Aktualno?ci

21 czerwca 2017r. grupa uczniw z klasy III b: Marlena Krupa, Aleksandra Jache?, Aleksandra Tobiasz, Sara Mierzejewska, Melania Zwadlo, Rafa? Mrozek-Gliszczy?ski pod opiek? pani Moniki Radom oraz w towarzystwie Pani Dyrektor Ma?gorzaty Sinickiej uda?a si? na uroczyste podsumowanie pilota?owego programu Profilaktyka uzale?nie? dzieci i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w wojewdztwie opolskim na lata 2016-2019.

Nasza szko?a przyst?pi?a do tego programy dzi?ki czemu mogli?my wzi?? udzia? w konkursie. Zadaniem by?o przygotowanie spotu reklamowego dotycz?cego uzale?nienia od substancji psychoaktywnych. Nasi uczniowie ?wietnie poradzili sobie z tematem Aleksandra Tobiasz skomponowa?a muzyk?, s?owa napisa?a Melania Zwadlo, g?wn? rol? zagra? Rafa? Mrozek-Gliszczy?ski w towarzystwie kole?anek Oli i Sary. Monterem materia?u by?a Marlena Krupa.

Trud i zaanga?owanie uczniw bardzo op?aci?y si?, gdy? nasza praca zosta?a wyr?niona spo?rd 20 nades?anych spotw.

Cieszymy si? ogromnie, ?e zostali?my docenieni i pozyskali?my nagrody ka?dy uczestnik otrzyma? pami?tkowy dyplom i plecak sportowy, a szko?a sta?a si? bogatsza o nowy st? do tenisa, z ktrego mamy nadziej?, ?e b?d? korzysta? m?odsi koledzy i kole?anki.

© Gimnazjum w Korfantowie