Dobre rady na Nowy Rok

Dobre rady na Nowy Rok:

"Troch? grzeczno?ci w przyjaci? gronie

Czasem s?w kilka w cudzej obronie

Troch? szczero?ci wobec s?siada

Troch? pomocy, gdy kto? upada

Troch? pochwa?y komu? za ?ycia

A tak?e obcych b??dw ukrycia

Nad "w?asnym ja" troch? kontroli

Troch? wsp?czucia, gdy kogo? boli

Troch? krwi zimnej w nieszcz??cia chwili

Troch? czci dla tych, co wiek prze?yli

Troch? mniej wzgardy, dla tych co mali

I troch? serca, nie z samej stali

Troch? mniej ceni? w?asne cierpienia

Za to bli?niemu ul?y? brzemienia

Troch? ust?pstwa, nienawi?? gasi

Troch? rozs?dku, dla tych co nasi

Troch? po?wi?ce?, troch? mi?o?ci

A szcz??cie w ka?dym miejscu zago?ci".

Na nadchodz?cy Nowy - 2017 - Rok ?yczymy wszystkim wszelkiej pomy?lno?ci

Rada Samorz?du Uczniowskiego Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

"Brzuszek GROSIKA pe?en grosza"

Prze?om listopada i grudnia to termin corocznej akcji "GRA GROSZA". Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w bie??cym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum do??czyli do tej oglnopolskiej zbirki. Polega ona na zbieraniu z?otych monet groszowych z przeznaczeniem dla dzieci wychowuj?cych si? poza domem rodzinnym. Tegoroczn? skarbonk? naszych gimnazjalistw by? piesek GROSIK. Cz?onkowie Rady Samorz?du Uczniowskiego kwestowali w?rd kole?anek i kolegw niemal 2 tygodnie. Uda?o si? zebra? ponad 4 kg monet. Zosta?y one przes?ane do organizatora akcji - Towarzystwa Nasz Dom.

My, ktrzy czasem przy tablicy sp?oszony wzrok wbijamy w ?cian?,

Jakby zrz?dzeniem tajemniczym tam si? ukry?o rozwi?zanie;

My, ktrym w g?owach ci?gle psoty, o ktrych: - szelmy- mwisz mo?e,

Z ktrymi zawsze masz k?opoty my ci? kochamy, profesorze!"

nie chcemy niczego obiecywa?, bo z obietnicami r?nie bywa, ale- za mozolne powi?kszanie naszej wiedzy - mimo, ?e nie zawsze przyk?adamy si? do nauki,- za ?yczliwe za?atwianie naszych spraw, ktre najcz??ciej zostawiamy na ostatni? chwil?,- za czysto?? i porz?dek, ktre z niezrozumia?ych przyczyn nie robi? si? same, a my cz?sto tak ma?o je szanujemy,- za sprawno?? klamek, kranw, sp?uczek i tysi?ca innych drobiazgw, ktre kto? nam ci?gle psuje,- za pyszne posi?ki, bo ucze? najedzony to ucze? szcz??liwy.

SERDECZNIE DZI?KUJEMY - RADA SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO

?roda 28 wrze?nia by?a jednym z "tych wyj?tkowych dni w roku". ?wi?towali?my Dzie? Ch?opaka.

Dziewcz?ta z Rady Samorz?du Uczniowskiego przygotowa?y ?wi?teczny apel. By?y gry, zabawy, konkursy. Ch?opcy mogli si? wykaza? wiedz? typowo "m?sk?" - wskazuj?c pi?karzy znanych dru?yn. Prezentowali swj kunszt piosenkarski. M?skie podniebienia zosta?y wystawione na prb?, przy zjadaniu cz?sto "niezjadliwych" artyku?w spo?ywczych. Ale jako? dali rad? i udowodnili, ?e s? prawdziwymi m??czyznami.

Do szkolnego ?wi?towania do??czy?a si? rwnie? Rada Rodzicw i wszystkim ch?opcom w szkole ufundowa?a s?odki upominek. Dzi?kujemy.

"Weronika i jej klika"

Tydzie? po wyborach - 21.09. odby?o si? pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Samorz?du Uczniowskiego. Ka?dy z cz?onkw Rady przedstawi? swoje propozycje do planu pracy w bie??cym roku szkolnym.

Zadecydowano te?, ?e we wszystkie przedsi?wzi?cia SU b?dzie si? w??cza? ca?y sk?ad, bez podzia?u na sekcje. Na podstawie zebranych propozycji sporz?dzono plan zmierze? Samorz?du Uczniowskiego.

Zwie?czeniem spotkania by?a wsplna fotografia Rady Samorz?du Uczniowskiego z Pani? Dyrektor.

Demokratyczne wybory do Samorz?du Szkolnego


Dnia 14.09.2016 r. odby?y si? w naszej szkole wybory maj?ce na celu wy?oni? osoby, ktre wejd? w sk?ad samorz?du uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli wszyscy uczniowie obecni tego dnia w szkole.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z dyskoteki i nocki

22 stycznia 2016 roku Samorz?d uczniowski zorganizowa? dyskotek? karnawa?ow?.
Uczestnicy bawili si? ?wietnie, bior?c udzia? w r?nych zabawach.
Pod koniec dyskoteki nagrodzone zosta?y osoby, ktre przysz?y w ciekawych maskach lub przebraniach. Po dyskotece przyszed? czas na d?ugo wyczekiwan? nock?. Do godziny 7 rano czas up?yn?? nam w mi?ej atmosferze, ch?opcy dali nam ma?y koncert swoich, nie ma?ych umiej?tno?ci wokalnych, przez spor? cz??? nocy grali?my w gry i ogl?dali?my filmy.

