WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM W KORFANTOWIE

Historia gimnazjum w skrócie

Gimnazjum w ramach Zespo?u Szkó? w Korfantowie powsta?o w 1999 roku. Wówczas to siedziba placówki mie?ci?a si? w Korfantowie przy ulicy 3 Maja 12.  Funkcj? dyrektora gimnazjum w tym czasie pe?ni? Ireneusz Misztal zast?powany przez  Danut? Korzeniowsk?. W 2002 roku nast?pi?o po??czenie gimnazjum i szko?y podstawowej w Zespó? Szkó?, którego dyrektorem zosta? Wies?aw Król, a zast?pcami : Ireneusz Misztal i Ma?gorzata Sinicka.        W sierpniu 2007 roku nowym dyrektorem Zespo?u Szkó? zosta?a Ma?gorzata Sinicka, jej zast?pcami za?: Joanna Fudali i Marek Misztal.

2011 rok otworzy? nowy rozdzia? w dziejach szko?y. W zwi?zku z reorganizacj? sieci szkó?   w miejsce Zespo?u Szkó? powsta? Zespó? Szkolno- Przedszkolny. Gimnazjum w Korfantowie sta?o si? samodzieln? jednostk?.

Otwarcie nowego budynku gimnazjum

2 wrze?nia 2011 roku uroczy?cie otwarto nowy budynek gimnazjum przy ulicy Adama Mickiewicza 1. Budowa nowej szko?y by?a inwestycj? gminy Korfantów, g?ównym wykonawc? prac zosta? Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 Na spotkanie inauguruj?ce dzia?alno?? nowej placówki przyby?o wielu znamienitych go?ci. Byli w?ród nich: senator Norbert Krajczy, pos?owie - Ryszard Galla. Tomasz Garbowski i Janina Okr?g?y, marsza?ek województwa opolskiego Józef Sebesta, przewodnicz?cy Sejmiku Wojewódzkiego Bogdan Wierdak, wicewojewoda opolski - Antoni Jastrz?bski, Opolski Kurator O?wiaty - Halina Bilik, honorowi obywatele Korfantowa - Józef Bednarski, dr Ryszard Mi??ek i Tadeusz Nowacki, starosta nyski - Adam Fujarczuk, przewodnicz?cy Rady Powiatu Nyskiego - Miros?aw Aranowicz, prof. dr hab. Czes?awa Jasiewicz, ks. pra?at prof. dr hab. Józef Patera, przedstawiciele ?rodowisk naukowych Opolszczyzny, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu nyskiego i gmin o?ciennych, ksi??a proboszczowie z parafii na terenie korfantowskiej gminy, przedstawiciele stra?y po?arnych, policji, kontroli skarbowej i banków, przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Korfantowie poprzedniej i obecnej kadencji, radni i so?tysi, nauczyciele, dyrektorzy szkó?, gimnazjali?ci i ich rodzice.

 Przy g?ównym wej?ciu do gimnazjum ods?oni?to tablic? pami?tkow? zawieraj?c? wygrawerowane s?owa Cycerona: "Czy? mo?emy narodowi ofiarowa? wi?kszy dar nad wychowanie i wykszta?cenie m?odzie?y?"

 Nowy budynek gimnazjum zosta? uroczy?cie po?wi?cony przez ks. pra?ata Józefa Pater? i korfantowskiego proboszcza ks. pra?ata Andrzeja Zió?kowskiego. Dyrektor gimnazjum Ma?gorzata Sinicka w towarzystwie burmistrza Korfantowa Zdzis?awa Martyny, Starosty Nyskiego Adama Fujarczuka i Opolskiego Kuratora O?wiaty Haliny Bilik dokona?a przeci?cia symbolicznej wst?gi otwieraj?cej Gimnazjum w Korfantowie. Na r?ce Pani dyrektor burmistrz Martyna przekaza? symboliczny klucz do obiektu.

Obiekt imponuje nowoczesno?ci? na miar? XXI wieku. Po?o?ony jest w s?siedztwie hali sportowej, przystosowany do przyj?cia osób niepe?nosprawnych, sale lekcyjne wyposa?one s? w tablice interaktywne z dost?pem do Internetu. Biblioteka i g?ówny hol posiadaj? zaplecze multimedialne.

