Aktualno?ci

Adres nowej strony: www.sp2korfantow.pl

Szko?a Podstawowa nr 2 im. Czes?awa Niemena w Korfantowie, 48-317 Korfantw, ul. A. Mickiewicza 1,

tel. 77-4365233, fax. 77-4365167, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

STARTUJEMY W NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

4 wrze?nia odby?a si? uroczysto?? rozpocz?cia roku szkolnego 2017/2018. Po mszy ?wi?tej odprawionej w intencji uczniw, nauczycieli i pracownikw szko?y oddali?my si? do holu naszej szko?y na oficjaln? uroczysto??. Pani Dyrektor Ma?gorzata Sinicka przywita?a wszystkich uczniw, nauczycieli, pracownikw szko?y oraz rodzicw ?ycz?c wszystkim dobrego roku, zapa?u do pracy oraz przede wszystkim ch?ci. Rwnie? nasz? uroczysto?? zaszczyci? swoj? obecno?ci? pan Grzegorz Saga pracownik Wydzia?u O?wiaty i Spraw Spo?ecznych. Pan Saga w imieniu Pana Burmistrza Janusza Wjcika tak?e ?yczy? wszystkim spokojnego i obfitego w wiedz? roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Wreszcie nadesz?a chwila, na ktr? wszyscy czekali koniec roku. Po trzech latach nauki z ?ezk? w oku uczniowie klas III ?egnaj? si? z Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie.

Uroczysto?? zako?czenia roku rozpocz??a si? o godzinie 11:00. Pan Burmistrz Korfantowa Janusz Wjcik oraz Sekretarz Jaros?aw Szewczyk zaszczycili nas swoj? obecno?ci? ?ycz?c naszym trzecioklasistom powodzenia w doros?ym ?yciu. Pani Dyrektor Ma?gorzata Sinicka przywita?a uczniw wraz z rodzicami i wyg?osi?a kilka ciep?ych s?w. Nast?pnie Kacper Rzepski w imieniu swoich kolegw i kole?anek podzi?kowa? Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom szko?y za trzy lata wsplnej pracy.

Po przemwieniach i podzi?kowaniach nadszed? czas na wr?czenie ?wiadectw i wszystkich nagrd (statuetek za osi?gni?cia sportowe, za prac? w Klubie Europejskim i Fotograficznym, za dzia?alno?? w Klubie M?odego Odkrywcy, za wzorowe czytelnictwo). Ka?dy absolwent wraz z rodzicami mia? okazj? odebra? ?wiadectwo z r?ki Pani Dyrektor, Pana Sekretarza i swojego wychowawcy.

Szcz??liwi Absolwenci na koniec obejrzeli program artystyczny przygotowany przez m?odszych kolegw, ktry sprawi?, ?e w oczach pojawi?y si? ?ezki wzruszenia. Min??y trzy lata i nadszed? czas po?egna?, jednak w pami?ci na zawsze pozostan? mi?e chwile sp?dzone w murach gimnazjum, bo Gimnazjum im. Czes?awa Niemena to brzmi DUMNIE.

Drodzy Absolwenci!

I cho? dotarli?cie do mety wa?nego etapu ?ycia, musicie pami?ta?, ?e do mety przybywa si? tylko po to, aby wyruszy? w dalsz? drog?. Si?gajcie wi?c po nowe do?wiadczenia, pami?taj?c przy tym, ?e szczyty zdobywa si? krok po kroku, nie zatrzymuj?c si? pomi?dzy. Los sprzyja tylko odwa?nym, dla ktrych pokonywanie siebie jest ?rd?em rozwoju. Wy wielokrotnie dawali?cie dowody, ?e nie boicie si? wyzwa?. Pragniemy, aby?cie tacy pozostali.

?yczymy Wam dalszej wytrwa?o?ci, rado?ci oraz sukcesw.

Czytaj więcej...

23 czerwca odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego. Jak co roku zacz?li?my od mszy ?wi?tej, a nast?pnie udali?my si? do holu szko?y. Najpierw uczniw klas I-II przywita?a Pani Dyrektor, ktra z?o?y?a gratulacje i wakacyjne ?yczenia. Kolejno przeszli?my do najwa?niejszej cz??ci rozdania ?wiadectw z czerwonym paskiem i statuetek za osi?gni?cia sportowe. Po rozdaniu nagrd mogli?my podziwia? m?odych aktorw na naszej ma?ej scenie, ktrzy mi?o wprowadzili nas w wakacyjny nastrj.

Po cz??ci oficjalnej uczniowie spotkali si? z wychowawcami w klasach w celu odebrania ?wiadectw, po czym udali si? na zas?u?ony wakacyjny wypoczynek.

Czytaj więcej...


21 czerwca 2017r. grupa uczniw z klasy III b: Marlena Krupa, Aleksandra Jache?, Aleksandra Tobiasz, Sara Mierzejewska, Melania Zwadlo, Rafa? Mrozek-Gliszczy?ski pod opiek? pani Moniki Radom oraz w towarzystwie Pani Dyrektor Ma?gorzaty Sinickiej uda?a si? na uroczyste podsumowanie pilota?owego programu Profilaktyka uzale?nie? dzieci i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w wojewdztwie opolskim na lata 2016-2019.

Czytaj więcej...

Ognisko klasy 3b

Dnia 19 czerwca odby?o si? ognisko klasy IIIB z okazji zako?czenia roku szkolnego 2016/2017. Sp?dzili?my nasze ostatnie dni w szkole na ?wie?ym powietrzu, sma??c kie?bas?, graj?c w pi?k?, karty i ta?cz?c. Z pewno?ci? wszyscy b?dziemy mi?o wspomina? ostatnie wsplnie sp?dzone 3 lata.

Czytaj więcej...

16 czerwca 2017 roku odby? si? Bal Absolwentw. Klasy trzecie po zata?czeniu tradycyjnego Poloneza i sesji zdj?ciowej bra?y udzia? w wielu zabawach. Oczywi?cie nie mog?o si? obej?? bez Belgijki jak i Kankana. Bawili?my si? znakomicie, a wspomnienia pozostan? z nami na d?ugo. Bardzo dzi?kujemy za przybycie: Panu Sekretarzowi Jaros?awowi Szewczykowi, Pani Naczelnik Wydzia?u O?wiaty i Spraw Spo?ecznych Jolancie Grzegorzewicz, Pani Dyrektor Ma?gorzacie Sinickiej, Gronu Pedagogicznemu i Rodzicom, bez ktrych nasz komers nie mg?by si? odby?!

Czytaj więcej...

Byli?my na najwi?kszym plenerowym pikniku naukowym w Europie

W Warszawie, na PGE Stadionie Narodowym odby? si?21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Oko?o p?tora tysi?ca naukowcw przy 230 stanowiskach udowodni?o, ?e nauka mo?e by? naprawd? pasjonuj?ca.To jedna z najwi?kszych plenerowych imprez o tematyce naukowej w Europie. W tym roku tematem przewodnim Pikniku, ktry odby? si? 03.06.2017 r., by?a Ziemia

Dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer zwrci? uwag?, ?e na Pikniku mo?na uczy? si? przede wszystkim poprzez dzia?anie. Jak powiedzia? "publiczno?? lubi bezpo?rednie zaanga?owanie w r?nego rodzaju warsztaty, kiedy mo?na czego? dotkn??, przeprowadzi? jakie? mini do?wiadczenie". Z takimi w?a?nie pokazami naukowymi wyst?pi?a na Pikniku nasza dru?yna.

Gimnazjum w Korfantowie reprezentowa?a czteroosobowa ekipa z Klubu M?odego Odkrywcy Szperacze, ktra wygra?a oglnopolski konkurs na scenariusz na pokaz naukowy KMO; Julia Martyna, Iza Pasiniewicz, Weronika Pomiet?o oraz Aleksandra Rembacz. Dziewczyny przygotowa?y trzy interaktywne pokazy dotycz?ce si? dzia?aj?cych na Ziemi?, oraz w?a?ciwo?ci i znaczenia organizmw ?yj?cych na ziemi i w ziemi.

Warto doda?, ?e zwyci?stwo w konkursie, a co za tym idzie udzia? w Pikniku jest ca?kowicie sponsorowany przez Centrum Nauki Kopernik.

Opiekun KMO Szperacze

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Noc bibliotek

02.06.2017r. biblioteka przy gimnazjum przyst?pi?a ju? po raz drugi do oglnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK. Has?o tegorocznej akcji brzmia?o CZYTANIE PORUSZA.

O godz. 19:00 zebra?y?my si? w bibliotece, na wst?pie odbywa?y si? konkursy literackie z podzia?em na zespo?y: odgadywa?y?my tytu?y ksi??ek na podstawie czytanego fragmentu, rozpoznawa?y?my ,,Jakim bohaterem literackim jestem, rozwi?zywa?y?my krzy?wki literackie.

Ka?dy z uczestnikw spotkania otrzyma? ksi??k? ze zbiorw biblioteki, ktr? mia? otworzy? na stronie 10. Wszyscy po kolei czytali pierwszy wyraz na tej stronie, a nast?pnie powtarzali to na stronie20,30 itd., itd. Powsta? absurdalny i zabawny tekst- niepowtarzalna historia z biblioteki szkolnej w Korfantowie.

Oczywi?cie le??c na kocach i poduszkach przyniesionych z domu czyta?y?my swoje ulubione ksi??ki.

Po czytelniczych atrakcjach, by wzmocni? si?y, odby?o si? wsplne gotowanie literackie -przygotowa?y?my przek?ski znane z ksi??ek.

Noc w bibliotece zbli?y?a nas do ?wiata ksi??ek. Jeste?my wsplnego zdania, ?e by?a ona udana i z wielka ch?ci? chcia?yby?my j? powtrzy?.

Marysia Dobrowolska

Kasia Warcho?

Czytaj więcej...

Od 30.05. do 01.06.2017r. ju? prawie absolwenci naszego gimnazjum mieli okazj? uda? si? na wycieczk? do stolicy Czech Pragi. Pierwszym punktem zwiedzania by?a Kutna Hora miasto wpisane na list? UNESCO ze wzgl?du na du?? ilo?? zabytkw. Zwiedzili?my m.in. katedr? ?w. Barbary, muzeum srebra i przeszli?my si? ulic? Ruthardsk? podziwiaj?c pi?kne widoki. Kolejno udali?my si? Pragi, gdzie zwiedzaniu nie by?o ko?ca. W stolicy byli?my na Wzgrzu Petrin, Wzgrzu Stachowskim z klasztorem bernardynw, odwiedzili?my kompleks Hradczany, Most Karola, ?cian? Lennona i Stare Miasto. Ostatni dzie? wycieczki sp?dzili?my w rezerwacie Adrspach. Przeszli?my malownicze ?cie?ki i przecisn?li?my si? w?skimi szczelinami, a na koniec przep?yn?li?my si? po jeziorku ?dk? Titanic 2 ;-). Na szcz??cie wszyscy prze?yli?my rejs.

Oprcz zwiedzania by? tez oczywi?cie czas na posmakowanie czeskiej kuchni oraz za?ycie k?pieli w hotelowym basenie i saunie.

Wycieczk? uwa?amy za jak najbardziej udan? ;-))

Czytaj więcej...

1 czerwca w naszej szkole odby? si? dzie? sportu, uczniowie nie bali si?, ?e zostan? wezwani do odpowiedzi tylko mogli cieszy? si? pi?kn? pogod? i towarzysz?cym zabawom sportowym.

Czytaj więcej...

28 maja 2017r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Grce w obecno?ci kustosza sanktuarium, poetw, zespo?u muzycznego Przyjaciele, uczniw gimnazjum i licznych wiernych, uczczono urodziny ?w. Jana Paw?a II.

Program poetycko-muzyczny nosi? tytu? Nie bj si?! Nie l?kaj ! Wyp?y?my na g??bie !. Scenariusz opracowa? Marek Krassowski. Wiersze opolskich poetw: Waltera Pyki, Teresy Nietykszy, Witolda Hreczaniuka, Ewy Kacy, Edmunda Borzemskiego, Danieli D?ugosz-Pency, Agnieszki Tomczyszyn- Harasymowicz, Jana Szczurka, Jerzego Stasiewicza, Kazimierza Jakubowskiego, Danuty Babicz- Lewandowskiej, Ewy Maj Szczygielskiej, Magdaleny Wi?cek, Tadeusza Soroczy?skiego, Piotra ?arczy?skiego, Krystiana Szafarczyka i Janiny ?opuch; czytali nast?puj?cy gimnazjali?ci: Kinga W?s Izabela Ma?kw, Julia Pieczara, Angelika Bielacha, Izabela Pasiniewicz, Oliwia Hauzer, Kacper Rzepski, Patryk Augustyn i Szymon Przyklenk. Recytatorw przygotowywa?y Stanis?awa Faron Mroczko i Agnieszka Pieczara.

Spektakl by? pe?en zadumy, melancholii. Odpowiada? na wiele pyta? nurtuj?cych wsp?czesnego cz?owieka m.in. jakie warto?ci s? wa?ne w ?yciu ?

Karina Klose, Marta Nowotna

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski


Dnia 27.05.2017r w Prudnickim O?rodku Kultury odby? si? XXVI Regionalny Konkurs Recytatorski wierszy Josepha von Eichendorffa. W konkursie wzi??y udzia? wszystkie szko?y powiatu prudnickiego. Gimnazjum w Korfantowie godnie reprezentowa?y Ania Koszyk oraz Oliwia Hauzer. Recytacja wierszy w j?zyku obcym to z pewno?ci? nie?atwe zadanie, gratuluj? wi?c udanego wyst?pu, bo cho? dziewczyny nie stan??y na podium, pokaza?y klas?!

Czytaj więcej...

Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie

W IX Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie, ktry odby? si? 26 maja w Kubicach, startowa?o 12 czteroosobowych dru?yn z powiatu nyskiego i prudnickiego.

Ka?dy z uczestnikw otrzyma? dyplom i nagrody za udzia? w konkursie. Im lepsze wyniki, tym bardziej warto?ciowe nagrody przyznawali organizatorzy. Nasze zawodniczki: Marysia Dobrowolska, Iza Ma?kw, Paulina Taratuta oraz Kasia Zienkiewicz (wszystkie z klasy Ib) bra?y udzia? w Turnieju po raz pierwszy. By?o to dla nich sprawdzenie swoich si? i mo?liwo?ci oraz okazja do przyjrzenia si? zasadom i przebiegowi konkursu. Jednak ju? i tym razem dziewcz?ta popisa?y si? przyrodniczymi umiej?tno?ciami, dzi?ki czemu zosta?y posiadaczkami nagrd rzeczowych, min. s?uchawek.

Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie, to modelowy sposb na edukacj? przyrodnicz?. Uczestnicy konkursu musz? popisa? si? wiedz? i umiej?tno?ciami w dziedzinie rozpoznawania gatunkw grzybw, drzew iglastych i li?ciastych (rozpoznawanie drewna, li?ci i innych cz??ci ro?lin), zwierz?t, a tak?e ich odg?osw, tropw i ?ladw. Wymagana jest rwnie? umiej?tno?? obliczania mi??szo?ci drewna.

Organizatorami tej znakomicie przygotowanej imprezy s? Zesp? Opolskich Parkw Krajobrazowych oraz Nadle?nictwo Prudnik.

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Zielona szko?a w Rewalu

No to od pocz?tku:

Co i gdzie? Zielona szko?a w Rewalu.

Kto? Prawie ca?a klasa IIa, po?owa IIb i reprezentacja Ib i Ic oraz opiekunowie: M. Hetma?ska, I. Misztal i J. Flakowska.

Kiedy? - od 14.05 do 19.05. 2017 r.

Dlaczego? Bo bardzo chcieli?my uczy? si? inaczej ni? w szkole.

Podczas tygodnia pracy w ramach zielonej szko?y zdobywali?my konkretn? wiedz? i umiej?tno?ci. Zacie?niali?my i poprawiali?my nasze relacje, uczyli?my si? organizowania i dzielenia pracy w grupie, nabierali?my umiej?tno?ci spo?ecznych i kulturowych.

Opanowali?my bardzo konkretne tre?ci zawarte w podstawie programowej j. polskiego, historii, matematyki, geografii, biologii, chemii i zaj?? artystycznych.

Zdobyli?my Mi?dzyzdroje, Rewal, Trz?sacz, Ko?obrzeg, niemiecki Ahlbeck, ?winouj?cie, Kamie? Pomorski. Odwiedzili?my Woli?ski Park Narodowy oraz Cichowo Soplicowo.

A wszystko to dzia?o si? w znakomitej atmosferze doskona?e humory i ?wietna pogoda nas nie opuszcza?y.

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

Dzie? Matki

Dnia 18.05.2017 roku w naszym gimnazjum odby? si? Dzie? Mamy. Tak wa?ne ?wi?to zosta?o zaakcentowane rwnie? przez naszych uczniw, ktrzy jak zawsze stan?li na wysoko?ci zadania. Program artystyczny przygotowa? Pan Ireneusz Misztal wraz z Paniami Agnieszk? Pieczar?, Marzen? Zawadzk?- Ma?kw i Aldon? St?pniewicz. Pani Jadwiga Szwarzer wraz z uczniami przygotowa?a drobne upominki w postaci kwiatw. Ca?a uroczysto?? by?a podnios?a i mamy nadziej?, ?e ka?da mama cho? przez chwil? oderwa?a si? od rzeczywisto?ci i da?a porwa? pi?knej prozie i przepi?knie wykonanym piosenk?. A z okazji tego ?wi?ta przesy?amy dla wszystkich mam ten bukiet:

Aldona St?pniewicz

Czytaj więcej...

TYDZIE? EUROPEJSKI W NASZEJ SZKOLE

Od 04.05.17r. do 11.05.17r. w naszej szkole obchodzili?my tydzie? europejski. W czwartek na korytarzach rozbrzmiewa?a muzyka z r?nych pa?stw europejskich, w pi?tek uczniowie mogli zobaczy? narodowe ta?ce poszczeglnych pa?stw UE.

W poniedzia?ek klasy stan??y do quizu i tu najlepsza okaza?a si? klasa IIb.

We wtorek uczniowie w czteroosobowych dru?ynach biegali po szkole i bawili si? w podchody.

W tej konkurencji wyniki s? nast?puj?ce:

I miejsce: IIIb - 66 punktw
II miejsce: Ia - 63,5 punkta
III miejsce: IIIc - 49,5 punkta

Ze wzgl?du na egzaminy prbne pogadanki w klasach I odby?y si? 17.05.17r. Cz?onkowie klubu europejskiego przygotowali prezentacje i przedstawili najm?odszym uczniom naszej szko?y najwa?niejsze fakty o Unii Europejskiej.

Ponadto odby? si? konkurs na najpi?kniejsz? budowl?, trudno by?o nam wybra? i I miejsce przyznali?my klasie Ia i IIIb.

Dzi?kujemy wszystkim za zaanga?owanie i zapraszamy za rok ;-)

Klub Europejski

Czytaj więcej...

Tydzie? Bibliotek

Has?em Tygodnia Bibliotek 2017 jest Biblioteka. Oczywi?cie!

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzie? Bibliotek program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkre?lenie roli czytania i bibliotek w poprawie jako?ci ?ycia, edukacji oraz zwi?kszanie presti?u zawodu bibliotekarza i zainteresowania ksi??k? szerokich kr?gw spo?ecze?stwa.