Czytaj więcej...

30 wrze?nia w naszej szkole obchodzili?my uroczy?cie Dzie? Ch?opaka. Z tej okazji Samorz?d Uczniowski zorganizowa? apel, na ktrym nasi koledzy musieli si? wykaza? mi?dzy innymi : znajomo?ci? robienia fryzur, czy te? obierania ziemniakw. Po wy?onieniu zwyci?zcy, ktrym okaza? si? Tomasz Zamojski z klasy III b, z?o?yli?my wszystkim ch?opcom ?yczenia i rozdali?my s?odki upominek w postaci lizakw , ufundowany przez Rad? Rodzicw. Dobrze wszyscy si? bawili i co najwa?niejsze nikt si? nie nudzi?

zdj?cia i tekst

Aleksandra Tobiasz

Czytaj więcej...

Wybory do Rady SU

Dnia 16.09.2015 r. podczas godziny wychowawczej, w naszym gimnazjum odby?y si? wybory do Rady Samorz?du Uczniowskiego. G?osowali?my w holu szko?y. Wyborcy mogli wybra? swoich 3 faworytw spo?rd kilkunastu osb. Kandydaci stworzyli bardzo ciekawe plakaty, na ktrych zawarli swoje oryginalne obietnice wyborcze. Oczywi?cie, nie zabrak?o obietnicy o wi?kszej ilo?ci dyskotek.


Czytaj więcej...

Dzie? Ch?opaka 2014


Dzi?, 01 X 2014 roku, podczas godziny wychowawczej, odby?a si? ma?a uroczysto?? z okazji Dnia Ch?opaka. Wszystkim zaj??a si? ?e?ska cz??? Rady SU.

Szefowa Paulina - z?o?y?a ?yczenia wszystkim ch?opakom. Odby? si? konkurs na Superch?opaka. Wybrano po jednym uczniu (oczywi?cie p?ci m?skiej) z ka?dej klasy. Musieli oni sprosta? kilku prbom, m.in. wypicie skwaszonej wody i zjedzenie cebuli, test sprawno?ci fizycznej oraz test odwagi taniec z zaproszon? nauczycielk?. Musieli udowodni?, ?e wiedz?, co to jest maskara, manicure czy karbownica. Niektrzy wykazali si? przy tym nieprzeci?tnym talentem aktorskim.

Na koniec wszyscy ch?opcy zostali pocz?stowani s?odkim upominkiem batonem ufundowanym przez Rad? Rodzicw. By?o wida? zadowolenie na twarzach brzydszej po?owy uczniw.

Tomasz Misztal

Zdj?cia: Marek Krzympiec

Czytaj więcej...

Nowa Rada Samorz?du Uczniowskiego wybrana !

Dnia 10 wrze?niapodczas godziny wychowawczej (lekcja czwarta) odby?y si? wybory doRady Samorz?du Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie zag?osowali - ka?dy odda? g?osy natrzech z szesnastu kandydatw.

Ju? nast?pnego dnia podano wyniki. Dziesi?ciu nowych cz?onkw do??czy?o dostarszych i do?wiadczonych kolegw i kole?anek, razem stanowi?c nowy sk?ad Rady SU. Tego samego dnia odby?o si? pierwsze, organizacyjne spotkanie Rady SU, na ktrym planowano dzia?ania na rok szkolny 2014/2015.

Opiekunem Rady Samorz?du Uczniowskiego jest nasz nauczyciel j?zyka polskiego, pan Ireneusz Misztal.

Tomasz Misztal

Czytaj więcej...

Moc serdecznych ?ycze? od Samorz?du Uczniowskiego

Samorz?d Uczniowski sk?ada serdeczne ?yczenia, wszystkim nauczycielom, uczniom oraz osobom zaprzyja?nionych z nasz? szko??.
?yczymy zdrowych, pogodnych i spokojnych ?wi?t Wielkanocnych sp?dzonych w rodzinnym gronie.
Aby umili? ?wi?teczny czas, samorz?d uczniowski wr?czy? w minion? ?rod? przedstawicielom w?adz gminy w?asnor?cznie zrobione drobne podarki stroiki zaj?czki.

W imieniu Samorz?du Szkolnego

Katarzyna Wo?ny

Czytaj więcej...

12 marca br. w naszej szkole odby? si? apel z okazji Dnia Kobiet. Warto zauwa?y?, ?e by?a to pierwsza wsplna akcja Samorz?du Szkolnego i Klubu Europejskiego!

Czytaj więcej...

22 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy z naszym udzia?em

12 stycznia 2014 r. uczniowie z naszego gimnazjum zaanga?owali si? w 22 fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w korfantowskim MGOKSiR.

Dziewczyny z samorz?du zbiera?y pieni?dze do puszek i zosta?y zatrudnione jako konferansjerki czuwaj?c nad ca?ym programem. Pracowita niedziela! Dzi?kujemy serdecznie wszystkim dobrym ludziom, ktrzy docenili nasz? prac? i wspomogli WO?P chocia? symbolicznym grosikiem!

Katarzyna Wo?ny

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie