Czes?aw Niemen patronem naszej szko?y

Rok temu uczniowie gimnazjum zg?osili kandydatur? Czes?awa Niemena na patrona naszej szko?y. Powd? - by? wybitnym piosenkarzem, kompozytorem i multiinstrumentalist?. Jego teksty nios? przes?anie, sprawiaj?, ?e cz?owiek na chwil? zatrzymuje si? i zastanawia nad sob? i sensem ?ycia, ukazuje to min. w piosence "dziwny jest ten ?wiat".

Czes?aw Juliusz Wydrzycki ju? od najm?odszych lat mia? kontakt z muzyk? (?piewa? w chrze oraz w szkole). W latach 1953-54 ucz?szcza? do szko?y muzycznej w Grodnie. Jednak 4 lata p?niej zosta? przesiedlony do powojennej Polski w ramach fali masowych wysiedle? Polakw z Kresw Wschodnich. Zamieszka? w Gda?sku. Nie zerwa? kontaktu z muzyk?. Uczy? si? gra? na fagocie oraz ?piewa? po hiszpa?sku i polsku akompaniuj?c na gitarze.

Muzyka by?a dla niego odskoczni? od rzeczywisto?ci, sposobem wyra?ania najg??bszych uczu?, ktre my zwykle w sobie t?umimy. Chcia? pokaza? ?wiatu, ?e jego kszta?t zale?ny jest g?wnie od cz?owieka. Najwa?niejszymi warto?ciami dla niego by?a mi?o?? i wzajemny szacunek. Piosenki Czes?awa Niemena ucz? nas, ?e mo?na ?y? bez konfliktw i buntw, bo nie brakuje "Ludzi dobrej woli". Jak apelowa? w jednej ze swoich piosenek "Przyszed? ju? czas, najwy?szy czas nienawi?? zniszczy? w sobie".

Czes?aw Niemen chcia?, aby przysz?e pokolenie mog?o ?y? w ?wiecie, w ktrym ludzie nawzajem si? kochaj? i szanuj?. To w?a?nie my nale?ymy do tego przysz?ego pokolenia, o ktrym my?la? artysta, tote? on sam jak i jego utwory mog? by? azymutem wyznaczaj?cym kierunek w naszym ?yciu. Uwa?am, ?e jest to dostatecznym powodem, aby szko?a, w ktrej sp?dzamy du?o czasu, spotykamy si? z rwie?nikami, snujemy marzenia o swoim ?yciu nosi?o imi? kogo?, kto swymi utworami wskazuje nam prawdziwe warto?ci.

Wkraczaj?c w mury budynku nosz?cego imi? Czes?awa Niemena przypomina?abym sobie, ?e to co zrobi?dzi? b?dzie mia?o wp?yw na moj? przysz?o??, ?e powinnam stara? si?, aby ka?dy dzie? by? wyj?tkowym. Nikt z nas nie chcia?by umrze? ?ywi?c nienawi?? do drugiego cz?owieka, dlatego przebaczajmy nawet wtedy, gdy wydaje si? to niemo?liwe. Rbmy to po to, aby w przysz?o?ci zamiast "Dziwny jest ten ?wiat" ?piewa? "Pi?kny jest ten ?wiat".

Tekst: Milena Dziedzic

Zdj?cia: Rafa? Sopel

© Gimnazjum w Korfantowie