12 maja 2017 roku w naszej bibliotece go?cili?my wszystkie grupy przedszkolne. Bra?y one udzia? w przygodzie z ksi??k?. Gimnazjalistki z III c: Ola, Julia, Weronika, Jesika i Patrycja czyta?y maluchom bajki, wiersze, sprawdza?y znajomo?? tekstw, poprzez zadawanie pyta?. By? czas na wspln? zabaw?, zdj?cia oraz popisanie si? zdolno?ciami recytatorskimi przez maluchy.

Cele imprezy zosta?y osi?gni?te. Uczestnicy spotkania byli zadowoleni, zapewniali, ?e ksi??ki b?d? pe?ni?y wa?n? rol? w ich ?yciu.

Czytaj więcej...

W rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W pi?tek 28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole mia?a miejsce uroczysto?? upami?tniaj?ca 226. rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po od?piewaniu hymnu pa?stwowego przez ca?? spo?eczno?? szkoln?, Marysia Dobrowolska z kl. I b przedstawi?a prezentacj? zawieraj?ca rys historyczny tego wydarzenia. Akademia odbywa?a si? w holu g?wnym, ktry dzi?ki wspania?ej scenografii zosta? zamieniony w dwr szlachecki. Ch?opcy z klasy I a w krtkiej scenie, ktr? odgrywali przy suto zastawionym stole podczas biesiady szlacheckiej, przedstawili okoliczno?ci uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie ogl?daj?cy przedstawienie mieli te? mo?liwo?? wys?uchania wiersza oraz piosenki w wykonaniu Laury Barnowskiej z kl. II b. Rot? na flecie zagra?a Wiktoria Paszkowska. Melania Zwad?o z kl. III b oraz Oliwia Hauzer z III a wykona?y przejmuj?cy taniec obrazuj?cy burzliwe losy naszej ojczyzny. Uroczysto?? zosta?a przygotowana przez panie Katarzyn? Sok?, Agnieszk? Pieczar? oraz pana Ireneusza Misztala.

Julia Pieczara. kl. I b

Czytaj więcej...

W sobot?, 22.04.2017 r., odby? si? powiatowy etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu drogowym, od kilku lat tradycyjnie organizowanego w Korfantowie, ktrego koordynatorem by? pan Piotr Krzywicki.
W konkursie wzi??y udzia? cztery dru?yny reprezentuj?ce szko?y podstawowe powiatu nyskiego oraz trzy dru?yny gimnazjalne. Dru?yny ze szko?y podstawowej liczy?y po czterech zawodnikw, a dru?yny z gimnazjum po trzech.
Wszyscy walczyli o jak najmniejsz? liczb? punktw karnych na torze przeszkd, o mo?liwie najwy?sz? liczb? punktw w te?cie z wiedzy o ruchu drogowym oraz o wysokie noty na punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem pani Jolanty Flakowskiej zawodnicy ratowali poszkodowanych w wypadku rowerowym, ktry sko?czy? si? z?amaniem otwartym lewego przedramienia jednej z ofiar i krwotokiem z nosa u drugiej z ofiar. Scenk? wypadku odgrywa?y pozorantki b?d?ce cz?onkiniami Szkolnego Ko?a PCK dzia?aj?cego przy Gimnazjum w Korfantowie.
Finalnie, s?dziowie zawodw wy?onili zwyci?zcw zarwno w klasyfikacji indywidualnej jak i dru?ynowej.

Czytaj więcej...

KONKURS BEZPIECZE?STWA RUCHU DROGOWEGO

W dniu 22.04.2017 r. w naszej szkole odby? si? powiatowy etap konkursu BRD. Uczniowie zmagali si? z testem, krzy?wkami, udzielaniem pierwszej pomocy oraz torem przeszkd, dzielnie walcz?c o awans do etapu wojewdzkiego. Nasz? szko?? reprezentowali Jakub Kula, Micha? Czy? oraz Filip Markowski, ktrzy zdobyli pierwsze miejsce i b?d? reprezentowa? powiat nyski w finale. W konkurencji indywidualnej Micha? Czy? zaj?? drugie miejsce.

?yczenia Wielkanocne 2017

12 kwietnia 2017 r. Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie by?o organizatorem fina?u wojewdzkiego w pi?ce koszykowej ch?opcw rozegranego w ramach Wojewdzkich Igrzysk LZS 2017. Uczestnikami fina?u byli zwyci?zcy wcze?niejszych zawodw p?fina?owych, a w?rd nich gimnazjali?ci z Korfantowa. Ponadto w finale wyst?pi?y reprezentacje gimnazjw w Pokoju, Rudnikach i Chr?cinie Opolskiej.

Czytaj więcej...

Zajazd na Soplicowo

Czytaj więcej...

Konkurs Poezji Obcoj?zycznej 2017

03.04.2017r. odby? si? w naszej szkole Konkurs Poezji Obcoj?zycznej. Trudna to sprawa, trudne wyzwanie nauczy? si? wierszy na pami?? i to jeszcze w j?zyku obcym. Ch?tnych jednak nie zabrak?o. 9 osb deklamowa?o wiersze w j?zyku angielskim, a 6 w j?zyku niemieckim

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Dzi? og?aszamy wyniki, a nagrody wr?czymy na najbli?szym apelu. Chcemy pochwali? Was przed ca?? szko??. Niech wszyscy wiedz? jakie zdolne z was dzieciaki.


Czytaj więcej...

Festiwal Nauki Sztuka Eksperymentu, to w gminie Korfantw okazja do zaspokojenia naukowej ciekawo?ci, wykonywania samodzielnie do?wiadcze? oraz bezpo?redniego kontaktu z naukowcami z uczelni wojewdztwa opolskiego i ?l?skiego. Planowany od wrze?nia ubieg?ego roku Festiwal odby? si? w Gimnazjum w Korfantowie w pi?tek 31 marca br., goszcz?c prawie 300 jego uczestnikw.

Na to niezwyk?e naukowe zdarzenie zaproszenie wystosowali:dyrektor Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie oraz Kluby M?odego Odkrywcy Szperacze i Trza?ni?te prbwki.Watro doda?, ?e Szperacze b?d? uczestniczy? w tym roku w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, ktry odb?dzie si? 3 czerwca na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie.

Czytaj więcej...

?wiatowy Dzie? Poezji to ?wi?to obchodzone 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesieni? 1999 roku w Pary?u. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na ca?ym ?wiecie. Dzie? ten obchodzony jest g?wnie w Pary?u, gdzie od lat funkcjonuje tradycja festiwali poetyckich.

Dlatego 24 marca 2017 roku z okazji ?wiatowego Dnia Poezji nasze gimnazjum go?ci?o lokalnych poetw: Edmunda Borzemskiego, Daniel? D?ugosz P?c?, Danut? Babicz Lewandowsk?, Teres? Nietyksz?, ksi?dza Manfreda S?abonia, Witolda Hreczaniuka, Piotra ?arczy?skiego, Jana Szczurka, Waltera Pyk?. Impreza odby?a si? w szkolnej bibliotece, a zosta?a przygotowana przez panie Stanis?aw? Faron Mroczko oraz Agnieszk? Pieczar?.

Czytaj więcej...

Wynik Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

W finale Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego, ktry odby? si? 23.03.2017 r. w Tu?owicach wzi??o udzia? 26 uczniw gimnazjw z powiatw: opolskiego, prudnickiego i nyskiego.

Nasze Gimnazjum reprezentowali: Micha? Szczygielski i Sara Mierzejewska. Odpowiadaj?c na 50 pyta? testowych przygotowanych przez organizatora konkursu zaj?li kolejno VI i IX miejsce. Warto doda?, ?e walka by?a zaci?ta, a poszczeglne miejsca dzieli?a od siebie zaledwie jednopunktowa r?nica.

JF

23 marca 2017 r. Gimnazjum w Tarnowie Opolskim by?o organizatorem p?fina?u wojewdzkiego w pi?ce koszykowej ch?opcw rozegranego w ramach Wojewdzkich Igrzysk LZS 2017. W zawodach wzi??o udzia? 5 dru?yn reprezentuj?cych gimnazja w Tarnowie Opolskim, Chr?cinie Opolskiej, Korfantowie, Turawie i Izbicku. W wyniku losowania zespo?y zosta?y podzielone na dwie grupy. Gimnazjali?ci z Korfantowa w grupie pokonali 15:11 Tarnw Opolski i ulegli 5:13 Chr?cinie Opolskiej, ktra 27:2 pokona?a rwnie? Tarnw Opolski. W grupie II Gimnazjum w Izbicku pokona?o 30:4 reprezentacj? Gimnazjum w Turawie. W p?fina?ach Gimnazjum w Chr?cinie Opolskiej pokona?o 21:6 Gimnazjum w Turawie, a nasza dru?yna wygra?a 15:9 z gimnazjalistami z Izbicka i zapewni?a sobie awans do turnieju fina?owego.

Czytaj więcej...

Projekty czytelnicze

21 marca 2017 roku w Mi?dzynarodowym Dniu Poezji w gimnazjum odby?y si? projekty czytelnicze. Celem tego przedsi?wzi?cia by?a reklama nowo?ci zakupionych do szkolnej biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Ka?da klasa za zadanie mia?a zaprezentowa? ksi??k? tak, aby zach?ci? innych do czytania.
Wszystkie prezentacje by?y oryginalne i bardzo ciekawe.

Czytaj więcej...

Potyczki matematyczne 2017

Dnia 18.03.2017 roku w naszym gimnazjum odby?y si? ju? po raz 18 Powiatowe Matematyczne Potyczki Gimnazjalne. W zmaganiach z matematyk? w tym roku wzi??o udzia? 13 uczestnikw z r?nych gimnazjum powiatu nyskiego, a oto wyniki:

I miejsce: Kinga Szczeci?ska z Gimnazjum nr 4 w Nysie

II miejsc by?o a? trzy i zaj?li je:Bartosz Chomi?ski z Gimnazjum nr 4 w Nysie, Julia Zubel rwnie? z Gimnazjum nr 4 w Nysie oraz Adam Strombek z Gimnazjum w Korfantowie

III miejsce Aleksandra Rembacz z Gimnazjum w Korfantowie.

Dru?ynowo I miejsce zaj??o Gimnazjum nr 4 W Nysie. Wszystkim zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw w matematyce.

Czytaj więcej...

Targi Edukacyjne 2017

Czytaj więcej...

W ubieg?ym tygodniu br. ka?da z klas pierwszych uczestniczy?a w dwugodzinnych zaj?ciach profilaktycznych pt. Ogarnij si?! Ju? czas, prowadzonych przez terapeut? uzale?nie? Pana Paw?a Andrzejuka ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ludzi Uzale?nionych To Cz?owiek w Opolu. Tematyka zaj?? dotyczy?a uzale?nie? behawioralnych, a przede wszystkim uzale?nie? od ?rodkw psychoaktywnych. Ich g?wnym celem by?o uczenie m?odzie?y m?drego korzystania z Internetu i komputera oraz u?wiadomienie zagro?e? zwi?zanych z za?ywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotykw i dopalaczy. Prowadz?cy obala? mity kr???ce wok? substancji uzale?niaj?cych. Stara? si? wskazywa? na pozytywne strony ?ycia w abstynencji.

Zaj?cia spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem ze strony uczniw, ktrzy ch?tnie zabierali g?os dziel?c si? swoimi spostrze?eniami.

Mamy nadziej?, ?e udzia? w zaj?ciach zaowocuje dokonywaniem przez m?odzie? m?drych wyborw w oparciu o wiedz? i w?asne przekonanie o tym, ?e do realizowania swoich pragnie? i marze? nie potrzebuj? ?adnych wspomagaczy w postaci u?ywek.

El?bieta Sternik pedagog szkolny

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY NA III TARGI EDUKACYJNE

ZAPRASZAMY NA III TARGI EDUKACYJNE

Ju? wkrtce uczniowie klas trzecich stan? przed trudn? decyzj? zwi?zan? z wyborem zawodu i szko?y ponadgimnazjalnej. Aby u?atwi? gimnazjalistom poznanie oferty edukacyjnej szk?, organizujemy w naszej szkole

III TARGI EDUKACYJNE.

Targi odb?d? si? w pi?tek 3 marca 2017 r. w godzinach 1245 1415.

W targach udzia? zapowiedzieli przedstawiciele szk? ponadgimnazjalnych z Nysy, Prudnika, Tu?owic i Niemodlina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczeglno?ci Trzecioklasistw, ich Rodzicw i Wychowawcw.

Organizatorzy

Czes?aw Niemen, a w?a?ciwie Czes?aw Juliusz Wydrzycki - wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i autor tekstw. Urodzony 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach k. Nowogrdka, pochowany na warszawskich Pow?zkach w 2004 r.

Jeden z najpopularniejszych, najbardziej rozpoznawalnych, a jednocze?nie najbardziej oryginalnych i wp?ywowych twrcw polskiej muzyki popularnej XX wieku.

Dla spo?eczno?ci Gimnazjum w Korfantowie jest patronem szko?y. Ka?dego dnia staramy si? pami?ta? o przes?aniu p?yn?cym z jego twrczo?ci, ale jest taki szczeglny dzie? w roku, kiedy upami?tniamy jego posta? - Dzie? patrona szko?y. Kulminacyjnym punktem obchodw jest Wojewdzki Festiwal Piosenek Czes?awa Niemena. Ta cykliczna impreza mia?a w tym roku miejsce smego lutego.

Czytaj więcej...

Naukowe spotkanie z poezj?


Edukacyjne warsztaty ze znan? opolsk? poetk? pani? Danut? Babicz-Lewandowsk? odby?y si? dnia 3 lutego w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum. Inicjatorem spotkania by?a grupa projektowa z kl. II c. Dziewczyny pracuj?ce pod opiek? pani A. Pieczary postanowi?y napisa? ba??, dlatego bardzo zale?a?o im na spotkaniu z literatk?. Ponadto warsztaty mia?y na celu przybli?enie m?odzie?y literatury, z ktr? mamy styczno?? na co dzie?, lecz po prostu nie dostrzegamy jej pi?kna. Nic wi?c dziwnego, i? warsztaty cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem.

Czytaj więcej...

Studyjna wizyta w Nadle?nictwie Tu?owice

Grupa realizuj?ca projekt pt Szakal z?ocisty w Polsce? gatunki inwazyjne odby?a w miniony czwartek, 02.02.2017 r. studyjn? wizyt? w Nadle?nictwie Tu?owice. Dzi?ki informacjom przekazanym przez pana Paw?a Zmorawskiego, projekt wzbogaci? si? o nowe tre?ci. Szczeglnie cenne by?y dane przedstawiaj?ce gatunki inwazyjne na naszym terenie. Z efektami pracy zapoznamy podczas Festiwalu projektw.

Opiekun grupy

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

PAN SI? NAM NARODZI?! ALLELUJA!


Nasza m?odzie? na spektaklu poetycko-kol?dowym

PAN SI? NAM NARODZI?! ALLELUJA!


Czytaj więcej...

W dniu 25 stycznia 2017 roku odby? si? w Zespole Szk? w ?ambinowicach etap gminny Wojewdzkiego Konkursu Matematycznego. Wzi??o w nim udzia? 3 uczniw naszego gimnazjum, 4 z gimnazjum w ?ambinowicach i 1 uczennica z gimnazjum w Graczach.

Nasi uczniowie zaj?li 3 pierwsze miejsca:

 1. Micha? Szczygielski opiekun Ma?gorzata Hetma?ska
 2. Aleksandra Rembacz opiekun Ryszard Lorenc
 3. Adam Strombek opiekun Ma?gorzata Hetma?ska

Gratulujemy!

23 stycznia 2017 roku odby?y si? w Zespole Szk? w ?ambinowicach eliminacje miejsko - gminne Wojewdzkiego Konkursu Chemicznego. W konkursie uczestniczy?o 11 uczniw: 3 uczniw naszego gimnazjum i 8 z gimnazjum w ?ambinowicach. Nasi uczniowie zaj?li trzy pierwsze miejsca: I miejsce uzyska? Adam Strombek, II miejsce - Sara Mierzejewska i III miejsce - Kacper Rzepski. Opiekunem uczniw by?a Marzena Zawadzka- Ma?kw.

Teatr M?odego Pokolenia

19 stycznia 2017 roku w korfantowskim gimnazjum go?cili?my Teatr M?odego Pokolenia z Bia?egostoku. Aktorzy zaprezentowali spektakl II cz??? Dziadw Adama Mickiewicza.Przedstawianie podoba?o si? widzom, byli pod wra?eniem gry aktorskiej i przes?ania jakie wynika z II cz??ci Dziadw.

Czytaj więcej...

?yczenia 2016

WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZ? ?WI?TECZN? DEKORACJ?

I MIEJSCE: klasa Ib i III b

II MIEJSCE: IIa i IIb

III MIEJSCE: Ic i IIc

Czytaj więcej...

Z wizyt? w PUP w Nysie

Grupka uczniw z klasy IIc uda?a si? z wizyt? do Powiatowego Urz?du Pracy w Nysie w ramach realizowanego projektu gimnazjalnego Fajny zawd, drog? do kariery. Na spotkaniu z doradc? zawodowym Pani? Agnieszk? Wajdzik, gimnazjali?ci dowiedzieli si? o tym, jak wa?ny jest wybr przysz?ej drogi rozwoju osobistego. Zdaniem doradcy, warto poznawa? siebie, rozpoznaj?c swoje mocne is?abe strony, by mc odpowiednio kreowa? w?asn? ?cie?k? zawodow?. Uczniowie mieli mo?liwo?? rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych w oparciu o ankiet? sk?onno?ci zawodowych. Ale? byli zadowoleni, kiedy okaza?o si?, ?e otrzymane przez nich wyniki ankiety s? zgodne z ich preferencjami, a zawody ktre wzbudzaj? ich zainteresowanie znajduj? si? na li?cie zawodw deficytowych b?d? zawodw w rwnowadze. W dalszej cz??ci spotkania projektowicze uzyskali mnstwo cennych informacji w zakresie badanego problemu. Wiedz? ju?, ktre zawody, zdaniem specjalistw, uwa?ane s? za atrakcyjne i dlaczego oraz na czym polega praca w tych zawodach.

Zdobyte przez siebie informacje gimnazjali?ci zaprezentuj? swoim kole?ankom i kolegom na Festiwalu Projektw zaplanowanym na dzie? 21 marca 2017 r.

E. Sternik opiekun projektu


Poranek z ksi??k?

Czytaj więcej...

Czytanie ??czy pokolenia

Czytanie uczy my?lenia, daje wiedz?, pobudza wyobra?ni?, pomaga zrozumie? siebie, innych ludzi i ?wiat. Zbli?? doros?ych i m?odzie?, czyli ??czy pokolenia.

10 XII 2016 roku, w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena, odby? si? bogaty blok imprez promuj?cych czytelnictwo pod has?em: Czytanie ??czy pokolenia.

G?wnym celem wydarzenia by?o uwra?liwienie uczniw na pi?kno s?owa pisanego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowa? oraz zami?owa? czytelniczych gimnazjalistw. Na t? okoliczno?? zaproszono w?adz? samorz?dow?, ktr? reprezentowa?a Naczelnik O?wiaty pani J. Grzegorzewicz, przewodnicz?c? Rady Rodzicw p. A. Ma?achowsk?, Prezesk? Uniwersytetu III Wieku p. M. Wi?niewsk?, przedstawicielk? ?rodowisk twrczych - poetk? p. Danut? Babicz-Lewandowsk? oraz panie bibliotekarki z Publicznej Biblioteki w Korfantowie p. T. Kobyla?sk? i p. B. Znojek.

