Aktualno?ci

23 czerwca odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego. Jak co roku zacz?li?my od mszy ?wi?tej, a nast?pnie udali?my si? do holu szko?y. Najpierw uczniw klas I-II przywita?a Pani Dyrektor, ktra z?o?y?a gratulacje i wakacyjne ?yczenia. Kolejno przeszli?my do najwa?niejszej cz??ci rozdania ?wiadectw z czerwonym paskiem i statuetek za osi?gni?cia sportowe. Po rozdaniu nagrd mogli?my podziwia? m?odych aktorw na naszej ma?ej scenie, ktrzy mi?o wprowadzili nas w wakacyjny nastrj.

Po cz??ci oficjalnej uczniowie spotkali si? z wychowawcami w klasach w celu odebrania ?wiadectw, po czym udali si? na zas?u?ony wakacyjny wypoczynek.

© Gimnazjum w Korfantowie