Dlaczego nie powinni?my za?ywa? dopalaczy?

Dlaczego nie powinni?my za?ywa? dopalaczy?- to temat projektu gimnazjalnego zrealizowany przez grup? uczniw z klasy IIc w sk?adzie: Weronika Danielak, Emilia Klampko, Marta ?uszczy?ska, Oskar Milczek, Kamil Niemiec i Szymon Szkuta, pod opiek? pedagoga szkolnego p. El?biety Sternik. Uczniowie poszukiwali odpowiedzi na g?wny problem badawczy w oparciu o samodzielnie wyszukiwane informacje, jak rwnie? zasi?gni?te opinie specjalistw w tej dziedzinie, tj. specjalisty ds. uzale?nie? Pana Paw?a Andrzejuka oraz sier?. Mateusza ?ozi?skiego z Komisariatu Policji w Korfantowie. Dzi?ki wywiadom przeprowadzonym ze specjalistami uczniowie pozyskali wiarygodne informacje na temat czym s? dopalacze, z czego wynikaj? niebezpiecze?stwa ich za?ywania oraz jakie s? konsekwencje zdrowotne, spo?eczne i prawne ich u?ywania.

Wnioski do jakich doszli realizatorzy projektu:

Dopalacze to nowego rodzaju narkotyki, ktre w wielu przypadkach dzia?aj? intensywniej, a reakcje organizmu po ich za?yciu mog? by? nieprzewidywalne. S? tworzone i sprzedawane w sposb, ktry omija obowi?zuj?ce prawo.

Sk?ad dopalaczy ci?gle si? zmienia, st?d niebezpiecze?stwo ich przedawkowania oraz trudno?ci w leczeniu skutkw.

Dopalacze powoduj? zmiany w zachowaniu - zachowanie bez hamulcw, tym samym za?ycie ich przyczynia si? do zachowa? niebezpiecznych, przest?pczych
i konfliktw z prawem. A warto mie? na uwadze to, ?e niektre zawody wymagaj? niekaralno?ci.

Dopalacze obni?aj? koncentracj? uwagi, zaburzaj? procesy pami?ci i obni?aj? wydolno?? umys?ow? s? powodem trudno?ci w nauce.

Dopalacze zawieraj? ?rodki psychoaktywne, ktre uzale?niaj?.

Realizatorzy projektu zaprezentowali szczeg?owo efekty swojej pracy na Festiwalu Projektw w dn. 28 kwietnia br.

© Gimnazjum w Korfantowie