Czytaj więcej...

Miko?ajki 2016

Czytaj więcej...

Dzie? Piernika

Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy zechcieli posmakowa? naszych pierniczkw - zapraszamy za rok na kolejne ;-)
Klub Europejski


Monika Radom

Czytaj więcej...

Etap szkolny konkursu biologicznego zosta? rozstrzygni?ty i ju? wiadomo, kto b?dzie reprezentowa? nasze gimnazjum na etapie gminnym. Konkurs odby? si? 17 listopada 2016 r. Wzi??o w nim udzia? 7 uczniw z klas III.

O kolejne laury walczy? b?d?: Sara Mierzejewska, Kacper Rzepski i Karolina Szelwach.

Gratulacje i ?yczenia powodzenia na etapie gminnym!

Jolanta Flakowska

Dzie? Niepodleg?o?ci 2016

10 listopada 2016 r. w Gimnazjum im. Cz. Niemena obchodzono ?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci. Uroczysty apel rozpocz?? si? od od?piewania Mazurka D?browskiego. Nast?pnie zebrani wys?uchali krtkiego rysu historycznego wyg?oszonego przez pani? Katarzyn? Sok?.

Po krtkim przerywniku muzycznym w wykonaniu Macieja Niewrzola rozpocz?? si? program artystyczny przygotowany przez uczniw naszej szko?y pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Sok?, Agnieszki Pieczary oraz Ireneusza Misztala. M?odzie? zaprezentowa?a poezj? polsk? oraz pi?kne piosenki mwi?ce o mi?o?ci Ojczyzny. W czasie przedstawienia wzruszaj?cy taniec z flag? Polski wykona?a Melania Zwadlo.

W ko?cowej cz??ci spotkania g?os zabra?a pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka, ktra w krtkim przemwieniu zach?ci?a zebranych do refleksji i krtkiej zadumy nad okrutnymi i bolesnymi losami naszej Ojczyzny. Pani dyrektor przypomnia?a, ?e warto pami?ta? o wydarzeniach, ktre pokazuj? si?? i waleczno?? Rzeczypospolitej, ktra wbrew wszelkim przeciwno?ciom odzyska?a niepodleg?o??.

Karolina Szelwach, kl. III a

Czytaj więcej...

Kolejna edycja programu profilaktycznego Noe w naszym gimnazjum

10 listopada 2016 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie profilaktycznym Noe. Ponownie realizatorem programu by? Pan Mariusz Kajda - specjalista terapii uzale?nie?, dyrektor O?rodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i M?odzie?y w Lutej k/Kielc oraz o?rodka Dom Monaru w Krakowie. A towarzyszy? mu Pan Grzegorz Ofiara instruktor terapii uzale?nie?.

Czytaj więcej...

Konkurs z J?zyka Angielskiego

Wyniki eliminacji szkolnych do gminnego konkursu z J?ZYKA ANGIELSKIEGO

Gratulujemy zwyci?zcom i ?yczymy powodzenia na etapie gminnym.

Monika Radom

Spotkanie z policjantem


Odpowiedzialno?? prawna nieletnich pod takim has?em odby?o si? 2 listopada 2016 r. spotkanie uczniw klas pierwszych naszego gimnazjum z sier?. Mateuszem ?ozi?skim z Komisariatu Policji w Korfantowie. Pan policjant, w oparciu o Ustaw? o post?powaniu w sprawach nieletnich, wyja?ni? m?odzie?y poj?cie nieletni, czyn karalny i demoralizacja, przytoczy? przyk?ady zachowa? ?wiadcz?cych o demoralizacji, pope?nieniu czynu karalnego, czy te? przest?pstwa. Uczniowie zostali zapoznani z katalogiem ?rodkw wychowawczych i poprawczych, jakie mo?e zastosowa? s?d rodzinny wobec nieletniego.

Czytaj więcej...

Zwyci?zcy III Konkursu Ekologicznego

20 pa?dziernika 2016 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie odby?o si? uroczyste wr?czenia nagrd zwyci?zcom III Konkursu Ekologicznego Pi?kno ?rodowiska naturalnego propaguj?cego wiedz? o ekologii i ochronie ?rodowiska z elementami wiedzy o w?dkarstwie.

Konkurs zorganizowany zosta? we wsp?pracy z Okr?giem Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Opolu, a ?ci?lej z Ko?em Korfantw. Do zmaga? o laur najlepszego ekologa przyst?pili wszyscy uczniowie I klasy gimnazjum, w?rd ktrych najlepszymi okazali si?:

1. Krzysztof Rojek z klasy Ib

2. Maria Dobrowolska z klasy Ib,

3. Bartosz Wo?oszczuk z klasy Ia

Czytaj więcej...

Tu? przed Dniem Edukacji Narodowej - 13 pa?dziernika br., pierwszoklasi?ci wraz ze swoimi wychowawczyniami ruszyli do Arboretum w Lipnie ko?o Niemodlina. Tam, zaj?cia na ?wie?ym powietrzu oraz pocz?stunek przygotowali pracownicy Nadle?nictwa Tu?owice pod kierunkiem pana Paw?a Zmorawskiego, specjalisty do spraw edukacji le?nej, ochrony przyrody, gospodarki rolnej i lasw niepa?stwowych.

Czytaj więcej...

Dzie? Edukacji 2016

Czytaj więcej...

Oglnopolski Dzie? G?o?nego Czytania obchodzony jest 29 wrze?nia. ?wi?to ma ju? 15 letni? tradycj?, zosta?o og?oszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Ksi??ki. W tym dniu w wielu miejscach i bibliotekach organizowane jest wsplne, g?o?ne czytanie.

Czytaj więcej...

Dzie? ch?opaka 2016

Czytaj więcej...

?wiatowe Dni Tabliczki Mno?enia w Korfantowie

30 wrze?nia to wa?na data dla matematykw w tym roku szkolnym, gdy? to w?a?nie w ten dzie? obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia. Konkurs rozpocz?? si? jednak znacznie wcze?niej, poniewa? przez ca?y tydzie? przeprowadzane by?y eliminacje do konkursu, ktre wy?oni?y po troje uczniw reprezentuj?cych swoje klasy. To w?a?nie tych 27 uczniw przyst?pi?o do g?wnego konkursu 30 wrze?nia. Walka by?a zaci?ta, odby?o si? 6 konkurencji, w ktrych uczniowie musieli si? wykaza? biegle znajomo?ci? tabliczki mno?enia, ale rwnie? i sprytem matematycznym. Komisja po burzliwych obradach wy?oni?a najlepszych z najlepszych, czyli Mistrzw Tabliczki Mno?enia i s? to: Patryk Koroci?ski, Dominik Ludwig, Emilia Dawidowicz- klasa III a, Sara Mierzejewska, Weronika Grittner, Micha? Szczygielski klasa III b, na drugim miejscu uczniowie z klasy III c Aleksandra Rembacz, Weronika Pomiet?o oraz Izabela Pa?niewicz, a na III miejscu pojawili si? egzekwo uczniowie z klasy II c Dominika Nowotny, Patrycja Igielska, Wiktoria Gach oraz uczniowie z klasy I b Katarzyna Warcho?, Izabela Ma?kw i Katarzyna Zientkiewicz.

Wszystkim wygranym oraz uczestnikom gratulujemy

Aldona St?pniewicz- Koordynator akcji.

Czytaj więcej...

7.09.2016 r. w naszej szkole odby?a si? pi?ta ju? edycja oglnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Wybrane fragmenty czytali nauczyciele: pani Monika Radom, pani Jolanta Flakowska, pani Agnieszka Pieczara, pan Ireneusz Misztal oraz uczniowie: Anna Staszkw, Julia Pieczara, Maria Dobrowolska, Adam Str?bek, Micha? Szczygielski, Kacper Rzepski.

Na pocz?tku pani Jolanta Flakowska przeczyta?a nam list prezydenta Andrzeja Dudy, ktry zach?ci? do tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Us?yszeli?my te? jak wa?na jest umiej?tno?? czytania dla rozwoju cywilizacji, gromadzenia i przekazywania wiedzy, kreowania wyobra?ni. Nast?pnie Julia Martyna i Weronika Pomiet?o przybli?y?y nam histori? czytanej powie?ci. Mi?? niespodziank? sprawi?a nam pani Monika Radom, ktra przeczyta?a fragment ,,Quo vadis w j?zyku angielskim.

Tegoroczn? edycj? Narodowego Czytania ?mia?o mo?na uzna? za udan?. Cieszy fakt, ?e nasze gimnazjum do?o?y?o swoj? cegie?k? do oglnonarodowej akcji. Koordynatorem wydarzenia by?a szkolna biblioteka i pani Stanis?awa Faron -Mroczko

Weronika i Julia kl.IIc

Czytaj więcej...

Nasze KMO na Pikniku Naukowym w Warszawie

Ten rok by? wyj?tkowy - dwie ekipy KMO bra?y udzia? w Pikniku Naukowym w Warszawie. W trakcie pokazw nasi klubowicze udzielali wywiadw dziennikarzom, dzi?ki czemu o naszej naukowo-eksperymentalnej dzia?alno?ci i popularyzowaniu nauki pisano w warszawskich mediach oraz na stronie Centrum Nauki Kopernik.

Poni?ej zamieszczony zosta? fragment artyku?u wywiad z Dawidem Bogonem oraz Tomkiem Misztalem. Wi?cej na stronie Centrum Nauki Kopernik :

Czytaj więcej...

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KLAS I-II

Wyj?tkowo szybko min??o 10 miesi?cy, 24 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich po?egnali si? na dwa miesi?ce ze szko??.

Na uroczystym apelu Pani Dyrektor Ma?gorzata Sinicka ?yczy?a mi?ych i bezpiecznych wakacji, wr?czy?a ?wiadectwa z czerwonym paskiem, dyplomy za szczeglne osi?gni?cia oraz po?egna?a Pani? wicedyrektor Ann? Siej?.

Apel zako?czy?o przedstawienie przygotowane przez uczniw i wychowawcw klas II.

Monika Radom

Czytaj więcej...

Kiedy wydaje si?, ?e wszystko si? sko?czy?o...

"Kiedy wydaje si?, ?e wszystko si? sko?czy?o,

wtedy dopiero wszystko si?

zaczyna"

Klasy III po raz ostatni w murach naszej szko?y odebra?y ?wiadectwa i dyplomy. Na apelu g?os zabra?a Pani Dyrektor Ma?gorzata Sinicka oraz Pan Burmistrz Korfantowa Janusz Wjcik. Nie do wiary, ?e ju? min??y 3 lata i nadszed? czas po?egnania.

Wszystkim absolwentom ?yczymy powodzenia w dalszej nauce i pami?tajcie, ?e drzwi naszej szko?y s? dla Was zawsze otwarte !

Monika Radom


Czytaj więcej...

Gminne Zawody Ochotniczej Stra?y Po?arnej

W dniu 17 czerwca 2016 na boisku szkolnym przy gimnazjum im. Cz. Niemena w Korfantowie odby?y si? Gminne Zawody Ochotniczej Strazy Po?arnej.

A oto wyniki:

Czytaj więcej...

DZI?KUJEMY

Czytaj więcej...

J?zyk niemiecki

Serdecznie gratuluj? wszystkim uczestnikom konkursw z j?zyka niemieckiego, ktre odby?y si? w tym roku szkolnym.

Wojewdzki Konkurs J?zyka Niemieckiego zako?czy? si? wielkim sukcesem Vanessy Korgiel. Dwudziestu uczestnikw bra?o udzia? w etapie szkolnym. Do drugiej cz??ci (etap gminny) zakwalifikowa?o si? 10 uczniw a do fina?u 1 osoba. To w?a?nie Vanessa. Napisa?a tak ?wietnie, ?e zdoby?a tytu? laureatki. Wielka gala wr?czenia nagrd, z ktrej mo?ecie obejrze? zdj?cia, odby?a si? w Opolu z udzia?em przedstawicieli Urz?du Marsza?kowskiego, Konsulatu Niemiec w Opolu, oraz Towarzystwa Spo?eczno-Kulturalnego Niemcw na ?l?sku Opolskim.

Czytaj więcej...

4 czerwca 2016 r. odby?a si? druga edycja Nocy Bibliotek w ca?ej Polsce.Gimnazjum w Korfantowie po raz pierwszy przyst?pi?o do tej oglnopolskiej akcji.
3 czerwca szkolna biblioteka przygotowa?a na ten specjalny wieczr wiele atrakcji zwi?zanych z ksi??k?, muzyk? i filmem. Motywem tego wieczoru, by?a literatura kryminalna, a wi?c morderstwo.
Spotkali?my si? o godz. 18: 00 w bibliotece szkolnej. Nast?pnie poznali?my ?ycie i twrczo?? Agaty Christie oraz czytali?my fragmenty jej dzie?, takie jak Morderstwo w Orient Expressie i ?mierteln? Kl?tw?. Potem dla relaksu charakteryzowali?my si? na bohaterw ksi??kowych. By?a to przednia zabawa, gdy? nasza kole?anka Olimpia profesjonalnie wykona?a nam makija?e. O godz. 21: 00 zjedli?my kolacj?, a o 22: 00 rozpocz??a si? emisja filmu Morderstwo w Orient Expressie. Noc w bibliotece zako?czy?a si? o 24: 00, by?a dla nas wspania?? zabaw?, podczas ktrej wiele si? nauczyli?my. Akcj? przygotowa?y nauczycielki Stanis?awa Faron Mroczko i Agnieszka Pieczara.

Czytaj więcej...

Dzie? Dziecka 2016

Dzie? Dziecka to wyj?tkowe ?wi?to. W tym dniu ka?de dziecko oczekuje specjalnego traktowania oraz niepowtarzalnych atrakcji. Dzi? w naszej szkole by? specjalny apel na ktrym ka?dy ucze? otrzyma? s?odki upominek ufundowany przez Rade Rodzicw za co ogromnie dzi?kujemy.

Samorz?d Uczniowski

29 maja 2016 r. w niedziel? o godz. 16:00 zosta?y otwarte podwoje ?wi?tyni w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Grce dla pi?knego s?owa i pi?knej muzyki.
Odby?o si? tam niezwyk?e wydarzenie, a mianowicie spektakl poetycko muzyczny pt.: BOGATY W MI?OSIERDZIU SWOIM BG. Program ten nawi?zywa? do Roku ?wi?tego Mi?osierdzia, 96 urodzin Jana Paw?a II, 11 rocznicy odej?cia do Pana i 2 rocznicy kanonizacji.

Czytaj więcej...

Przyrodnicza edukacja w terenie

W VIII Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie, ktry odby? si? 25 maja w Kubicach, startowa?o 8 czteroosobowych dru?yn z powiatu nyskiego i prudnickiego.

Ka?dy z uczestnikw otrzyma? dyplom i nagrody za udzia? w konkursie. Im lepsze wyniki, tym bardziej warto?ciowe nagrody przyznawali organizatorzy. Jak wida? na zdj?ciach, nasi zawodnicy: Dawid Bogon, Marek K?onowski oraz Antoni Misztal i Tomasz Misztal popisali si? przyrodniczymi umiej?tno?ciami, dzi?ki czemu zostali posiadaczami pi?ek futbolowych.

Czytaj więcej...

Wroc?aw pod znakiem wody

24 maja b.r. uczniowie klas Ia i Ib udali si? na wycieczk? do Wroc?awia. Spod szko?y wyruszyli?my z ma?ym op?nieniem, ale uda?o si? szcz??liwie dotrze? na czas.
Pierwszym punktem wyprawy by? przepi?kny Ostrw Tumski (oczywi?cie otoczony przez wody p?yn?ce i stoj?ce), ktry wywar? na wszystkich bardzo pozytywne wra?enie. Nast?pnie podzielili?my si? na dwie grupy, z ktrych jedna pojecha?a do Aquaparku, natomiast druga do ogrodu zoologicznego oraz na rejs statkiem po Odrze.

Kolejn? atrakcj? by?o d?ugo wyczekiwane Hydropolis, ktre niepodwa?alnie najbardziej zachwyci?o wycieczkowiczw. W?a?nie tam, mogli?my do?wiadczy? i dowiedzie? si? najciekawszych faktw o tej de facto wszystkim dobrze znanej substancji - wodzie.
Uczniom bardzo podoba?a si? ta wycieczka. Oprcz zwiedzania i dowiadywania si?, fajnie by?o sp?dzi? troch? czasu poza szko?? i ze sob?.

Iza Wo?ny

Czytaj więcej...

Dzie? Mamy 2016

Dnia 19.05.2016 roku odby?o si? w Korfantowie zebranie z rodzicami, ale nie by?o to zwyczajne zebranie. Przede wszystkim zosta?y zaproszone na to spotkanie wszystkie mamy naszych uczniw, a okazj? do takiego spotkania by? zbli?aj?cy si? Dzie? Matki. Uczniowie naszego gimnazjum pod opiek? nauczycieli Zespo?u Matematyczno- Przyrodniczego w taki sposb chcieli uczci ten najwa?niejszy dzie? w roku. Pojawi?y si? wiersze i piosenki pe?ne liryki, podzi?kowa?, przeprosin za nie zawsze odpowiednie zachowanie, a ca?o?? u?wietni?y pe?ne mi?o?ci, kwiatw i serduszek prezentacje multimedialne. Po takiej uczcie duchowej w niejednym oku przyby?ych mam pojawi?a si? ?za, a serduszko zosta?o zmi?kczone i wszystkie grzechy pociech przynajmniej na pewien czas zosta?y zapomniane.

I c? Drogie Mamy nie wypada nam nic innego jak do??czy? si? do ?ycze? wy?piewanych i wyrecytowanych przez dzieci.

Aldona St?pniewicz

Czytaj więcej...

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach od 8-15 maja Tydzie? Bibliotek program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Ma on na celu podkre?lenie roli czytania i bibliotek w poprawie jako?ci ?ycia, edukacji i zainteresowania ksi??k? szerokich kr?gw spo?ecze?stwa. W tym roku nasza szko?a przyst?pi?a ponownie do oglnopolskiej akcji.

10 maja nasza czytelnia go?ci?a oko?o 100 przedszkolakw z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego.

Gimnazjali?ci czytali im wiersze, bajki i prowadzili dyskusje na temat czytanych utworw. Ka?dy przedszkolak otrzyma? zak?adk?, ktra zach?ca?a do czytania i korzystania z biblioteki.

Czytaj więcej...

S?owo festiwal z j?zyka ?aci?skiego t?umaczy si?, jako radosny, weso?y, ?wi?teczny. Tak w?a?nie by?o 13 maja w pi?tek, w korfantowskim Gimnazjum podczas Festiwalu Nauki Sztuka Eksperymentu, ktry zach?ci? do do?wiadczania ponad 350 jego uczestnikw.

Na to niezwyk?e naukowe zdarzenie zaproszenie wystosowali: dyrektor Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie oraz Kluby M?odego Odkrywcy Szperacze i Trza?ni?te prbwki. Watro doda?, ?e obydwa kluby uczestniczy?y w tym roku w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, ktry mia? miejsce 7 maja na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie.

Czytaj więcej...