W chwili obecnej Gimnazjum w Korfantowie jest najbardziej nowoczesn? szko?? w regionie i jedn? z najnowocze?niejszych w Polsce.

Uroczysto?? nadania Gimnazjum w Korfantowie imienia Czes?awa Niemena

 

Historyczna chwila uroczystego nadania Gimnazjum w Korfantowie imienia Czes?awa Niemena mia?a miejsce 25 lutego 2013 r. W ten sposób korfantowska placówka do??czy?a do w?skiego grona sze?ciu szkó? w Polsce, które obra?y za patrona t? znacz?c? w polskiej kulturze posta?.

Imprez? poprzedzi?a msza w Ko?ciele Trójcy ?wi?tej. Sama uroczysto?? odby?a si? w nowoczesnym, oddanym do u?ytku zalewie dwa lata temu, budynku Gimnazjum w Korfantowie.

 Po przywitaniu szacownych go?ci i od?piewaniu hymnu pa?stwowego, ?ycie i twórczo?? patrona przybli?y? program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów, przygotowany pod kierownictwem pani Katarzyny Koteluk oraz pana Ireneusza Misztala.

Nastrojowa, bogata w informacje z ?ycia Czes?awa Niemena, cz??? artystyczna poprowadzi?a zebranych go?ci do cz??ci oficjalnej, w której Przewodnicz?cy Rady Miejskiej, pan Kazimierz Didyk, odczyta? tre?? Uchwa?y nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 pa?dziernika 2012 r. w sprawie nadania imienia „Czes?awa Niemena” Gimnazjum w Korfantowie. Jej uroczysta posta? zosta?a przekazana przez Burmistrza Korfantowa, pana Zdzis?awa Martyn? na r?ce pani dyrektor Ma?gorzaty Sinickiej. Wraz z Aktem nadania imienia, pan Burmistrz przekaza? m?odzie?y, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szko?y najlepsze ?yczenia na kolejne lata pracy.

Pani dyrektor w swoim wyst?pieniu dzi?kuj?c w?adzom, wyrazi?a jednocze?nie nadziej?, ?e posta? obrana przez m?odzie? na patrona b?dzie zobowi?zywa? do wyt??onej pracy i realizowania ambitnych celów.

Z podobnym w wyd?wi?ku apelem skierowa?a si? do m?odzie?y pani Ma?gorzata Niemen-Wydrzycka – go?? honorowy uroczysto?ci. Zwróci?a uwag?, na to, ?e m?? – Czes?aw Niemen by? osob? szczer? w stosunku do siebie i innych ludzi oraz bardzo pracowit? i wielowymiarow?. W?a?nie ta szczero??, pracowito?? i odwaga w stawianiu sobie ambitnych celów, powinny by? drogowskazami prowadz?cymi korfantowskich gimnazjalistów.

Z serdecznymi ?yczeniami wyst?pili tak?e: pos?anka na Sejm RP, pani Janina Okr?g?y, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Opolskiego – Waldemar Zadka, Opolski Wicekurator O?wiaty, Rafa? Rippel, kierownik Zak?aduLiteratury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodnios?owia?skiej Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Wanda Laszczak, dr Rados?aw Marcinkiewicz, tak?e z Instytutu Filologii Wschodnios?owia?skiej Uniwersytetu Opolskiego oraz przewodnicz?ca Rady Rodziców przy Gimnazjum w Korfantowie, pani Anna Zió?kowska-Wo?ny.

Edmund Borzemski– historyk, poeta, krytyk literacki, a tak po prostu artysta zaprzyja?niony ze spo?eczno?ci? gimnazjaln?, wyst?pi? z niespodziank? – wierszem napisanym specjalnie na uroczysto??. Dzie?o pana Edmunda zosta?o przekazane na r?ce pani Ma?gorzaty Niemen-Wydrzyckiej oraz pani dyrektor Ma?gorzaty Sinickiej.

Do grona sk?adaj?cych serdeczno?ci  do??czyli nieobecni na uroczysto?ci dyrektorzy szkó? imienia Czes?awa Niemena w ?wiebodzinie, W?oc?awku oraz dyrektor Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. W ich imieniu odczytane zosta?y listy skierowane do uczniów, rodziców, grona pedagogicznego oraz pracowników Gimnazjum w Korfantowie.

Uroczystego ods?oni?cia „?ciany” po?wieconej patronowi szko?y dokonano w obecno?ci go?cia honorowego, pani Ma?gorzaty Niemen-Wydrzyckiej, pani dyrektor Ma?gorzaty Sinickiej, Burmistrza Korfantowa, pana Zdzis?awa Martyny, Przewodnicz?cego Rady Miejskiej, pana Kazimierza Didyka oraz Opolskiego Wicekuratora O?wiaty, pana Rafa?a Rippela. Zas?ona ze „?ciany” znajduj?cej si? na poziomie I, zosta?a zdj?ta r?koma dwójki gimnazjalistów: Julii Karwat oraz Macieja Markowskiego.  Nowoczesne wyposa?enie szko?y umo?liwi?o ?ledzenie tego uroczystego momentu, zgromadzonym na parterze go?ciom.

Klamr? spinaj?c? uroczysto?? by?y kolejne wydarzenia artystyczne:  wyst?p m?odzie?y z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego, który przygotowa? utwór Czes?awa Niemena pod kierunkiem pani Katarzyny Juru? oraz mini recital Romana Ka?tocha. M?ody, utalentowany artysta, laureat Festiwalu „Niemen non stop” wyst?pi? z o?mioma utworami. Wykona? mi?dzy innymi: „ Domek bez adresu”, „Pod papugami”, „Sen o Warszawie”, „Czy mnie jeszcze pami?tasz?” – utwory znane szerokiej publiczno?ci, ale za?piewa? tak?e,  zdecydowanie mniej spopularyzowane „Wiem ja wiem” oraz "Cziornyje browi, karyje oczi". Romanowi Ka?tochowi towarzyszy?a mentorka, pani Ma?gorzata Rogala.

Podzi?kowania pani Ma?gorzacie Niemen-Wydrzyckiej za u?wietnienie swoj? obecno?ci? uroczysto?ci, za wiele ciep?ych s?ów, za stworzenie atmosfery serdeczno?ci oraz sprawienie, ?e posta? Czes?awa Niemena sta?a si? w tym dniu  nieomal namacalna, z?o?yli pan Burmistrz Zdzis?aw Martyna oraz pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka.

Na zako?czenie imprezy czeka?a go?ci jeszcze jedna niespodzianka - wernisa? okoliczno?ciowej wystawy po?wi?conej Czes?awowi Niemenowi. Ekspozycja przygotowana zosta?a pod fachowym, artystycznym okiem pani dyrektor Sinickiej. Tu serdeczne podzi?kowania nale?? si? darczy?com i u?yczaj?cym eksponaty, przede wszystkim panom: Zdzis?awowi Bochenkowi oraz Rados?awowi i Zbigniewowi Marcinkiewiczom.

Uroczysto?? poprowadzili: Jolanta Flakowska oraz Ireneusz Misztal, a za opraw? techniczn? podzi?kowania nale?? si? dyrektorowi MGOKSiR,  panu Stanis?awowi Szkolnemu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz m?odzie? gimnazjalna kieruj? serdeczne podzi?kowania do tych wszystkich osób, które przyczyni?y si? do przygotowania tak wa?nej dla Gimnazjum w Korfantowie uroczysto?ci. Wszelkie aspekty wsparcia zosta?y zauwa?one, docenione i pozostan? w naszej wdzi?cznej pami?ci.

Serdeczne podzi?kowania kierujemy tak?e, do tych z Pa?stwa, którzy przyj?li zaproszenia i zaszczycili nas swoj? obecno?ci?.

Tekst: Jolanta Flakowska

Zdj?cia: Patrycja Magiera i Stanis?aw Rosi?ski

 

 

 

© Gimnazjum w Korfantowie