowane w ramach DBI realizowane by?y pod has?em Razem tworzymy lepszy Internet. Podczas obchodw DBI podkre?lane by?o to, ?e ka?dy internauta mo?e przyczyni? si? do tego, ?e Internet b?dzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Ka?dy ponosi odpowiedzialno?? za to, co robi w Sieci i w jaki sposb z niej korzysta.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowie klas pierwszych naszej szko?y uczestniczyli w zaj?ciach z pedagogiem szkolnym na temat zagro?e? w Sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Zaj?cia by?y prowadzone w oparciu o ciekawe materia?y znajduj?ce si? na stronie www.saferinternet.pl. Mamy nadziej?, ?e nasi uczniowie, stosuj?c w Sieci zasady bezpiecze?stwa, nie powiel? losw Karoliny i Rafa?a go?ci ogl?danego programu Ewy Farny.

© Gimnazjum w Korfantowie