Sukcesy matematyczne

W dniu 10 maja 2016 roku nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie matematycznym Para mo?e wi?cej, ktry odby? si? w Zespole Szk? im. Boles?awa Chrobrego w Niemodlinie. Na 25 startuj?cych dwuosobowych dru?yn zaj?li nast?puj?ce miejsca:

2 miejsce: Bogon Dawid i K?onowski Marek

5 miejsce: Misztal Antoni i Misztal Tomasz

Wi?cej informacji i zdj?cia: http://zsniemodlin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=414:para-moze-wiecej2&catid=48&Itemid=137

Czytaj więcej...

Dyrektor Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

oraz Kluby M?odego Odkrywcy Szperacze i Trza?ni?te prbwki

maj? przyjemno?? zaprosi? pa?stwa na Festiwal Nauki Sztuka eksperymentu, ktry odb?dzie si? 13 maja 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie przy ul. Adama Mickiewicza 1

W programie Festiwalu:

Czytaj więcej...

Byli?my na 20. Pikniku Naukowym w Warszawie!!!

20. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odby? si? 07.05.2016 r. na Stadionie Narodowym PGE pod has?em Zdrowie. Piknik to dziesi?tki tysi?cy odwiedzaj?cych, tysi?ce eksperymentw i do?wiadcze?, przygotowanych i prowadzonych przez setki naukowcw i instytucji badawczych.

W jubileuszowym roku na mi?o?nikw nauki czeka?o ponad 900 pokazw i 212 stoisk przygotowanych przez instytucje z Polski i zagranicy. By?a okazja do rozmowy z naukowcami, studentami i popularyzatorami nauki z r?nych zak?tkw kraju i ?wiata. Do tego liczne konkursy i zabawy zwi?zane z naukami ?cis?ymi oraz ze zdrowiem.

Czytaj więcej...

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 29.04.16r. w pi?tek odby? si? apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysto?? zosta?a przygotowana przez uczniw naszego gimnazjum. M?odzie? doskonali?a recytacj? i ruch sceniczny pod kierunkiem pani Katarzyny Sok? i pani Agnieszki Pieczary, a cz??? muzyczna by?a dogl?dana przez pana Ireneusza Misztala.

Spektakl mia? nam przybli?y? histori? Polski za czasw panowania Stanis?awa Augusta Poniatowskiego. Nawi?zywa? do rozbiorw Polski oraz do ustanowienia Konstytucji, ktra by?a pierwsz? tego typu w Europie, a drug? na ?wiecie po ameryka?skiej.

Czytaj więcej...

Koniec kwietnia zaowocowa? kolejnym wsplnym spotkaniem S?uchaczek Uniwersytetu III Wieku i wolontariuszek z naszego gimnazjum. Ty razem okazj? by?a wizyta Pa?stwa Hanny i J?drzeja Michalakw, ktrzy od 12 lat prowadz? Rodzinny Dom Dziecka. Pa?stwo Michalakowie pochodz? z Prudnika, ale ze wzgl?dw lokalowych (dzieci w ich domu z biegiem lat wci?? przybywa?o) przeprowadzili si? do Krnicy, le??cej pomi?dzy G?ogwkiem
a Krapkowicami. Go?cie przybyli z najm?odszym przychwkiem pi?ciorgiem dzieci, ktre znalaz?y namiastk? prawdziwej rodziny w osobach Pani Hanny i Pana J?drzeja. Dzieci czasem po bardzo trudnych i bolesnych przej?ciach w swoich rodzinnych domach ucz? si? tu mi?o?ci, tolerancji, akceptacji, ale tak?e samodzielno?ci, oczekuj?c na wyprostowanie swojej prawnej sytuacji, a w dalszej kolejno?ci znalezienie swojej adopcyjnej rodziny na dalsze ?ycie.

Czytaj więcej...

W czwartek, 28 kwietnia 2016 r., uczniowie klas II pochwalili si? wynikami swoich bada? i poszukiwa? naukowych prowadzonych w ramach realizacji projektw gimnazjalnych.

Przed publiczno?ci? sk?adaj?c? si? z uczniw klas pierwszych oraz przed gronem pedagogicznym wyst?pi?o 16 zespo?w. Widzowie byli jednocze?nie jury, ktre na indywidualnych kartach oceny projektu, wyra?a?o swoj? opini? o sposobie przedstawienia ka?dego z szesnastu r?norodnych tematw.

Nale?a?o oceni? sposb prezentacji, zaanga?owanie ka?dego z cz?onkw grupy projektowej, dobr metod, oglne wra?enie oraz to, czy nie zosta? przekroczony limit czasowy przeznaczony na wyst?pienie, tj. 10 minut. Oceniaj?cy mieli do dyspozycji od 1-6 punktw, i w tej skali oceniali ka?dy z zespo?w. Zadanie nie by?o ?atwe, ze wzgl?du na du?? rozmaito?? form i tematw prezentacji.


Czytaj więcej...

Naukowe warsztaty z czwartoklasistami

Klub M?odego Odkrywcy Trza?ni?te prbwki zaprosi? ma naukowe warsztaty m?odszych kolegw z IV klasy ZSP w Korfantowie. W dniu 27.04.2016 r. odby? si? naukowy meeting, w ramach, ktrego na o?miu stanowiskach eksperymenty poprowadzi?y dru?yny sk?adaj?ce si? z trjki klubowiczw oraz trjki m?odych adeptw nauki.

Na pocz?tek wszyscy poruszali mi??nie i umys?y w ramach balonowej rozgrzewki, by za chwil? przej?? do prowadzenia do?wiadcze?. Warto doda?, ?e zapa?u do wyt??onego do?wiadczania i wielu m?drych analiz i wnioskw ?yczy?a uczestnikom warsztatw pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka.

Pod czujnym okiem starszych kolegw, a p?niej samodzielnie czwartoklasi?ci sprawdzali miedzy innymi jak dzia?a chemiczne jojo i zegar jodowy, co si? dzieje z ciecz? nieniutonowsk? pod wp?ywem basw z g?o?nika i czy da si? napompowa? balonik za pomoc? zmro?onej butelki i ciep?ej wody w misce. Kolejne ekipy bada?y napi?cie powierzchniowe wody, ci?nienie, w?a?ciwo?ci tlenu i dwutlenku w?gla oraz sprawdza?y, czym w?a?ciwie jest styropian.

Czytaj więcej...

Racjonalne ?ywienie, a zdrowie gimnazjalisty

27 kwietnia 2016 z uczniami klas pierwszych przeprowadzona zosta?a prelekcja Racjonalne ?ywienie a zdrowie gimnazjalisty. W pierwszej cz??ci spotkania uczestnicy zostali zapoznani z now? Piramid? Zdrowego ?ywienia i Aktywno?ci Fizycznej opublikowan? w 2016 r. i opracowan? przez Ekspertw zInstytutu ?ywno?ci i ?ywienia w Warszawie pod kierownictwem prof. M. Jarosza.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem s?uchali cennych wskazwek dotycz?cych racjonalnego sposobu ?ywienia. Brali udzia? w dyskusji, w ktrej niejednokrotnie wykazywali si? prawid?ow? wiedz? ?ywieniow?, a tak?e zadawali pytania, na ktre prowadz?ca prelekcj? odpowiada?a. S?uchacze pytali m.in.: Czy w ogle mog? je?? s?odycze? Czy s?odycze okre?lane mianem zdrowych s? tak naprawd? zdrowe? Czy nadmiar spo?ywanej soli mo?e powodowa? jakie? choroby? Czy spo?ywane produkty powinny zawiera? jak najmniejsz? czy jak najwi?ksz? ilo?? sodu? Czy sa?atki z restauracji typu KFC, McDonald`s s? zdrowe?

Czytaj więcej...

W sobot?, 23.04.2016 r., odby? si? powiatowy etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu drogowym, od kilku lat tradycyjnie organizowanego w Korfantowie, ktrego koordynatorem by? pan Piotr Krzywicki.
W konkursie wzi??y udzia? cztery dru?yny reprezentuj?ce szko?y podstawowe powiatu nyskiego oraz trzy dru?yny gimnazjalne. Dru?yny ze szko?y podstawowej liczy?y po czterech zawodnikw, a dru?yny z gimnazjum po trzech.
Wszyscy walczyli o jak najmniejsz? liczb? punktw karnych na torze przeszkd, o mo?liwie najwy?sz? liczb? punktw w te?cie z wiedzy o ruchu drogowym oraz o wysokie noty na punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem instruktora pierwszej pomocy PCK, pana Marka Flakowskiego zawodnicy z SP ratowali poszkodowanych w wypadku, ktry sko?czy? si? krwotokiem jednej z ofiar i krwotokiem z nosa u drugiej z ofiar. Natomiast gimnazjali?ci ratowali poszkodowanego z krwotokiem z nosa oraz popisywali si? umiej?tno?ci? wykonani RKO. Scenk? wypadku odgrywa?y pozorantki b?d?ce cz?onkiniami Szkolnego Ko?a PCK dzia?aj?cego przy Gimnazjum w Korfantowie.
Finalnie, s?dziowie zawodw wy?onili zwyci?zcw zarwno w klasyfikacji indywidualnej jak i dru?ynowej.

Czytaj więcej...

II GIMNAZJALNY ZAJAZD NA SOPLICOWO

Nasza szko?a ponownie by?a organizatorem ciekawej i warto?ciowej imprezy dla gimnazjalistw. We wtorek 12.04. odby? si? mi?dzyszkolny konkurs recytatorski: II Gimnazjalny Zajazd na Soplicowo - recytujemy Pana Tadeusza.

Zaproszenia do udzia?u w konkursie skierowali?my do wszystkich gimnazjw Powiatu Nyskiego oraz do najbli?szych z Powiatu Prudnickiego i Opolskiego. Zmagania uczniw ocenia?a komisja z?o?ona z fachowcw z wielkim do?wiadczeniem. Zasiadali w niej: Pani Stanis?awa Borzemska, Pani Ewa Maj - Szczygielska, Pani Tamara Kobyla?ska oraz Pan Edmund Borzemski.

Prezentacje konkursowe uczniw stanowi?y obszerne fragmenty naszej Epopei Narodowej i sta?y jak stwierdzi?o jury na bardzo dobrym poziomie, co zaowocowa?o spor? ilo?ci? przyznanych nagrd.

Zwyci?stwo podzieli?a mi?dzy siebie dwjka uczestnikw: Ola Ogrek z Gimnazjum w Pakos?awicach oraz Pawe? Kossowaski Skop z Gimnazjum Diecezjalnego w Nysie. Drugie miejsce przypad?o w udziale Dominice Szurgut z Gimnazjum w Korfantowie a trzecie Dagnie Pabian rwnie? z Gimnazjum Diecezjalnego w Nysie.

Czytaj więcej...

Na tropie polarnych nied?wiedzi

Grupa realizuj?ca projekt gimnazjalny Niezwyk?e cechy nied?wiedzia polarnego odwiedzi?a w minion? sobot?, 19.03.2016 r., jedyne w Polsce nied?wiedzie polarne.

Gregor i Aleut, bo tak maj? na imi? polarne misie, pi?? lat temu urodzi?y si? w ogrodzie zoologicznym w Norymberdze. W Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie opiekuje si? nimi pan Maciej Micha?owski, ktry podzieli? si? z nami swoj? wiedz? i do?wiadczeniem, ogromnie wzbogacaj?c nasze projektowe zbiory.

Oczywi?cie zwiedzili?my pozosta?? cze?? zoo. Znale?li?my te? czas na zwiedzenie zabytkowej cz??ci Warszawy, wizyt? na PGE Stadionie Narodowym i w Centrum Nauki Kopernik.

Opiekun grupy

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

?wiatowy Dzie? Poezji w naszym gimnazjum

21 marca obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Poezji. Zosta? on ustanowiony przez UNESCO w 1999r.G?wnym celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na ca?ym ?wiecie.
Nasze gimnazjum rwnie? postanowi?o uczci? to ?wi?to. Z inicjatywy burmistrza Korfantowa Pana Janusza Wjcika, zorganizowano spotkanie z wybitnymi poetami. Jako pierwszy w saloniku poetyckim pojawi? si? Pan Edmund Borzemski, ktry zaprezentowa? swj najnowszy tomik poetycki

Czytaj więcej...

?YCZENIA WIELKANOCNE 2016

KONKURS POEZJI OBCOJ?ZYCZNEJ 2016

KONKURS POEZJI OBCOJ?ZYCZNEJ 2016

Czytaj więcej...

Celem naszego wyjazdu do Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu by?o poznanie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017.Na III Targach Edukacyjnych swoj? ofert? zaprezentowa?o przesz?o 50 wystawcw. W?rd nich znalaz?y si? licea, szko?y zawodowe, uczelnie i firmy szkoleniowe. Wszyscy wystawcy przygotowali barwne stoiska przykuwaj?ce uwag? zwiedzaj?cych. Zadbali o materia?y informacyjne i ciekawe ekspozycje promuj?ce ich dzia?alno??. Cz?sto towarzyszy?y temu pokazy oraz r?ne formy aktywno?ci zwi?zane ze specyfik? placwki, np. opolska uczelnia medyczna przygotowa?a k?cik kosmetyczny, w ktrym studentki kosmetologii robi?y ch?tnym makija?, na stoisku WZDZ w Opolu mo?na by?o sobie zrobi? wystrza?ow? fryzur?, z kolei uczniowie klas gastronomicznych zach?cali do degustacji przygotowanych przez siebie potraw. Wystawcy roznosili te? ulotki, cz?stowali s?odyczami i przek?skami oraz chwalili si? sukcesami. Jednym s?owem, wystawcy dwoili si? i troili, ?eby zainteresowa? kandydatw swoj? ofert?. Uzupe?nieniem oferty wystawienniczej by?y imprezy towarzysz?ce: pokazy, wyst?py, jak rwnie? warsztaty i konferencje.

Warto by?o uczestniczy? w targach, bo dzia?o si? tam naprawd? wiele.

Czytaj więcej...

II Targi Edukacyjne

Czytaj więcej...

Dzie? ?wi?tego Patryka

17 marca poczuli?my si? w naszej szkole prawie jak w Irlandii.
Wielu uczniw ubra?o si? na zielono, a na d?ugiej przerwie us?yszeli?my irlandzkie rytmy.

Dzi?kujemy wszystkim za wspln? zabaw? ;-)

Monika Radom

Czytaj więcej...

Zwyci?stwo w Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym

W finale Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego, ktry odby? si? 17.03.2016 r. w Tu?owicach wzi??o udzia? 28 uczniw gimnazjw z powiatw: opolskiego, prudnickiego i nyskiego. Zwyci?zc? zosta? ucze? naszego gimnazjum Dawid Bogon (klasa IIIc), miejsce trzecie wywalczy? Marek K?onowski z klasy IIIb, a Patrycja Dobrowolska z klasy IIIa zaj??a miejsce VI.

Zwyci?ska trjka wy?oniona zosta?a w eliminacjach szkolnych, ktre odby?y si?03.03.2015 r. W konkursie wzi??o udzia? 63 uczniw, odpowiadaj?c na 30 pyta? przygotowanych przez zesp? ekspercki organizatora, czyli Zespo?u Szk? w Tu?owicach.

Do dyplomw i nagrd rzeczowych, za??czamy serdeczne gratulacje i ?yczenia dalszych takich sukcesw.

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

XVII Powiatowe Potyczki Matematyczne

Dnia 12 marca 2016 roku w naszym gimnazjum odby?y si? po raz 17 Powiatowe Matematyczne Potyczki Gimnazjalistw. Do konkursu zg?osi?o si? 9 szk? z naszego powiatu, w sumie 26 uczniw. Jak zawsze organizatorzy postarali si? aby poziom by? wysoki, wi?c do ostatniej chwili uczniowie pracowali .

Pierwsze miejsc indywidualnie zaj??a: Kinga Szczeci?ska z Gimnazjum nr 4 w Nysie, drugie miejsce egzekwo zaj?li: Dawid Bogon z Gimnazjum w Korfantowa oraz Jakub Pabisek z Gimnazjum w Otmuchowie, trzecie miejsce zaj??a Agnieszka Koronczok z Gimnazjum Diecezjalnego z Nysy.

Komisja wy?oni?a rwnie? najlepsza dru?yn? , ktr? zosta?a dru?yna gospodarzy czyli z Gimnazjum w Korfantowie w sk?adzie: Dawid Bogon, Tomasza Misztal i Antoni Misztal.

Wszystkim zwyci?zcom gratulujemy i ju? zapraszamy za rok na kolejne XVIII zmagania uczniw z matematyk?.

Aldona St?pniewicz

Czytaj więcej...

Spotkanie z arboryst?

Drzewa wok? nas - taki tytu? mia?a prelekcja arborysty, Micha?a Macana, w ktrej 11.03.2016 r. uczestniczyli uczniowie klas drugich. Prezentacja obejmowa?a najwa?niejsze informacje dotycz?ce budowy, rozwoju oraz znaczenia drzew w ?rodowisku i dla cz?owieka.

W?rd tych ostatnich informacji znalaz?a si? te? i ta o tree climbingu, czyli formie wypoczynku maj?cejaspekt ekologiczny, promuj?cej powrt do natury i aktywno?? fizyczn? wspinaczka wymaga nietypowego wysi?ku fizycznego, obejmuje m.in. uruchomienie rzadko wykorzystywanych mi??ni.

Prelekcja Micha?a Macana, studenta wydzia?u le?nictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu by?a wsparciem dla drugoklasistw realizuj?cych roczny projekt Moje drzewo. Uczniowie dzia?aj?c w dwuosobowych zespo?ach rozpracowuj? wybrany przez siebie gatunek drzewa, zbieraj? i opracowuj? materia?y a nast?pnie przygotowuj? warto?ciow? pod wzgl?dem naukowym i ciekaw? prezentacj? na jego temat.

JF

Czytaj więcej...

Targi edukacyjne 2016

14 marca 2016 r. w godzinach 1300 1500

Drodzy Rodzice!

Ju? wkrtce uczniowie klas trzecich stan? przed trudnym zadaniem: wyborem szko?y ponadgimnazjalnej.

Gimnazjum im. Cz. Niemena w Korfantowie pragnie u?atwi? Pa?stwa dzieciom podj?cie tej wa?nej decyzji, organizuj?c w szkole II Targi Edukacyjne.
W targach udzia? zapowiedzieli przedstawiciele nast?puj?cych placwek:

Czytaj więcej...

Czes?aw Niemen, a w?a?ciwie Czes?aw Juliusz Wydrzycki - wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i autor tekstw. Urodzony 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach k. Nowogrdka, pochowany na warszawskich Pow?zkach w 2004 r.

Jeden z najpopularniejszych, najbardziej rozpoznawalnych, a jednocze?nie najbardziej oryginalnych i wp?ywowych twrcw polskiej muzyki popularnej XX wieku.

Dla spo?eczno?ci Gimnazjum w Korfantowie jest patronem szko?y. Ka?dego dnia staramy si? pami?ta? o przes?aniu p?yn?cym z jego twrczo?ci, ale jest taki szczeglny dzie? w roku, kiedy upami?tniamy jego posta? - Dzie? patrona szko?y. Kulminacyjnym punktem obchodw jest Wojewdzki Festiwal Piosenek Czes?awa Niemena. Ta cykliczna impreza mia?a w tym roku miejsce czwartego marca.

Czytaj więcej...

