Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz?t w Konradowej

Szkolne Ko?o PCK zbiera?o przez ponad dwa miesi?ce karm?, zabawki, koce i r?czniki dla zwierz?t ze schroniska w Konradowej pod Nys?. Dzi?ki waszej hojno?ci zebrali?my dary na kwot? ponad trzystu z?otych.

Chcieliby?my wszyscy odwiedzi? zwierzaki ze schroniska i zawie?? im to, co zebrali?my, ale to niewskazane dla spokoju pieskw. Z darami pojecha?a, wi?c czteroosobowa delegacja: Emilia Kyczka, Julia Hetma?ska, Joasia Rymarz i Emilia Dawidowicz.

Czytaj więcej...

Okr?gowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza dru?ynka ratownicza, w nieco zmienionym sk?adzie, startowa?a w minion? sobot? (20.05.2017 r.) w IV Okr?gowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy szk? gimnazjalnych.

Karolina, Emilia, Angela, Madzia i Ania zmaga?y si? z praktycznymi zadaniami na sze?ciu stacjach urazowych rozlokowanych na terenie ZSTiO w Opolu. Scenki przygotowane zosta?y przez Opolski Oddzia? Okr?gowy PCK. Finalnie nasze dziewcz?ta zaj??y sidme miejsce w wojewdztwie.

Opiekun Sz. K. PCK

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

Zwyci?stwo w rejonowym etapie XII. Okr?gowej Olimpiadzy Wiedzy o Czerwonym Krzy?u


Etap rejonowy XII. Okr?gowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzy?u, ktry odby? si? 25 kwietnia br. w Zespole Szk? i Placwek O?wiatowych w Nysie, zako?czy? si? sukcesem dla naszych uczestniczek.

Paulina Taratuta zaj??a miejsce I i b?dzie reprezentowa? korfantowskie gimnazjum na etapie okr?gowym Olimpiady w Opolu. Laura Pi?taka zaj??a miejsce czwarte, a Wiktoria Ga?uszka szste. W kategorii szk? gimnazjalnych w konkursie startowa?o 12 uczestnikw.

Opiekun Szkolnego Ko?a PCK

Jolanta Flakowska

Sukces dru?yny ratowniczej!

W minion? ?rod?, 26.04.2017 r. odby?y si? w Nysie IV Strefowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Szk? Gimnazjalnych. Nasza dru?yna w sk?adzie: Karolina Szelwach, Emilia Dawidowicz, Alicja Barycka, Magdalena Bogon i Anna Koszyk zaj??a I miejsce i zakwalifikowa?a si? do etapu okr?gowego (wojewdzkiego) w Opolu.

Mistrzostwa pierwszej pomocy wymagaj? od dru?yny zgrania, podejmowania szybkich i poprawnych decyzji oraz du?ej wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na jednej ze stacji dru?yna rozwi?zywa?a test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Poza tym nasi ratownicy udzielali pomocy na pi?ciu stacjach ?wiczeniowych, ratuj?c mi?dzy innymi poszkodowanych z urazem kr?gos?upa, zatrzymaniem oddechu, urazem g?owy z podejrzeniem wstrz?su mzgu, poparzeniem i z?amaniem ko?ci nadgarstka W sumie zesp? zdoby? 136 punktw i by? najlepszy spo?rd 5 startuj?cych dru?yn.

Pani El?biecie Sternik dzi?kujemy za opiek? nad dru?yn? w trakcie Mistrzostw.


Wywiad z Karolink? Szelwach w Radiu Opole.

http://radio.opole.pl/100,195542,mlodziez-potrafi-udzielic-pierwszej-pomocy-mistr&s=3&si=3&sp=3

Opiekun Szkolnego Ko?a PCK

Jolanta Flakowska

Zdj?cia: El?bieta Sternik

Czytaj więcej...

XII Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzy?u

W szkolnym etapie Olimpiady, ktry odby? si? 29.03. br., wystartowa?o 49 uczestnikw. Udzia? w tym konkursie wymaga specjalistycznej wiedzy, odbiegaj?cej od tej szkolnej, a nawet od podstaw wiedzy historycznej. Tym wi?ksze brawa dla laureatek etapu szkolnego: Laury Pi?tki, ktra zaj??a miejsce I, Pauliny Taratuty miejsce II i Wiktorii Ga?uszki, ktra uplasowa?a si? na miejscu III.

Uroczyste wr?czenie dyplomw i nagrd rzeczowych, ufundowanych przez firm? HanMark Bezpieczna droga, odby?o si? 12.04.2017 r.

Laura, Paulina i Wiktoria b?d? reprezentowa?y nasze Gimnazjum na etapie rejonowym, ktry odb?dzie si? 25.04. w Zespole Szk? i Placwek O?wiatowych w Nysie.

Opiekun Szkolnego Ko?a PCK

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Wielkanocny koszyk PCK 2017

Szkolne Ko?o PCK przeprowadzi?o po raz kolejny akcj? Wielkanocny koszyk. W sklepachColo, Iwako i Eko robi?cy zakupymogli wk?ada? do przygotowanych przez nas koszyczkw te trwa?e produkty, ktre przydadz? si? na nadchodz?ce ?wi?ta.

Z zebranych s?odyczy i produktw spo?ywczych, cz?onkowie Ko?a przygotowali 17 paczek, na ??czn? kwot? 300 z?.

Zebrane dary trafi?y 12 kwietnia do potrzebuj?cych z gminy Korfantw poprzez O?rodek Pomocy Spo?ecznej.

