Rada Rodzicw - rozliczenie kliknij

Pierwsze spotkanie z rodzicami

W czwartek, 19 wrze?nia 2013 r. odby?o si? w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie pierwsze spotkanie rodziców z wychowawcami, gronem pedagogicznym i dyrekcj? szko?y.

Na zebraniu ogólnym, pani dyrektor Ma?gorzata Sinicka przedstawi?a rodzicom grono pedagogiczne, zapozna?a zebranych z obowi?zuj?cymi w placówce dokumentami oraz prawami i obowi?zkami uczniów a tak?e rodziców.  Nast?pnie wychowawcy spotkali si? z rodzicami swoich podopiecznych, by przekaza? najwa?niejsze rady, zalecenia  oraz wskaza? ramy organizacyjne roku szkolnego 2013/2014.

JF

© Gimnazjum w Korfantowie