W dniu 3 marca 2016 roku w M?odzie?owym O?rodku Kultury w Opolu odby? si? fina? wojewdzki tego konkursu. Wzi?? w nim udzia? ucze? naszej szko?y Dawid Bogon z klasy III c. Na 22 uczestnikw Dawid zaj?? 9 miejsce uzyskuj?c 60% poprawnych odpowiedzi i tym samym zdoby? tytu? finalisty tego konkursu. Gratulujemy.

opiekun: Ryszard Lorenc

Paintballowa wycieczka Ia

Paintball jest sportem, ktry rozwija si? bardzo dynamicznie, tak?e wPolsce. Zdarzaj? si? fascynaci, ktrzy po?wi?caj? du?e nak?ady finansowe i czasowe na doskonalenie swoich umiej?tno?ci w tej dziedzinie. Organizowane s? paintballowi rozgrywki w stylu ligowym. Dla wi?kszo?ci uczestnikw stanowi jedynie atrakcyjn? form? rekreacji i sp?dzania wolnego czasu w ruchu i na ?wie?ym powietrzu.

Tak te? by?o z wycieczk? Ia. W sobot?, 27 lutego br. ?wietnie bawili?my si? w strefie paintballa nieopodal Makro w Opolu. Zjedli?my jeszcze kie?baski z grilla i bardzo zadowoleni, zdrowi i cali,no mo?e z kilkoma siniakami, wrcili?my do domu.

JF

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckoj?zycznych 2016

Zwyci?stwo jest nasze! 25.02.2016 oby? sie w ?ambinowicach Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo - i Niemieckoj?zycznych. Test o pa?stwach angloj?zycznych pisa? Tomasz Misztal (I miejsce) i Antoni Misztal (II miejsce). Natomiast do testu o krajach niemieckoj?zycznych przyst?pili Krzysztof Kolek (II miejsce) i Vanessa Korgiel (III miejsce). Takie wyniki zagwarantowa?y uczniom naszego gimnazjum zdobycie pierwszego miejsca dru?ynowo. Gratulujemy z serca uczestnikom konkursu tak dobrych wynikw oraz ?yczymy sukcesw w przysz?o?ci.

Nauczyciele j?zykw obcych

Dnia 18 lutego 2016 r. odby? si? Turniej Wiedzy Po?arniczej. O?miu uczniw reprezentowa?o nasz? szko?? w etapie gminnym. Po dwch etapach: te?cie i odpowiedziach ustnych - I miejsce zdoby? Dawid Bogon kl. III c, II miejsce Katarzyna Malinowska kl. III a, III miejsce Julia Krupska kl. II a. Awans do etapu powiatowego zdobyli laureaci I i II miejsca. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw.

W dniu 26 stycznia 2016 roku odby? si? etap gminny XVI Wojewdzkiego Konkursu Matematycznego. Konkurs zosta? przeprowadzony w Zespole Szk? w ?ambinowicach i wzi??o w nim udzia? 8 uczniw z gimnazjw z ?ambinowic i Korfantowa.

Nasi trzej uczestnicy zaj?li trzy pierwsze miejsca:

 1. Bogon Dawid kl. III c 83,3% poprawnych odpowiedzi
 2. Misztal Antoni kl. III b 70% poprawnych odpowiedzi
 3. Misztal Tomasz kl. III b 60% poprawnych odpowiedzi

Praca Dawida Bogona zosta?a wys?ana do weryfikacji komisji wojewdzkiej konkursu i jest szansa, ?e ucze? zakwalifikuje si? do etapu wojewdzkiego.

Opiekun uczniw: Ryszard Lorenc

Dzie? Babci i Dziadka

?wi?ta Bo?ego Narodzenia to taki ?wi?ty i magiczny czas, gdy mocniej odczuwamy potrzeb? wzajemnej blisko?ci i pojednania. Kt? z nas nie lubi kol?d, stajenki, ??bka, ?wiec?cej pi?knie choinki i wzruszaj?cych spotka? w gronie bliskich sercu osb?
Czytaj więcej...

Gminny etap WKB odby? si? 19 stycznia 2016 r. w ?ambinowicach. Wzi??o w nim udzia? 11 uczniw z gmin Korfantw, ?ambinowice i Tu?owice. Nasze gimnazjum reprezentowa?o 5 uczestnikw. Sukcesem zako?czy? si? start Tomasza Misztala, ktry zaj?? I miejsce (80% poprawnych odpowiedzi) oraz Dawida Bogona, ktry uplasowa? si? na miejscu trzecim.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy najwi?kszego bogactwa - zdobytej wiedzy.

JF

18.01.2016r. odby? si? w naszym gimnazjum drugi etap tego konkursu j?zyka niemieckiego. Wraz z uczniami z naszej szko?y do konkursu przyst?pili uczniowie z ?ambinowic. W sumie 12 osb prbowa?o swoich si? zmierzaj?c si? z tajnikami gramatyki i realioznawstwa. A czy wiecie, ?e w Niemczech jest partia piratw a w godle Berlina jest nied?wied?? Czy wiecie przez jakie kraje zwi?zkowe p?ynie rzeka Ren? A mo?e wiecie jak nazywa si? prezydent Niemiec i na ile lat jest wybierany? A kto wybiera kanclerza Niemiec i co to jest Bundestag? Na te i inne pytania uczniowie dobrze odpowiedzieli. Najwi?cej jednak wiedzia?a Vanessa Korgiel, ktra zakwalifikowa?a si? do fina?u wojewdzkiego etapu tego konkursu. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Klasy Ia i Ib zaplanowa?y miko?ajkowy wypad do stolicy wojewdztwa, czyli do Opola. 10 grudnia obydwie klasy skorzysta?y ze ?lizgawki na Toropolu, a po godzinnej je?dzie na ?y?wach, z seansu w kinie Helios. Obejrzeli?my film Makbet, w re?yserii Justina Kurzela. Jest to dos?owna adaptacja tragedii Szekspira utrzymana w klimacie "Gry o tron", z komiksowym zaci?ciem, ale rwnie? z wierszowanymi monologami i sporym baga?em teatralno?ci.

Po kinie by? oczywi?cie czas na jedzonko oraz co? s?odkiego no i niestety trzeba by?o wraca? do domu.

Za opiek? i wsparcie dzi?kujemy paniom: El?biecie Sternik oraz Irenie Honisz.

JF

M. Z-M

Czytaj więcej...

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Opolu odby? si? rejonowy etap DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ GIMNAZJALISTA 2016.

Tegoroczny konkurs dla uczniw szk? gimnazjalnych nosi tytu?:

B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi? (Mt 5,7). ?wiatowe Dni M?odzie?y Krakw 2016

Nadchodz?cy 2016 r. b?dzie dla Ko?cio?a w Polsce czasem szczeglnym. Wdzi?czno?? za 1050 lat chrze?cija?stwa z??czy si? z radosnym do?wiadczeniem wiary m?odych ludzi, ktrzy wraz Ojcem ?wi?tym Franciszkiem przyb?d? do Polski na ?wiatowe Dni M?odzie?y. Tymi s?owami bp Rudolf Pierska?a rozpocz?? List pasterski o przygotowaniach diecezji opolskiej do ?wiatowych Dni M?odzie?y w Krakowie. Niew?tpliwie zbli?aj?ce si? ?wiatowe Dni M?odzie?y to szczeglny czas dla ca?ego Ko?cio?a, ale i wielkie wydarzenie dla naszej diecezji. Z tego tytu?u temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2016 odbywa? si? b?dzie pod has?em: B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi? (Mt 5,7). ?wiatowe Dni M?odzie?y Krakw 2016.

Czytaj więcej...

WIZYTA ?WI?TEGO MIKO?AJA W NASZYM GIMNAZJUM

Tak, tak 4 grudnia przyjecha? do naszego Gimnazjum ?wi?ty Miko?aj w asy?cie Pani Miko?ajowej, Anio?ka, Renifera, Diabe?ka i ?nie?ynki. Wszyscy cieszyli?my si? ze spotkania z Nim. Oprcz prezentw otrzymali?my gar?? dobrej zabawy, muzyki i humoru. Szkoda, ?e nast?pna wizyta b?dzie mia?a miejsce za rok.

Dominika Szurgut


Czytaj więcej...

Szkolny etap konkursu biologicznego

Ju? wiadomo, kto b?dzie reprezentowa? nasze gimnazjum na kolejnym, gminnym etapie Wojewdzkiego Konkursu Biologicznego. Etap szkolny odby? si? 17 listopada 2015 r. Wzi??o w nim udzia? 9 uczniw z klas II i III.

O kolejne laury walczy? b?dzie pi?tka znakomitych biologw: Dawid Bogon, Tomasz Misztal, Antoni Misztal, Kacper Rzepski i Marek K?onowski.

Gratulacje i ?yczenia powodzenia na etapie gminnym!

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

?wi?to Niepodleg?o?ci

10 listopada 2015 r. w przededniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci w Gimnazjum w Korfantowie odby?a si? uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. M?odzie? gimnazjum zaprezentowa?a program artystyczny pt.: Orze? Bia?y, ktry w poetyckim przekazie przedstawi? losy naszej ojczyzny zarwno w czasach niewoli, jak i w chwili wyzwolenia. M?odzi arty?ci wokali?ci i recytatorzy profesjonalnym wykonaniem zachwycili licznie zgromadzon? m?odzie?.

Program ten w sposb ciekawy i wzruszaj?cy przybli?y? nam histori? minionych czasw, a przede wszystkim wyp?yn??o z niego przes?anie, by?my pozostali wierni warto?ciom, ktre ocali?y nasz? ojczyzn? od unicestwienia.

Widowisko s?owno-muzyczne powsta?o pod kierunkiem S. Faron-Mroczko, A. Pieczary, I. Misztala i B. Rosi?skiej.
11 listopada spektakl ten mogli obejrze? mieszka?cy gminy Korfantw.

Czytaj więcej...

Nagrody! Nagrody! Nagrody!

Nagrody! Nagrody! Nagrody!

Konkurs Ekologiczny Pi?kno ?rodowiska naturalnego

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny Pi?kno ?rodowiska naturalnego odbywa? si? w korfantowskim gimnazjum dwutorowo. Siedemdziesi?ciu sze?ciu pierwszoklasistw wzi??o udzia? w jego ekologicznej edycji. Natomiast ch?tni, pracuj?cy pod kierunkiem panw: Mariusza ?abi?skiego i Jerzego Ptaka, zmagali si? w dziedzinie wiedzy i umiej?tno?ciami w?dkarskich. Najlepsz? okaza?a si? w?dkuj?ca gimnazjalistka Wiktoria Dyl z klasy Ib, a pierwsze trzy miejsca w konkursie ekologicznym zdobyli kolejno: Dominik Apostel z klasy Ic, Wiktoria Gach z klasy Ib oraz Micha? Ka?u?a z klasy Ia. W obydwu kategoriach przyznane zosta?y tak?e wyr?nienia.


Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Religijnej 2016

Czytaj więcej...

21.10.2015 odby? si? w naszej szkole pierwszy etap tego konkursu. 19 osb mierzy?o swoje si?y ze znajomo?ci j?zyka niemieckiego. Test leksykalno-gramatyczny nie by? ?atwy tote? tym bardziej gratulujemy osobom, ktre dosta?y si? do dalszego etapu. A s? to:


Czytaj więcej...

W dniu 16 pa?dziernika w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce Wojewdzkich Igrzysk LZS Szk? Wiejskich '2015.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w?adz samorz?dowych powiatu namys?owskiego, w?adz gminy Domaszowice, w?adze WZ LZS w Opolu oraz przedstawiciele szk?, ktre zaj??y czo?owe miejsca w klasyfikacji generalnej Igrzysk. Organizatorzy uroczysto?ci zadbali o odpowiednia opraw? imprezy, na ktrej oprcz wr?czenia pami?tkowych pucharw i nagrd by?o miejsce na wyst?py artystyczne uczniw szko?y w Domaszowicach.

W Igrzyskach szk? gimnazjalnych w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji lekkoatletyka Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie zaj??o I miejsce. Trzeci rok wygrywamy,co oznacza, ?e mamy zdoln? sportowo m?odzie? i dobrych nauczycieli-trenerw.

MS

Czytaj więcej...

UROCZYSTO?? PASOWANIA NA UCZNIA GIMNAZJUM ZA NAMI

Dnia 14.10.2015r. Samorz?d Uczniowski poprowadzi? uroczysto?? pasowania na ucznia gimnazjum. Nasi koledzy z klas pierwszych musieli wykona? kilka zada?, g?wnie sprawno?ciowych, jak skakanie w workach na czas, sztafeta z jajkiem na czas, a tak?e wykonanie dowolna technik? laurki z okazji DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ dla swojego wychowawcy. Na koniec uroczysto?ci Pani Dyrektor Ma?gorzata Sinicka i jej zast?pca Pani Anna Sieja uroczy?cie pasowa?y ka?dego ucznia na gimnazjalist?.

Dominika Szurgut i Katarzyna Malinowska

Czytaj więcej...

Dzie? Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela, ca?a spo?eczno?? szkolna zebra?a si? na uroczystym porannym spotkaniu. Nie by?o w tym dniu pytania, kartkwek oraz ?adnych lekcji. By?y za to podzi?kowania, ?yczenia oraz drobne upominki i kwiaty.

Grupa uczniw pod kierunkiem p. Misztala, p. Pieczary, p. Faron-Mroczko oraz p. Rosi?skiej zaprezentowa?a wzruszaj?cy program artystyczny pt.: ,,Bukiet dla nauczycieli. Wi?zanka poezji oraz piosenek sta?a si? ma?? namiastk? wdzi?czno?ci za trud ich pracy.

Czytaj więcej...

DZIE? PAPIESKI 2015

Jan Pawe? II Patron Rodziny. Pod takim has?em 11 pa?dziernika 2015 r. obchodzili?my jubileuszowy XV Dzie? Papieski.

Dzie? Papieski jest szczeglnie dobr? okazj? do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo ?w. Jana Paw?a II patrona rodziny oraz powrotu do jego nauczania.

Jan Pawe? II widzia? w trosce Ko?cio?a o rodzin? trosk? o ca?ego cz?owieka. Kryzys rodziny jest ostatecznie kryzysem cz?owieka i chwil? potem kryzysem Ko?cio?a. ?w. Jan Pawe? II przekonywa?, ?e ma??e?stwo i rodzina pojmowane w duchu Ewangelii s? drogami do szcz??cia i realizacj? wznios?ego powo?ania do mi?o?ci. S? to mo?e rzeczywisto?ci kruche i niewystarczaj?ce, ale nie ma innych, ktre mog?yby je zast?pi?.

Has?o XV Dnia Papieskiego Jan Pawe? II Patron Rodziny jest bezpo?rednim nawi?zaniem do zwo?anych przez Papie?a Franciszka obrad XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Oglnego Synodu Biskupw na temat Powo?anie i misja rodziny w Ko?ciele i ?wiecie wsp?czesnym, ktre trwaj? w dniach 4-25 pa?dziernika 2015 r. w Rzymie. Fundacja Dzie?o Nowego Tysi?clecia, ktrej misj? jest propagowanie nauczania ?w. Jana Paw?a II, poprzez tegoroczne obchody podkre?la szczegln? trosk? Papie?a Polaka o ?wi?to?? i trwa?o?? rodzin. Wydarzeniom XV Dnia Papieskiego przy?wiecaj? s?owa ?w. Jana Paw?a II:

Rodzina Bogiem silna, staje si? si?? cz?owieka i ca?ego narodu.

Czytaj więcej...

Wyprawa - poprawa - pod takim has?em odby?o si? tegoroczne Sprz?tanie ?wiata Polska. Tradycj? sta?o si? w naszym Gimnazjum obchodzenie akcji w pierwszym tygodniu pa?dziernika. W tym roku mia?a ona fina? 07.10.2015 r. Uroczysty apel poprzedzi?y rowerowe i piesze rajdy ekologiczne, ko?cz?ce si? nades?aniem fotomateria?w na temat dzikich wysypisk.

W tegorocznej akcji chodzi?o o to, by wzi?? sprawy w swoje r?ce. W ramach kampanii zwracali?my uwag? na rol?, jak? ka?dy z nas mo?e odegra? w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, ?e poza obowi?zkami, mamy rwnie? prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, ?eby si? domaga? rozwi?zywania przez gminy takich problemw jak np. dzikie wysypiska. O idei tegorocznej edycji akcji opowiedzieli prowadz?cy apel; Iza Dziedzic, Marcela K??bek oraz Micha? Szczepaniak.

Czytaj więcej...

WYNIKI KONKURSW Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA J?ZYKW OBCYCH
Konkurs Indywidualny: Jaki to j?zyk?

I miejsce: Dejwid Jackowski IIIa
II miejsce: Katarzyna Malinowska IIIa
III miejsce: Krzysztof Kolek IIa
wyr?nienie: Weronika Pomiet?o IIc, Rafa? Mrozek-Gliszczy?ski IIb

Konkurs klasowy: najzdolniejsz? j?zykowo klas? zostali uczniowie z IIa

Gratulujemy - nagrody zostan? wr?czone na apelu.

Uczniowie i pedagodzy z naszego gimnazjum brali udzia? w IV edycji oglnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Akcj? t? zapocz?tkowa? przed trzema laty Prezydent RP Bronis?aw Komorowski.Czytaj więcej...

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Uczniowie Gimnazjum im. Czes?awa Niemena rozpocz?li we wtorek, pierwszego wrze?nia 2015 r. kolejny rok szkolny. To rok, w ktrym zgodnie z zapowiedzi? Ministerstwa Edukacji Narodowej, ucze? ma prowadzi? zdrowszy tryb ?ycia, jego rodzic b?dzie bardziej odci??ony finansowo, za? nauczyciel zyska nowe narz?dzia do oceniania.

Czytaj więcej...

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015 Po?egnanie klas trzecich

Szcz??liwej drogi ju? czas


Uroczysto?? ta ma szczegln? form?, bo to nie tylko powitanie kolejnych wakacji, ale witanie kolejnego etapu w ?yciu, to czas podsumowa?, refleksji i po?egna?.

Trzecioklasistom, ktrzy kolejno wychodzili po swoje ?wiadectwa, dyplomy i wyr?nienia towarzyszyli rodzice. Nasi absolwenci otrzymali rwnie? nagrody, dyplomy i upominki za dzia?alno?? dodatkow? i sukcesy sportowe. Gimnazjalistk? roku zosta?a Aleksandra Ma?kwCzytaj więcej...

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015 Po?egnanie klas pierwszych i drugich

Po mszy ?w., 26 czerwca br., uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego rozpocz??a Pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka. W s?owach skierowanych do uczniw i grona pedagogicznego, zaapelowa?a o wzmo?ony wysi?ek w roku przysz?ym. ?yczy?a te? udanych i zdrowych wakacji, by w pe?ni si? spotka? si? w nowym roku szkolnym. Pani dyrektor przekaza?a ?yczenia Opolskiego Kuratora O?wiaty, Haliny Bilik oraz pani Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ktre zawarte by?y w listach skierowanych do polskich szk? z okazji zako?czenia roku szkolnego.Czytaj więcej...

Komers 2014/2015

Czytaj więcej...

Niezwyk?y spektakl. O s?owach przerzucanych przez drutyW dniu 10.06.2015 r. uczniowie naszej szko?y po raz kolejny w tym roku przybyli do Centralnego Muzeum Je?cw Wojennych w ?ambinowicach Opolu. Tym razem by?y to klasy: Ia, Ib i IIIa. W czasie naszej wizyty odby?y si? zaj?cia warsztatowe polegaj?ce na odkrywaniu warunkw ?ycia je?cw wojennych, przebywaj?cych w Stalag Lamsdorf. Najwa?niejszym elementem naszego pobytu by? spektakl przygotowany przez Teatr Eko Studio z Opola. Osnow? sztuki by?y listy je?cw, jakie przez obozowe druty przerzucali sobie wi?zieni w obozie w ?ambinowicach powsta?cy warszawscy. Z lektury tych listw wynika, ?e przebywaj?cy tam ludzie byli tacy sami jak my, mieli takie same t?sknoty, pragnienia i obawy. W listach pytali o zdrowie, o cukier czy te? papierosy. Karteczki, na ktrych spisywano tajn? obozow? korespondencj? wydzierano z marginesw ksi??ek i kalendarzykw, jakie przypadkiem mieli przy sobie. Karteczkami owijano kamyki po to, by listy obci??y?, aby przerzuci? je na drug? stron? drutw oddzielaj?cych od siebie poszczeglne sektory obozowe.

?Katarzyna Sok?

Czytaj więcej...

Spotkanie z Mart? Fox-autork? m?odzie?owych powie?ci


2 czerwca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Korfantowie go?ci?a Pani Marta Fox. Trzydzie?cioro gimnazjalistw mia?o wielkie szcz??cie spotka? si? z t? znan? i lubian? powie?ciopisark?.

Czytaj więcej...

Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka


1 czerwca wszystkie dzieci maj? swoje ?wi?to. W tym roku, w naszym Gimnazjum obchodzono je w inny sposb. Ch?opcy uczestniczyli w zawodach sportowych, a dziewczyny bra?y udzia? w ta?cach integracyjnych.

Czytaj więcej...

XXI Majowe Spotkania z Poezj?


29 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym O?rodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie odby? si? XXI konkurs recytatorski - MAJOWE SPOTKANIA Z POEZJ?. Gimnazjum reprezentowa?o dziesi?cioro uczestnikw.

Czytaj więcej...

Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie, to modelowy sposb na uczenie o tym naturalnym ekosystemie. Chcia?oby si?, by wszyscy uczniowie mogli uczestniczy? w takich praktycznych lekcjach biologii. Z tej okazji skorzysta?a czwrka uczniw naszego gimnazjum: Marcelina K??bek, Marek K?onowski oraz Antoni Misztal i Tomasz Misztal. Uczniowie ci uczestniczyli w VII Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie, ktry odby? si? 26 maja 2015 r. w Kubicach.

Czytaj więcej...

W naszej parafii prze?ywali?my Misje ?wi?te w dniach 17 24 maja 2015 roku. Poprowadzi? je ks. Piotr Kuc Oficja? S?du Duchownego Diecezji Opolskiej. Odbywaj?ce si? mniej wi?cej co dziesi?? lat Misje to szczeglny czas refleksji, zastanowienia si? nad swoim post?powaniem, nad tym, co w naszym ?yciu jest najwa?niejsze. Maj? umocni? nasz? wiar?, pomc w nawrceniu, ktrego ka?dy z nas potrzebuje.

Czytaj więcej...

XXIV Konkurs Recytatorski wierszy Josepha von Eichendorffa

W sobot?, 23 maja w O?rodku Kultury w Prudniku odby? si? XXIV Konkurs Recytatorski wierszy Josepha von Eichendorffa. Lidia Przystawska (kl. II a) oraz Magdalena Kolek (kl. III a) zmierzy?y si? nie tylko z podnios?ymi wierszami Josepha von Eichendorffa ale i trem?, wyst?puj?c przed liczn? publiczno?ci?. Deklamowaniu w przerwach towarzyszy?a orkiestra d?ta.

Angelika ?abi?ska

XXI Konkurs Recytatorski j. niemieckiego M?odzie? recytuje poezj?

21 maja odby?y si? eliminacje rejonowe konkursu recytatorskiego Jugend trgt Gedichte vor.
Nasz? szko?? reprezentowa?y:

Lidia Przystawska kl. II a

Magdalena Kolek kl. III a

Dzi?kujemy uczennicom za wsplnie sp?dzone chwile na prbach, gratulujemy umiej?tno?ci opanowania skomplikowanych tekstw obcoj?zycznych oraz kunsztu recytatorskiego w jak?e trudnej wymowie i prezentacji poezji niemieckoj?zycznej.

Angelika ?abi?ska i Patrycja Magiera


18 maja 2015 r. w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej odby?o si? uroczyste podsumowanie wojewdzkich konkursw przedmiotowych dla uczniw gimnazjw wojewdztwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Urodziny ?wi?tego Jana Paw?a II


17 maja 2015 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Grce mia? miejsce spektakl s?owno-muzyczny Nie l?kajcie si? czyli urodziny Jana Paw?a II .

Czytaj więcej...

W ubieg?? sobot? 16 maja uczniowie naszego Gimnazjum: Micha? Czy?, Marek Krzympiec i Bart?omiej Wodzi?ski wzi?li udzia? w wojewdzkim etapie Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego w Kro?nicy. Po zmaganiach na torze przeszkd, je?dzie po miasteczku ruchu drogowego, udzielaniu pierwszej pomocy oraz te?cie wiedzy, uczestnicy zaj?li VII miejsce.

J. Schwarzer

Czytaj więcej...

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8- 15 maja Tydzie? Bibliotek. Tegoroczne has?o brzmia?o Wybieram bibliotek?. Biblioteka w korfantowskim gimnazjum przyst?pi?a rwnie? do tej akcji.
W Tygodniu Bibliotek zaproszono przedszkolakw, aby pos?ucha?y bajek i wierszy czytanych przez gimnazjalistki.

Czytaj więcej...

Uczniowie gimnazjum imienia Czes?awa Niemena w Korfantowie dnia 09.05.2015 r. wzi?li udzia? w XVI Wojewdzkim Festiwalu Artystycznym '' Li?? D?bu '' w D?browie. Zesp? wokalny otrzyma? WYR?NIENIE w kategorii zespo?y klas I - III gimnazjum. Uczniw przygotowa?a pani Barbara Rosi?ska .

Natalia Bidzi?ska

3 maja 1971 r. w Polsce uchwalono pierwsz? w Europie a drug? na ?wiecie nowo?ytn? ustaw? zasadnicz?. Cho? obowi?zywa?a zaledwie 15 miesi?cy, przesz?a do historii jako symbol odrodzenia moralnego narodu. Pami?taj?c o tym donios?ym politycznie wydarzeniu uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem pa? Katarzyny Sok? i Bo?eny Bernackiej przygotowali program artystyczny. Czerpi?c ze s?w naszych poetw zaprosili widzw do poetyckiej w?drwki w przesz?o??.

Dla m?odego pokolenia by?a to lekcja historii oraz okazja do wyra?enia uczu? patriotycznych.

Czytaj więcej...

II miejsce w festiwalu piosenki

Uczniowie z Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie dnia 24.04.2015r., uczestniczyli w XXIV Wojewdzkim Dzieci?cym Festiwalu Piosenki - Korfantw' 2015r., zajmuj?c II miejsce w kategorii - zespo?y wokalne kl. I - III Szk? Gimnazjalnych. Uczniw przygotowa?a Pani Barbara Rosi?ska.

Aleksandra Rembacz

W sobot?, 25.04.2015 r., odby? si? powiatowy etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu drogowym, od kilku lat tradycyjnie organizowanego w Korfantowie, ktrego koordynatorem by? pan Piotr Krzywicki.
W konkursie wzi??o udzia? sze?? dru?yn reprezentuj?cych szko?y podstawowe powiatu nyskiego oraz cztery dru?yny gimnazjalne. Wed?ug nowego regulaminu, dru?yna ze szko?y podstawowej liczy?a czterech zawodnikw, a dru?yna z gimnazjum trzech.
Wszyscy walczyli o jak najmniejsz? liczb? punktw karnych na torze przeszkd, o mo?liwie najwy?sz? liczb? punktw w te?cie z wiedzy o ruchu drogowym oraz o wysokie noty na punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem instruktora pierwszej pomocy PCK, pana Marka Flakowskiego zawodnicy ratowali poszkodowanych w wypadku, ktry sko?czy? si? z?amaniem otwartym ko?ci przedramienia jednej z ofiar i krwotokiem z nosa u drugiej z ofiar. Scenk? wypadku odgrywa?y pozorantki b?d?ce cz?onkiniami Szkolnego Ko?a PCK dzia?aj?cego przy Gimnazjum w Korfantowie.
Finalnie, s?dziowie zawodw wy?onili zwyci?zcw zarwno w klasyfikacji indywidualnej jak i dru?ynowej.

Czytaj więcej...

Podzi?kowanie od Prezydenta RP

Uczniowie Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie z sukcesem wystartowali w mi?dzynarodowym konkursie Young People in European Forests (M?odzie? w Lasach Europy). Obydwie trzyosobowe dru?yny znalaz?y si? w krajowym finale konkursu zajmuj?c 6 i 24 miejsce na 36 zakwalifikowanych zespo?w. Do konkursw zg?osi?y si? 2993 szko?y z ca?ej Polski.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny 2015

Dwudziestego pierwszego kwietnia, o godz. 9 ponad 360 tys. uczniw z trzecich klas gimnazjum w Polsce rozpocz??o swj egzaminacyjny maraton, nazywany czasem ma?? matur?. W ten dzie?, uczniowie z blisko 7 tys. szk?, rozwi?zywali dwa testy - najpierw godzinny sprawdzian z historii i wiedzy o spo?ecze?stwie, a po przerwie o godz. 11 trwaj?cy 90 minut egzamin z j?zyka polskiego.

Tak te? wygl?da? ten dzie? egzaminu w naszym gimnazjum. Przyst?pi?o do niego w tym roku szkolnym 67 uczniw.

Czytaj więcej...

SZKOLNY KLUB FOTOGRAFICZNY

Dzi? chcemy was zach?ci? do odwiedzenia Miejsko Gminnej Biblioteki w Korfantowie. Byli?my tam niedawno zobaczy? wystaw? fotograficzn? Agnieszki i Przemys?awa Pawlikw zatytu?owan?: 12.000 KM DO GRY NOGAMI

Pa?stwo Pawlikowie s? fotografami z Nysy, ch?tnie podr?uj? i robi? ciekawe zdj?cia. Ich mi?o?ci? do przyrody i r?kodzie?a chc? zaszczepia? innych ukazuj?c w?a?nie pi?kno ?wiata na swych fotografiach. Ukazuj? pi?kne widoki Australii, ktr? zwiedzili w 2013r.

Czytaj więcej...

Po kilku miesi?cach wyt??onej pracy w ramach realizacji projektu gimnazjalnego, nadszed? czas na prezentacj? jej efektw. W ?rod? 15 kwietnia 2015 r., uczniowie klas II pochwalili si? wynikami swoich bada? i poszukiwa? naukowych.

Przed publiczno?ci? sk?adaj?c? si? z uczniw klas pierwszych oraz przed gronem pedagogicznym wyst?pi?o 16 zespo?w. Widzowie byli jednocze?nie jury, ktre na indywidualnych kartach oceny projektu, wyra?a?o swoj? opini? o sposobie przedstawienia ka?dego z szesnastu r?norodnych tematw.

Czytaj więcej...

?yczenia wielkanocne 2015

Gminny etap Turniej Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego

Dnia 30.03.2015 r. odby? si? gminny etap Turnieju Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego. Nasi uczniowie po rozwi?zaniu testu, krzy?wek oraz po zmaganiach na torze przeszkd mogli cieszy? si? zwyci?stwem dru?ynowym. W klasyfikacji indywidualnej uzyskali nast?puj?ce wyniki: pierwsze miejsce Bart?omiej Wodzi?ski, drugie miejsce Marek Krzympiec, trzecie miejsce Micha? Czy?.

Gratulujemy i ?yczymy powodzenia w etapie powiatowym!

J. Schwarzer

GIMNAZJALNY ZAJAZD NA SOPLICOWO

31 marca 2015 roku okaza? si? dniem historycznym dla tradycji Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie. Zapocz?tkowane zosta?o nowe, cykliczne przedsi?wzi?cie, maj?ce na celu rozwijanie zainteresowa? m?odych ludzi, tym razem w dziedzinie literatury.

M?odzie? z kilku okolicznych gimnazjw oraz przedstawiciele naszej szko?y recytowali wybrane przez siebie fragmenty epopei narodowej Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w ramach Konkursu Recytatorskiego Gimnazjalny Zajazd na Soplicowo. Pomys?odawc? i g?wnym organizatorem spotkania by? pan Ireneusz Misztal.

Czytaj więcej...

I Targi Edukacyjne w naszej szkole

Czytaj więcej...

Wzi?li?my udzia? w konkursie pod patronatem Prezydenta RP


Mi?dzynarodowy Konkurs Young People in European Forests YPEF 2014/2015 (pi?ta edycja) jest adresowany do m?odzie?y z krajw Europy. Jego celem jest promocja wiedzy o bior?norodno?ci europejskiej przyrody i zrwnowa?onym rozwoju w le?nictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy.

Czytaj więcej...

Stop wulgaryzmom!

Od 16 20 marca br. uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczyli w obchodach Tygodnia Kultury J?zyka. Zadaniem ka?dej klasy by?o przygotowanie plakatu pt. Stop wulgaryzmom. M?odzie? mia?a rwnie? okazj? spotka? si? z poetami, ktrzy prezentowali swj dorobek oraz u?wiadomili uczniom, jak wa?na jest poprawno?? j?zykowa. Zwie?czeniem Tygodnia Kultury J?zyka by? Konkurs J?zykowy, ktry odby? si? 25 marca.

Czytaj więcej...

Pierwsze Targi Edukacyjne

Targi odb?d? si? 26 marca 2015r.

w godzinach 14-16, tu? przed zebraniem z rodzicami.

Czytaj więcej...

Spotkanie z poetami 2015

W ramach Tygodnia Kultury J?zyka, ktry mia? miejsce w naszej szkole w dniach od 16 do 20. marca br., w ?rod?, 18. 03.2015 r., z inicjatywy biblioteki odby?o si? spotkanie z poetami Danut? Lewandowsk?-Babicz i Edmundem Borzemskim. Spotkanie mia?o miejsce w bibliotece i bra?o w nim udzia? po kilku uczniw z wszystkich klas, nauczyciele oraz pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka. Nie zabrak?o rwnie? pana burmistrza Janusza Wjcika.

Czytaj więcej...

OGLNOPOLSKI RELIGIJNY KONKURS LITERACKI

?WI?TYMI B?D?CIE
NAGRODA NASZEJ GIMNAZJALISTKI

M?odzie? gimnazjalna uczestniczy w wielu r?norodnych konkursach przedmiotowych. Najlepsi z nich wspinaj? si? wysoko poprzez kolejne szczeble, si?gaj?c nawet tych najwy?szych. Jest to rado?ci? i motywacj? dla dyrekcji i nauczycieli, ?e jednak warto dzieli? si? z uczniami sw? wiedz? oraz do?wiadczeniem, gdy? wida? owoce tego wysi?ku i po?wi?conego im czasu. W?rd uczniw, ktrzy podejmuj? si? trudu uczestniczenia w wielu olimpiadach i konkursach, s? rwnie? tacy, ktrym wiedza religijna, warto?ci chrze?cija?skie oraz autorytety Ko?cio?a nie s? oboj?tne. Przyk?adem takiej wspania?ej uczennicy jest Aleksandra Ma?kw z klasy trzeciej gimnazjum w parafii Korfantw.

Czytaj więcej...

XVI Powiatowe Potyczki Matematyczne

Matematyka krlowa nauk, a je?li ju? nie tak grnolotnie, to nauka u?atwiaj?ca, czy wr?cz umo?liwiaj?ca codzienne ?ycie. Ci, ktrych wci?gn??a na dobre, po?wi?caj? dla niej sporo, np., wolny czas w weekendy. Tacy w?a?nie pasjonaci matematyki uczniowie gimnazjw powiatu nyskiego przybyli 14.03. br. do Korfantowa na XVI POWIATOWE POTYCZKI MATEMATYCZNE.

W tym roku korfantowskie gimnazjum go?ci?o przedstawicieli 9 szk? gimnazjalnych, walcz?cych o Puchar Burmistrza Korfantowa. 27 uczestnikw zmaga?o si? z rozwi?zaniem 20 zada?, maj?c do dyspozycji 90 minut.

Czytaj więcej...

Konkurs Poezji Obcoj?zycznej 2015

11.03.2015r odby? si? w naszej szkole Konkurs Poezji Obcoj?zycznej. Trudna to sprawa, trudne wyzwanie nauczy? si? wierszy na pami?? i to jeszcze w j?zyku obcym. Ch?tnych jednak nie zabrak?o. 9 osb deklamowa?o wiersze w j?zyku angielskim a 7 w j?zyku niemieckim. W tym roku wiersze porusza?y tematyk? mi?o?ci i wiosny.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Dzi? og?aszamy wyniki, a nagrody wr?czymy na najbli?szym apelu. Chcemy pochwali? Was przed ca?? szko??. Niech wszyscy wiedz? jakie zdolne z was dzieciaki.

Czytaj więcej...

W dniu 11 marca 2015 r. odby? si? w MDK w Opolu fina? wojewdzki konkursu matematycznego. Nasze gimnazjum reprezentowali:

 1. Bogon Dawid kl. II c
 2. Misztal Antoni kl. II b

Obaj nasi reprezentanci zdobyli tytu? finalisty uzyskuj?c odpowiednio: 75% i 71,7% mo?liwych do uzyskania punktw.

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw.

Opracowa? opiekun uczniw: Ryszard Lorenc

Dnia 06.03.2015 r. po raz pierwszy w naszej szkole go?cili?my pracownikw Regionalnego O?rodka Debaty Mi?dzynarodowej w Opolu. Opowiadali oni uczniom klas trzecich o Unii Europejskiej. Mogli?my si? mi?dzy innymi dowiedzie? o jej pocz?tkach i rozwoju oraz korzy?ciach, jakie mamy nale??c do Unii.

Paulina Zarzeczna klasa IIIa

Czytaj więcej...

Konkursie Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckoj?zycznych

Po raz sidmy Zesp? Szk? w ?ambinowicach go?ci? m?odzie? z wojewdztwa opolskiego na Konkursie Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckoj?zycznych pod patronatem Wjta Gminy ?ambinowice. Konkurs odby? si? 25 lutego 2015 roku. Uczestnicy musieli wykaza? si? wiedz? z zakresu kultury, geografii i historii krajw niemiecko- i angloj?zycznych. W konkursie bra?o udzia? 8 gimnazjw:

1.Diecezjalne Gimnazjum w Nysie,

2.Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie,

3.Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistw w Paczkowie,

4.Zesp? Szk? im. Boles?awa Chrobrego w Niemodlinie,

5.Gminny Zesp? Szk? w Tu?owicach,

6.Zesp? Szk? w D?browie,

7.Zesp? Szk? w Prusinowicach, Publiczne Gimnazjum w Pakos?awicach,

8.Zesp? Szk? im. Polskich Noblistw w ?ambinowicach.

Czytaj więcej...

Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny 2015

Eliminacje szkolne Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego odby?y si? w naszym gimnazjum 04.03.2015 r. W konkursie wzi??o udzia? 60 uczniw, odpowiadaj?c na 30 pyta? przygotowanych przez zesp? ekspercki organizatora, czyli Zespo?u Szk? w Tu?owicach. Dzie? ten jednak nie przynis? rozwi?zania konkursu i konieczna by?a dogrywka, ktra zosta?a przeprowadzona 06.03.2015 r.

Finalnie, ??cznie z dogrywk?, najwy?sz? ilo?? punktw zdobyli: Dawid Bogon z kl. IIc oraz Tomasz Misztal z klasy IIb i Agnieszka Mariowska z klasy IIIa.

Zgodnie z regulaminem konkursu, ta trjka b?dzie reprezentowa? nasze gimnazjum w finale, ktry odb?dzie si? 26 marca br. w Zespole Szk? w Tu?owicach.

Szkolny koordynator konkursu

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Dzie? patrona gimnazjum w Korfantowie

Dwa lata temu 25.02.2013 r. gimnazjum w Korfantowie prze?ywa?o uroczyst? chwil? nadania imienia placwce. Patronem szko?y zosta?, wybrany przez spo?eczno?? szkoln?, Czes?aw Niemen. Naturaln? konsekwencj? tego wydarzenia by?o nadanie szkole w kolejnym roku sztandaru. Umieszczono na nim wizerunek patrona wraz ze s?owami Czes?awa Niemena: Id?my, wi?c naprzd ?wiadomi pozostawiania za sob? ?ladw. Z kolei naturaln? konsekwencj? dwch poprzednich wielkich wydarze? by?o zainicjowanie uroczystych obchodw Dnia patrona szko?y, ktrego osi? jest Wojewdzki Festiwal Piosenek Czes?awa Niemena. Ta cykliczna w zamy?le impreza mia?a miejsce po raz pierwszy 27 lutego br., w budynku Gimnazjum w Korfantowie.

Czytaj więcej...

Byli?my na II Targach Edukacyjnych w Opolu

Na II Targach Edukacyjnych w Opolu swoj? ofert? zaprezentowa?o przesz?o 60 wystawcw. W?rd nich znalaz?y si? licea, szko?y zawodowe, uczelnie, r?ne placwki pozaszkolne oraz organizacje o?wiatowe, przewa?nie z Opola.

Wszyscy wystawcy przygotowali barwne stoiska przykuwaj?ce uwag? zwiedzaj?cych. Zadbali
o materia?y informacyjne i ciekawe ekspozycje promuj?ce ich dzia?alno??. Cz?sto towarzyszy?y temu pokazy oraz r?ne formy aktywno?ci zwi?zane ze specyfik? placwki. I tak np. uczennice szk? fryzjerskich i kosmetycznych prezentowa?y wachlarz zdobytych w tym zakresie umiej?tno?ci, uczniowie klas gastronomicznych zach?cali do degustacji przygotowanych przez siebie smako?ykw (ciasteczek ry?owych, owocw w czekoladzie, lemoniady itp.), uczniowie szko?y budowlanej wykonywali z gipsu odlewy detali architektonicznych, a studenci szko?y medycznej oferowali nauk? technik badania piersi.

Czytaj więcej...

Przyhamuj ?ycie przed tob?! to has?o Opolskiej Kampanii Edukacyjnej, ktr? organizuj? Opolski Kurator O?wiaty wsplnie z Komend? Wojewdzk? Policji w Opolu oraz Wojewdzk? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego w Opolu.

Jedno ze spotka? dla uczniw szk? gimnazjalnych powiatu nyskiego w ramach II Edycji Kampanii odby?o si? si? w naszej placwce, w miniony pi?tek, 20.02.2015 r.

Czytaj więcej...

Dnia 19.02.2015 r., dziewi?ciu uczniw Gimnazjum im. Czes?awa Niemena wzi??o udzia? w Turnieju Wiedzy Po?arniczej M?odzie? zapobiega po?arom- etap gminny.

Laureatami zostali: Dawid Bogon- pierwsze miejsce, Mi?osz Sarga- drugie miejsce, Marek K?onowski- trzecie miejsce. Zwyci?zcom gratulujemy sukcesu i ?yczymy powodzenia na etapie powiatowym.

Jadwiga Schwarzer

Kolejny raz mieli?my okazj? go?ci? w naszej szkole pracownika Centralnego Muzeum Je?cw Wojennych w ?ambinowicach - Opolu. W ?rod?, 18.02.2015 r. Pan Andrzej Prajel opowiada? nam o losach je?cw wojennych w czasie II wojny ?wiatowej. Pokaza? nam rwnie? wiele eksponatw nale??cych do je?cw mi?dzy innymi pocztwki, metalowe blaszki w wybitymi numerami identyfikacyjnymi oraz guziki z mundurw.

Czytaj więcej...

Co potrafi ludzkie cia?o?

Dnia 13.02.2015 r. o godzinie 9.45 rozpocz?? si? w holu naszej szko?y pokaz sportowo profilaktyczno wychowawczo edukacyjny pt. Mo?liwo?ci organizmu ludzkiego.

Uczniowie naszego gimnazjum mogli obejrze? spektakl w wykonaniu bia?oruskiego kaskadera Jurija Ziniewicza. Jest to osoba kontrastu, by?y ?o?nierz si? specjalnych, mistrz sztuk walk, ale rwnie? filozof ?ycia, jogin.

Od mistrza dowiedzieli?my si?, ?e do pe?ni sukcesu i na szczyt mo?liwo?ci wchodzi? nale?y sukcesywnie, poprzez prac?, w zgodzie z samym sob? i swoimi marzeniami.

Mimo ma?ej przestrzeni, Jurij zaprezentowa? fantastyczny wyst?p, ktry zapiera? dech w piersiach, wszyscy gimnazjali?ci byli zachwyceni.

K?ko Redakcyjne

Zdj?cia: Sylwia Kucharzak klasa IIIa

Szkolny Klub Fotograficzny

Czytaj więcej...

Z okazji Walentynek w bibliotece korfantowskiego gimnazjum 13.02.2015r. odby? si? konkurs pt. ,,Literackie Walentynki. Jego celem by?o przybli?enie genezy obchodw dnia ?w. Walentego, propagowanie pi?knej poezji i prozy o tematyce mi?osnej, a tak?e u?wiadomienie uczniom, jak du?y wp?yw ma mi?o?? na prawid?owy rozwj fizyczny i spo?eczny ka?dego cz?owieka. W konkursie uczestniczy?o 19 gimnazjalistw, ka?dy z uczniw mia? za zadanie wype?ni? test dotycz?cy ?ycia ?w. Walentego oraz znajomo?ci w?tkw mi?osnych w poezji i literaturze. Jak ka?dy konkurs dostarczy? nam ciekawych wra?e? i wzbogaci? nas o nowe do?wiadczenia.

K?ko redakcyjne

Czytaj więcej...

?ywa lekcja historii

W dniu 11 lutego 2015 r. w naszej szkole go?ci? Pan Andrzej Prajel - pracownik Centralnego Muzeum Je?cw Wojennych w ?ambinowicach-Opolu. Celem jego wizyty by?o przybli?enie uczniom dziejw powstania warszawskiego.

Mieli?my rwnie? okazj? obejrze? film przedstawiaj?cy kulisy przygotowa? inscenizacji historycznej, na temat walk powsta?czych na Powi?lu Czerniakowskim.

W naszej szkole znajduje si? rwnie? wystawa pt. Koniec i pocz?tek, po?wi?cona powstaniu warszawskiemu. Warto po?wieci? kilka minut, aby zapozna? si? bli?ej z jej tre?ci?.

Tekst: Marcelina K??bek klasa IIb

Zdj?cia: Sylwia Kucharzak klasa IIIa

Szkolny Klub Fotograficzny


Czytaj więcej...


18 grudnia 2014r. w Domu Kultury odby? si? GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,BO?E NARODZENIE W POEZJI.
A oto nasze sukcesy:

I miejsce Weronika Pomiet?o-kl. Ic
II miejsce Agnieszka Mariowska- kl. IIIa
III miejsce Aleksandra Rembacz-kl. Ic
Wyr?nienie zdoby? Patryk Augustyn z kl. Ic.

Zwyci?zcom gratulujemy.

KONKURS BO?E NARODZENIE-HISTORIA I POLSKIE ZWYCZAJE ?WI?TECZNE

18 grudnia 2014 roku uczniowie gimnazjum mogli wzi?? udzia? w konkursie pt. BO?E NARODZENIE-HISTORIA I POLSKIE ZWYCZAJE ?WI?TECZNE. Zosta? on przygotowany i zorganizowany przez bibliotek?.

Cele konkursu by?y nast?puj?ce:
-propagowanie w?rd m?odzie?y tradycji i zwyczajw ?wi?tecznych,
-wzbogacanie wiedzy uczniw z zakresu historii ?wi?t Bo?ego Narodzenia,
-wzbudzanie ?wiadomo?ci przynale?no?ci do tradycji narodowej.

Czytaj więcej...

?yczenia ?wi?teczne

KONKURS MIKO?AJKOWY

4 grudnia 2014 roku w bibliotece odby? si? konkurs pt.,, Co wiem o ?wi?tym Miko?aju?

Celem konkursu by?o:

Czytaj więcej...

Cyga?skie flamenco

W ?rod? 3 grudnia br. wyst?pi? w korfantowskim gimnazjum Flamenco kwartet z programem Cyga?skie flamenco.

Podczas trwaj?cego 50 minut koncertu zesp? zaprezentowa? krtk? histori? flamenco, strj tancerki i akcesoria do ta?ca oraz kastaniety. Zabrzmia?y mi?dzy innymi utwory Negro, Ternuras, Bamboleo i Djobi Djoba. Uczniowie wzi?li udzia? w konkursie ta?ca i odgadywania melodii.

JF

Czytaj więcej...

WIECZOREK POETYCKO-MUZYCZNY


Dnia 2 grudnia 2014r. o godz. 17 w bibliotece szkolnej odby?a si? wieczornica poetycko-muzyczna
pt. ,,Przemijanie. Mi?o?nicy s?owa mwionego recytowali r?ne wiersze , ktre sk?ania?y do refleksji i zadumy. Przy d?wi?ku gitar grupa m?odzie?y z opiekunem zaprezentowa?a utwory poezji ?piewanej SDM, Stanis?awa Soyki, Tadeusza Wo?niaka, Czerwonego Tulipana, Boba Dylana. Blasku ca?emu wyst?powi doda?y ?wiece, prezentacja obrazw jesiennych w tle oraz muzyka instrumentalna Glay Kanajo, Targosza- Warsaw by night, Yirumy-Kis the rain, Rivers flows. Nastrj zadumy udzieli? si? s?uchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pani Dyrektor. Wieczornica podoba?a si? wszystkim i na pewno nie by?a spotkaniem jednorazowym ,tylko zapowiedzi? cyklicznych spotka?.
Wieczorek przygotowa?y panie: Stanis?awa Faron-Mroczko i Bo?ena Bernacka, a wykonawcami byli: Natalia Bidzi?ska, Izabela Dziedzic, Marcelina K??bek, Marianna Olszan, Micha? Szczepaniak

Stanis?awa Faron-Mroczko, Bo?ena Bernacka

Czytaj więcej...

W pi?tek, 28 listopada hol szkolny sta? si? nasz? sal? kinow?. Filmem Gwiazd naszych wina Josh Boone przenosi na du?y ekran obsypan? nagrodami powie?? o mi?o?ci chorych na raka nastolatkw autorstwa aktualnie panuj?cego krla ameryka?skiej literatury m?odzie?owej, Johna Greena. Jednog?o?nie polecamy ten film ka?demu.

Wychowawca kl. 2 c: Angelika ?abi?ska


20 listopada 2014 r. po raz pierwszy w Polsce obchodzony by? Oglnopolski Dzie? Praw Dziecka. ?wi?to zosta?o ustanowione z okazji 25 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych najwa?niejszego dokumentu okre?laj?cego prawa dziecka Konwencji o prawach dziecka. Polska by?a inicjatorem i wsp?twrc? Konwencji, ktra dzisiaj jest nazywana ?wiatow? Konstytucj? Praw Dziecka.

Czytaj więcej...

Moja wymarzona firma, czyli o warsztatach z zakresu przedsi?biorczo?ci

W poniedzia?ek 3 listopada 2014 r., 17 osobowa grupa uczniw z klasy IIb wzi??a udzia? w warsztatach dotycz?cych przedsi?biorczo?ci pn. Moja wymarzona firma.

Warsztaty odby?y si? w Regionalnym Centrum Transformacji Wiedzy i Technologii Innowacyjnej przy PWSZ w Nysie. Zosta?y zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?rodkw bud?etu wojewdztwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Po raz pierwszy uczniowie z wojewdztwa opolskiego bior? udzia? w ponadwojewdzkim Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. W ramach konkursu b?d? rywalizowa? z uczniami z wojewdztw: ma?opolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Konkurs sk?ada si? z trzech etapw. Na etapie szkolnym uczniowie samodzielnie rozwi?zuj? test. Na rejonowym oprcz testu wybieraj? problem badawczy i realizuj? projekt. Na etapie wojewdzkim samodzielnie rozwi?zuj? test oraz w zespo?ach 3-4 osobowych z?o?onych z uczniw z tych samych wojewdztw, ale z r?nych szk?, rozwi?zuj? zadanie analityczno-problemowe.

15 uczniw z naszej szko?y przyst?pi?o do konkursu. Dwch uczniw z klasy IIb zakwalifikowa?o si? do etapu rejonowego.

?yczymy im sukcesw i wytrwa?o?ci w dalszych eliminacjach.

Katarzyna Sok?

Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci

11 listopada ca?a Polska obchodzi Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci. W naszej szkole obchody odby?y si? jednak ju? 10 listopada. Wszyscy uczniowie gimnazjum poszli do Domu Kultury obejrze? akademi? przygotowan? przez kolegw i kole?anki. Program zosta? przygotowany pod kierownictwem pani Barbary Rosi?skiej, pani Katarzyny Koteluk i pana Ireneusza Misztala. Akademia opowiada?a o naszej narodowej historii, przedstawiaj?c patriotyczne pie?ni i wiersze. Wszyscy wrcili do szko?y w nastroju narodowej dumy.

Tomasz Misztal

Czytaj więcej...

Nocka naukowa 2014

Z 7 na 8 listopada w gimnazjum im. Czes?awa Niemena odby?a si? noc w szkole zorganizowana przez szkolny Klub M?odego Odkrywcy Trza?ni?te Prbwki.

Zaraz po przyj?ciu do szko?y roz?o?yli?my swoje obozowisko na schodach w holu g?wnym. Nast?pnie omwili?my wa?ne tematy zwi?zane z klubem, po czym udali?my si? do kuchni by przygotowa? sobie kolacj?. Po konsumpcji przyszed? czas na wspln? zabaw? w chowanego, a kiedy wszyscy byli?my ni? ju? zm?czeni u?o?yli?my si?w ?piworach by wsplnie obejrze? film. Gdy ten si? sko?czy? grzecznie poszli?my spa? J, a rano od godziny 800 rodzice zacz?li odbiera? nas ze szko?y.

Marek K?onowski KMO TP kl. IIB

Czytaj więcej...

GALA SZTANDAROWA GIMNAZJUM IM. CZES?AWA NIEMENA W KORFANTOWIE

Sztandar szko?y jest symbolem warto?ci, w ktre wierzy spo?eczno?? nim po??czona. Ma on za zadanie definiowa? te warto?ci, okre?la? oraz wyznacza? ich kierunek.

Czytaj więcej...

W dniu 28 pa?dziernika 2014 r. odby? si? w naszym Gimnazjum Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2015 etap szkolny.

Konkurs ten odbywa si? w naszej szkole ju? tradycyjnie od wielu ju? lat. Wyniki s? r?ne, raz lepsze, raz s?absze, ale zawsze cieszy, ?e m?odzie? pragnie w nim uczestniczy?. Motywacje z pewno?ci? s? r?ne i nie to jest najwa?niejsze. Liczy si? to, ?e m?odzi ludzie maj? odwag? w ten sposb przyzna? si? do wyznawania swojej chrze?cija?skiej wiary.

Czytaj więcej...

Uroczysto?? nadania sztandaru 27.10.2014r.

Dnia 27 X 2014 roku w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie odby?a si? nadzwyczajna uroczysto?? - nadanie szkolnego sztandaru. W zwi?zku z tym do naszej szko?y przyby?o wielu znamienitych go?ci: pos?anka na Sejm RP Pani Janina Okr?g?y, przedstawiciele w?adz wojewdztwa, powiatu i gminy. Nie zabrak?o te? Opolskiego Kuratora O?wiaty Pani Haliny Bilik.

Podczas uroczysto?ci przedstawiono cz??? artystyczn?, gdzie za pomoc? piosenek i poezji przypomniano twrczo?? i filozofi? ?yciow? naszego patrona.

Najwa?niejszym elementem uroczysto?ci by?o oczywi?cie nadanie sztandaru. Rodzice przekazali go burmistrzowi, ktry nast?pnie przekaza? go Pani Dyrektor Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie - Ma?gorzacie Sinickiej. Tu? po tym odby?o si? po?wi?cenie sztandaru przez ksi?dza pra?ata Andrzeja Zi?kowskiego. Kolejnym etapem by?a przysi?ga przedstawicieli uczniw. Przyrzekali oni m.in. wyt??on? prac? dla szko?y. Wtedy te? przekazano sztandar delegacji uczniw. Gimnazjum wreszcie ma swj w?asny, upragniony symbol.

Tomasz Misztal

Od kilku lat w naszej gminie istnieje zwyczaj uczestniczenia gimnazjalistw w losowaniu sk?adw obwodowych komisji wyborczych. W tym roku byli to uczniowie klasy III a. Wtorkowym popo?udniem udali?my si? wraz z wychowawczyni? pani? Katarzyn? Sok? do Urz?du Miejskiego w Korfantowie. Tam zasiedli?my w sali konferencyjnej i poczuli?my si? wa?ni, bo oprcz tego, ?e byli?my obserwatorami, ka?dy z nas mg? uczestniczy? w losowaniu. By?o to dla nas wa?ne do?wiadczenie obywatelskie.

Aleksandra Ma?kw kl. IIIa

Czytaj więcej...

W minion? sobot?, 25 pa?dziernika 2014 r., zwyci?ska dru?yna Healthy life odebra?a nagrody za zdobycie II miejsca w oglnopolskim konkursie Czas na zdrowie w kategorii Festyn.

Organizator konkursu, Fundacja Banku Ochrony ?rodowiska, zaprosi?a zwyci?zcw po nagrody na Stadion Narodowy w Warszawie. Ich wr?czenie mia?o miejsce podczas Pikniku OdWA? SI? by? zdrowym na NARODOWYM.

Czytaj więcej...

Zwyci?zcy I Konkursu Ekologicznego

20 pa?dziernika 2014 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie odby?o si? uroczyste wr?czenia nagrd zwyci?zcom I Konkursu Ekologicznego propaguj?cego wiedz? o ekologii i ochronie ?rodowiska z elementami wiedzy o w?dkarstwie.

Konkurs zorganizowany zosta? we wsp?pracy z Okr?giem Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Opolu, a ?ci?lej z Ko?em Korfantw. Do zmaga? o laur najlepszego ekologa przyst?pili wszyscy uczniowie gimnazjum, w?rd ktrych najlepszymi okazali si?:

Czytaj więcej...

Nagroda Opolskiego Kuratora O?wiaty dla nauczyciela gimnazjum w Korfantowie

15 pa?dziernika 2014 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu mia?a miejsce Wojewdzka Uroczysto?? z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Kuratorium O?wiaty w Opolu.

W uroczysto?ci uczestniczyli przedstawiciele w?adz wojewdzkich i samorz?dowych,
parlamentarzy?ci, przedstawiciele instytucji i ?rodowisk o?wiatowych, zwi?zkw zawodowych, dyrektorzy szk?, nauczyciele oraz zaproszeni go?cie.

Obok okoliczno?ciowych wyst?pie?, m.in. Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczy?skiego, Opolskiego Kuratora O?wiaty- Haliny Bilik, przedstawicieli zwi?zkw zawodowych, wiod?cym elementem programu uroczysto?ci by?o wr?czanie odznacze? pa?stwowych przez Wojewod? Opolskiego i Wicewojewod? Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego.

Nagrody Opolskiego Kuratora O?wiaty otrzyma?o 57 nagrodzonych nauczycieli Opolszczyzny. Z grona nauczycieli naszego gimnazjum nagrod? t? otrzyma?a pani Jolanta Flakowska.

red.

Czytaj więcej...

Dzie? Edukacji Narodowej 2014

Dnia 14 pa?dziernika 2014 roku odby?a si? uroczysta akademiaz okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po przywitaniu dyrekcji, nauczycieli, wychowawcw i innych pracownikw szko?y, podzi?kowano im za ca?y trud wk?adany w edukacj? m?odzie?y. Przeczytano list z podzi?kowaniami (wr?czono go potem dyrekcji).

Istnym "meritum" uroczysto?ci by? koncert ?ycze?. Przeczytano dedykowane wiersze i piosenki (m.in. "Bardzo smutna piosenka retro" dla humanistw, "Hallelujah" dla nauczycieli j?zykw obcych, "Wi?c chod? pomaluj mj ?wiat" dla plastykw, muzykw i technikw, zmodyfikowana piosenka "Ch?opaki nie p?acz?" dla wuefistw, "Rado?? najpi?kniejszych lat" dla pani sekretarki oraz "Tyle s?o?ca w ca?ym mie?cie" dla personelu szkolnego).

Czytaj więcej...

Pasowanie na ucznia gimnazjum

Nie ma chyba lepszej daty ni? 14.10. Dzie? Edukacji Narodowej, by by? pasowanym na pe?noprawnego cz?onka braci uczniowskiej.

Tak te? sta?o si? w naszym gimnazjum. Tu? po uroczystej akademii, pierwszoklasi?ci wraz ze swoimi wychowawcami ruszyli do Arboretum w Lipnie ko?o Niemodlina, gdzie zaj?cia na ?wie?ym powietrzu oraz pocz?stunek przygotowali pracownicy Nadle?nictwa Tu?owice pod kierunkiem pani Marii Bernackiej.

Czytaj więcej...

Jesienne Dni Profilaktyki

Czytaj więcej...

Turysto! Szanuj ?rodowisko! Akcja Sprz?tania ?wiata

Tegoroczna Akcja Sprz?tania ?wiata odbywa si? pod has?em Turysto! Szanuj ?rodowisko! a rozpocz??a si? ju? w kwietniu bie??cego roku, tak, by do g?wnych, jesiennych obchodw mo?na by?o pochwali? si? jej efektami.

W naszej szkole obchodzili?my Dzie? Sprz?tania ?wiata 08. 10.2014 r. Od rana z g?o?nikw w ca?ej szkole rozlega?y si? zielone, ekologiczne nuty, ktre doprowadzi?y wszystkich do I Konkursu Ekologicznego propaguj?cego wiedz? o ekologii i ochronie ?rodowiska. W zestawie pyta? konkursowych znalaz?y si? tak?e te, dotycz?ce w?dkarstwa, jako, ?e konkurs zorganizowany zosta? we wsp?pracy z Okr?giem Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Opolu, a ?ci?lej z Ko?em Korfantw. Do pierwszego etapu konkursu przyst?pili wszyscy uczniowie gimnazjum. Ci, ktrzy udziel? od 85% poprawnych odpowiedzi przyst?pi? do etapu drugiego, ktry odb?dzie si? 21 pa?dziernika. Sponsorem dyplomw i nagrd w konkursie jest PZW Ko?o Korfantw.

Czytaj więcej...

B?d? dawc? szpiku

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Pierwsze w tym roku spotkanie z rodzicami

W czwartek, 11 wrze?nia 2014 r. odby?o si? w korfantowskim Gimnazjum pierwsze spotkanie rodzicw z dyrekcj? szko?y, gronem pedagogicznym i wychowawcami klas.

Na spotkaniu oglnym, pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka zapozna?a zebranych z obowi?zuj?cymi w placwce dokumentami, aktami prawnymi, prawami i obowi?zkami uczniw oraz systemem nagrd i kar. Zwrci?a tak?e uwag? na nadrz?dn? w ?wietle prawa rol? rodzicw w wychowaniu i edukacji dziecka, podkre?laj?c wspieraj?cy charakter szko?y.

Czytaj więcej...

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ju? po raz drugi przyst?pili z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Bronis?awa Komorowskiego do Narodowego Czytania.

W tym roku 6 wrze?nia w ca?ej Polsce czytano Trylogi? Henryka Sienkiewicza. W naszym gimnazjum fragmentw Ogniem i mieczem, Potopu i Pana Wo?odyjowskiego s?uchali?my 8 wrze?nia w wykonaniu dyrekcji, nauczycieli oraz uczniw.

Za pomoc? czytanych s?w przed naszymi oczyma powstawa? obraz Polski r?norodnej i wielokulturowej. Udzia? w narodowym czytaniu nie tylko przybli?y? nam najwybitniejsze dzie?a rodzimej literatury, ale rwnie? zjednoczy? nas, jako wsplnot?, wzmocni? polsk? to?samo?? i narodow? dum?.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na nast?pny rok i kolejne czytanie.

Stanis?awa Faron-Mroczko

Zdj?cia: Micha? Szczepaniak

Czytaj więcej...

Rocznica pomnika ku pami?ci zamordowanych Kresowian

W dniu 07.09.2014 r. obchodzili?my dziewi?tnast? rocznic? po?wi?cenia pomnika w Korfantowie - symbolu pami?ci ofiar pomordowanych w Ma?opolsce Wschodniej II RP w latach 1939 -1946.
Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?wi?t?. Nast?pnie zaproszeni go?cie udali si? na cmentarz, aby z?o?y? kwiaty i wi?zanki. Uczennice naszego gimnazjum Izabela Dziedzic i Marcelina K??bek wyg?osi?y okoliczno?ciowe wiersze przygotowane pod kierunkiem nauczycielki historii. Chwil? ciszy upami?tniono t? tragedi?. Na dalsz? cz??? uroczysto?ci zaproszono wszystkich do Miejskiego Domu Kultury na konferencj? historyczno - naukow?, ktrej przewodniczy? ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.


Marcelina K??bek, klasa IIbUroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015

Uczniowie Gimnazjum im. Czes?awa Niemena rozpocz?li pierwszego wrze?nia kolejny rok szkolny, podobnie jak 4,7 miliona uczniw w kraju. To tak?e pocz?tek zaj?? dla 668 tysi?cy nauczycieli.

Do tak licznej rzeszy osb zwi?zanych z edukacj? serdeczne ?yczenia skierowali wicepremier Janusz Piechoci?ski oraz Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Przes?anie zawarte w listach oraz serdeczne s?owa Opolskiego Kuratora O?wiaty Haliny Bilik, przekaza?a Dyrektor Ma?gorzata Sinicka.


Czytaj więcej...

Na Konferencj?, odbywaj?c? si? w tym roku 22 i23 sierpnia pod has?em Pom? mi to zrobi? samodzielnie, cytowanym za Mari? Montessori, zaproszony zosta? przedstawiciel grona pedagogicznego naszego Gimnazjum. Jest to zdarzenie kierowane do nauczycieli, pracownikw o?wiaty, przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2013/2014 Po?egnanie klas pierwszych i drugich
 2. Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2013/2014 Po?egnanie klas trzecich
 3. KOMERS 2014
 4. Wyniki konkursu na najpi?kniejszy wierszyk napisany w j?zyku angielskim
 5. Z POLSZCZYZN? ZA PAN BRAT- konkurs o poprawno?ci j?zykowej
 6. Warsztaty historyczne
 7. Twoja twarz brzmi znajomo
 8. Sukces matematyczny
 9. OPOLSCY POECI I GIMNAZJALI?CI W HO?DZIE ?W. JANOWI PAW?OWI II
 10. Cenna edukacja przyrodnicza w terenie
 11. Majowy koncert
 12. NIEBO ISTNIEJE NAPRAWD?
 13. VI POWIATOWY KONKURS POEZJI ANGIELSKIEJ
 14. Der 20. Rezitationswettbewerb in deutscher Sprache Jugend trgt Gedichte vor
 15. Konkurs WOS - wyniki
 16. Rajd rowerowy Jed? z nami po zdrowie!
 17. Srebrny li?? d?bu
 18. Konkurs poetycki
 19. DZI?KUJEMY ZA DAR ?YCIA, PONTYFIKATU I KANONIZACJI JANA PAW?A II
 20. Akademia 3 Maja
 21. Nasz wielki oglnopolski sukces!
 22. Festiwal projektw i Dzie? Otwarty w Gimnazjum
 23. KONKURS Z WIEDZY O SPO?ECZE?STWIE
 24. Jeste?my szko?? promuj?c? zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Konferencja z udzia?em kadry pedagogicznej gminy Korfantw
 25. Wy?piewali zwyci?stwo
 26. Powiatowe eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym
 27. Egzamin gimnazjalny 2014
 28. Wielki sukces naszych kolegw w Nysie
 29. "Katy? - prawda i k?amstwo"
 30. NASZA LAUREATKA DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ
 31. Konkurs Poezji Obcoj?zycznej
 32. Apel "Czas na zdrowie"
 33. Znowu w Brukseli !
 34. Czas na zdrowie dla mieszka?cw Korfantowa
 35. ?yj z nami zdrowo podsumowanie pierwszego zdrowego tygodnia
 36. V edycja Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego z sukcesem
 37. A planety szalej?, szalej?
 38. ?yj z nami zdrowo - we wtorek owocowo!
 39. ?yj z nami zdrowo
 40. Przyst?pili?my do oglnopolskiego konkursu Czas na zdrowie
 41. Niezwyk?y dar
 42. XV GIMNAZJALNE POTYCZKI MATEMATYCZNE
 43. Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
 44. Obchody Dnia Kobiet w IIb
 45. Dzie? Kobiet w I c
 46. Dzie? Kobiet
 47. Dzie? Kobiet, Dzie? Kobiet! Niech ka?dy si? dowie, ?e dzisiaj ?wi?to dziewczynek!
 48. Literackie Walentynki
 49. 13.02.2014 Semestralne spotkanie z rodzicami
 50. Interaktywna lekcja muzyki - koncert zespo?u Globetrotters Band
 51. O miejscu Pami?ci Narodowej...
 52. M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze
 53. Znamy ju? Mistrzw genetyki
 54. Wybrano nas do bada? PISA Programu Mi?dzynarodowej Oceny Umiej?tno?ci Uczniw
 55. "?e nie wrcisz, ju? wiem..." - 10 rocznica ?mierci Czes?awa Niemena
 56. WOJEWDZKI KONKURS Z J?ZYKA NIEMIECKIEGO
 57. Nabr na stanowisko kucharki
 58. Przed?wi?teczne spotkanie z rodzicami
 59. Mi?a, jase?kowa niespodzianka
 60. Stypendy?ci Urz?du Marsza?kowskiego z naszego Gimnazjum
 61. Prbny egzamin gimnazjalny
 62. Uda?o si? ugasi? po?ar i ewakuowa? poszkodowanych!
 63. Szkolny etap Wojewdzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego
 64. Lekcja Patriotyzmu
 65. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Gimnazjalista 2014
 66. POETYCKIE SUKCESY
 67. Spotkanie z poetami
 68. Forum Lokalne II Etap Programu Rwna? Szanse
 69. ?wi?to Edukacji Narodowej
 70. Oglnopolska Akcja Narodowego Czytania Dzie? Aleksandra Fredry rwnie? w naszym gimnazjum!
 71. EKWANS - FORUM LOKALNE
 72. Dzie? Ch?opaka w IIb
 73. Sprz?tanie ?wiata - inaczej
 74. Uroczysto?? nadania Flagi Honorowej Rady Europy
 75. Narodowe czytanie utworw A. Fredry w naszym Gimnazjum
 76. Rozpocz?cie roku szkolnego 2013/2014
 77. Przewrt kopernika?ski w edukacji
 78. Po?egnanie klas trzecich
 79. Po?egnanie klas pierwszych i drugich
 80. Kiermasz podr?cznikw
 81. Komers 2013
 82. Nasz wielki sukces udzia? w 17 Pikniku Naukowym w Warszawie
 83. Wyprawa na Uniwersytet Opolski
 84. VIII Wojewdzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistw
 85. RAFA? SOPEL- POETA DOCENIONY
 86. Tablica multimedialna jest ju? w naszych r?kach
 87. Wycieczka klasy Ib do Wroc?awia
 88. Szkolny konkurs poezji obcoj?zycznej 16.05
 89. Gimnazjali?ci swoim mamom z okazji ich ?wi?ta
 90. Dni otwarte w naszym gimnazjum
 91. ?wi?to projektw i Dzie? otwarty w pracowni biologicznej
 92. Egzamin gimnazjalny za nami - fotogaleria
 93. Pierwszy dzie? egzaminu gimnazjalnego za nami
 94. Obchody ?wiatowego Dnia Ziemi
 95. Witaj Brukselo!!!
 96. Powiatowy etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym
 97. Rekrutacja do klasy sportowej
 98. Obyczaje epoki szlacheckiej
 99. Wyniki Mi?dzynarodowego Konkursu M?odzie? w Lasach Europy YPEF
 100. Wygrali?my w konkursie ?yj smacznie i zdrowo
 101. Rozdali?my nagrody i dyplomy
 102. ,,Poka? J?zyk
 103. Nabr do szk? ponadgimnazjalnych
 104. XIV Potyczki Matematyczne
 105. Wyniki IV Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego w Tu?owicach
 106. ?yj smacznie i zdrowo
 107. Dzie? Kobiet w Ib
 108. Sukces naszych gimnazjalistw w gminnych eliminacjach Turnieju Wiedzy Po?arniczej
 109. IV Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
 110. Uroczysto?? nadania Gimnazjum w Korfantowie imienia Czes?awa Niemena
 111. Podsumowanie drugiego tygodnia zdrowia
 112. Zdrowy tydzie?
 113. Spotkanie z dietetyczk?
 114. Semestralne spotkanie z rodzicami 24.01.2013 r.
 115. Konkurs ?yj smacznie i zdrowo
 116. Wycieczka do Opola
 117. Uwaga zachorowania na gryp?!
 118. Konkurs Trzymaj Form?!
 119. Absolwencie Gimnazjum w Korfantowie
 120. Spotkanie z rodzicami w ?wi?tecznej atmosferze
 121. Mistrzostwa Gminy w Pi?ce koszykowej
 122. Jarmark
 123. Konkurs na maskotk? klasow? rozstrzygni?ty
 124. Miko?ajki na weso?o!
 125. Konkurs gier planszowych
 126. Przyst?pili?my do Mi?dzynarodowego Konkursu w Programowaniu BALTIE 2013
 127. Konkurs literacki i plastyczny
 128. Konkurs j?zyka niemieckiego
 129. Podzi?kowanie za udzia? w konkursie
 130. Spotkanie z przedstawicielem Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
 131. Wyniki konkursu biologicznego
 132. Prbny egzamin gimnazjalny 2012/2013 za nami
 133. Spotkanie z przedstawicielem Policji
 134. Program profilaktyczny NOE
 135. Odwiedzili nas harcerze z dru?yny Czarne D?by
 136. 11 LISTOPADA NARODOWE ?WI?T NIEPODLEG?O?CI
 137. KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ
 138. Z?ota tr?bka muzyczna podr? dooko?a ?wiata
 139. Dzie? Edukacji Narodowej
 140. Na rzecz m?odzie?y
 141. Rajd integracyjny klas pierwszych
 142. Kampania trwa
 143. Kocham, lubi?, szanuj? nie ?miec?
 144. Pierwsze spotkanie z rodzicami
 145. Wzi?li?my udzia? w Nyskim Festiwalu Nauki
 146. G?wna nagroda w konkursie H2O DESIGN
 147. WITAJ SZKO?O!
 148. Odwiedzi?a nas grupa m?odzie?y z miast Friedlandzkich
 149. Kiermasz
 150. Czerwcowe spotkanie z poetami
 151. Wycieczka do Brukseli
 152. AUTOPORTRET
 153. W filmowym i kulinarnym klimacie, czyli "Budyniwa w obiektywie".
 154. 1 CZERWCA W NASZYM GIMNAZJUM
 155. Uwaga!! !G?osuj na naszych!
 156. IV Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie
 157. Kwiaty dla Mamy
 158. Wybierz najlepsz? prac?
 159. Wycieczka do Czech klas trzecich
 160. VII Wojewdzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistw w Korfantowie
 161. Od wrzenia do gazu pokaz chemiczny
 162. Nagroda II Festiwalu Filmw Edukacyjnych
 163. Seminarium "Ha?as w szko?ach"
 164. Piknik Eurpejski
 165. Le?na edukacja
 166. Spotkania trzecioklasistw z przedstawicielami szk? ponadgimnazjalnych
 167. Obchody ?wi?ta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
 168. Piknik
 169. Wyr?nienie w minikonkursie fotograficznym Young People in European Forests
 170. Dzie? otwarty w Gimnazjum
 171. Festiwal projektw gimnazjalnych
 172. Telekonferencja z ?l?skim Bieruniem
 173. Rejonowe etapy VII Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzy?u i Turnieju Cz?owiek i jego ?rodowisko
 174. Dzie? otwarty
 175. Egzamin gimnazjalny w nowej formule i w nowym gimnazjum
 176. Powiatowe eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym w Korfantowie
 177. Plastyczne i filmowe dzie?a konkursowe Jedz smacznie i zdrowo
 178. O projektach gimnazjalnych w sejmie RP
 179. Dzie? Ziemi w Gimnazjum
 180. Eliminacje krajowego etapu Mi?dzynarodowego Konkursu M?odzie? w Lasach Europy w Polsce
 181. Poeci w naszej szkole
 182. ?ywno?? nie marnuj? i dziel? si?
 183. Przed?wi?teczny apel
 184. ?yczenia dla naszych w?adz
 185. III edycja Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego rozstrzygni?ta
 186. Zapisy do gimnazjum
 187. WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI OBCOJ?ZYCZNEJ
 188. Jedz smacznie i zdrowo
 189. Seminarium warsztatowe Przemoc zawsze boli
 190. Wyniki wielkiego konkursu wiosennego!
 191. Spektakl Przysz?o??
 192. Niemenomania
 193. Spotkanie z rodzicami naszymi partnerami w edukacji i wychowaniu
 194. Lodowisko
 195. Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej
 196. B?d? aktywny na wiosn? !!!
 197. XIII POWIATOWE POTYCZKI MATEMATYCZNE GIMNAZJALISTW
 198. KONKURS POEZJI
 199. 8 marca
 200. IIIc poddana losowej prbie
© Gimnazjum w Korfantowie