Serdeczne podzi?kowania sk?adamy w?a?cicielom sklepw Colo, Iwako oraz Eko za ich przychylno?? i umo?liwienie zbirki ?wi?tecznych darw.

Opiekun Sz.K. PCK

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

?wi?teczne ?yczenia z?o?y? nam Biskup i prezydent Opola

Mimo niepogody w III Opolskim ?niadaniu Wielkanocnym wzi??y udzia? setki opolan, a nasze gimnazjum na tej imprezie godnie reprezentowa?a semka cz?onkw Szkolnego Ko?a PCK.

Na opolskim Rynku 12 kwietnia br, wolontariusze cz?stowali pyszno?ciami i obdarowywali wielkanocnymi, w?asnor?cznie wykonanymi ozdobami.

Zanim dosz?o do degustacji potraw, serdeczne ?yczenia z okazji ?wi?t Wielkanocnych z?o?yliprezydentOpolaArkadiusz Wi?niewski i przewodnicz?cy rady miasta,Marcin Ociepa.
?wi?teczne potrawy pob?ogos?awi? biskup opolski Andrzej Czaja - Niew?tpliwie potrzeba nam i nadziei, i pokoju, i wiary. Ale tym razem powiem o mi?o?ci. To ona sprawi?a, ?e kiedy umar? Jezus niewiasty posz?y do jego grobu. To mi?o?? sprawi?a, ?e ich wiara od?y?a, a nadzieja zrodzi?a si? na nowo-mwi?. Apelowa?:- We?my to sobie do serca, bo nam nieraz bardzo nam tej mi?o?ci brakuje.

Oprcz wystawionych na ?wi?tecznych sto?ach pyszno?ci i ozdb, przygotowanych przez 65 placwek(w tym nasz?), na opolskim rynku czeka?o tak?e 1500 porcji ?uru ugotowanego i rozlewanego przez prezydenta miasta i przewodnicz?cego RM. Pa?aszowanie ?uru uczestnikom ?niadania umila?y wyst?py dzieci z opolskich ?wietlic oraz seniorw, w niebo poszybowa?y go??bie pokoju oraz balony z ?yczeniami dla tych, ktrzy nie dotarli na rynek

Impreza przewidziana dla oko?o 1, 5 tys. go?ci przygotowana zosta?a przez Opolski Zarz?d Okr?gowy PCK, MOPR w Opolu i UM w Opolu.

Bardzo serdecznie dzi?kujemy naszym kochanym rodzicom za wsparcie. Gdyby nie ich po?wi?cenie przy produkcji bab, babeczek, muffinek i ciast nie mogliby?my, jako Szkolne Ko?o PCK, przy??czy? si? do organizacji III Opolskiego ?niadania Wielkanocnego.

Warto zobaczy?
http://www.pck.pl/news,2380.html

Opiekun Sz.K. PCK

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Certyfikowany kurs pierwszej pomocy 2017

Z pierwsz? pomoc? za pan brat jest jedenastu gimnazjalistw, ktrzy uko?czyli 11 kwietnia br. kurs pierwszej pomocy. By uzyska? certyfikat uczestniczyli w szesnastogodzinnym kursie, ktry zako?czy si? egzaminem.

Wszyscy, ktrzy uko?czyli z sukcesem praktyczn? cz??? kursu, prowadzonego przez instruktora pierwszej pomocy pana Marka Flakowskiego, otrzymaj? certyfikaty potwierdzaj?ce ich umiej?tno?ci i wiedz?.

Opiekun szkolnego Ko?a PCK

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Nasza nocka PCK

W pi?tkow? noc 17 marca br. Odby?a si? nocka Szkolnego Ko?a PCK. Na pocz?tku wszyscy uczestniczyli?my w podstawowym kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez instruktora pana Marka Flakowskiego.

P?niej urz?dzili?my sobie nocne kino i ogl?dali?my film Smerfy 2. W ko?cu nadesz?a pora na gry, ?piewanie i wyg?upy J.

Naszym zdaniem nocka by?a bardzo udana i wszyscy si? dobrze bawili?my.

Emilia Kyczka

Magdalena Bogon

Czytaj więcej...

Kampania walki z g?odem

Kampania walki z g?odem to akcja PCK, w ramach, ktrej pozyskiwane s? ?rodki pieni??ne na do?ywianie dzieci w szko?ach, oraz pomoc w formie paczek ?ywno?ciowych osobom w trudnej sytuacji finansowej.

Nasze ko?o przy??czy?o si? do akcji sprzedaj?c specjalnie na ten cel przygotowane kalendarzyki. Wolontariusze rozprowadzili 100 kalendarzykw za 162,40 z?. Kwota ta wp?acona zosta?a do wsplnej puli, ktr? zarz?dza Opolski OO PCK w Opolu.

W ramach kampanii w naszym wojewdztwie OOO PCK w Opolu organizuje kwesty uliczne, a tak?e zbirki ?ywno?ci w sklepach. Dodatkowo w mie?cie Opolu organizowana jest corocznie akcja "Koperta", ktrej przeprowadzenie mo?liwe jest dzi?ki przychylno?ci restauratorw tego miasta.

Opiekun Sz. K. PCK

Jolanta Flakowska


Dzi?ki wielkiemu sercu rodzicw, pracownikw i uczniw naszego Gimnazjum, Szkolne Ko?o PCK zebra?o 137 ksi??ek o warto?ci 1165 z?. w ramach akcji Zaczytani.

Zbirka trwa?a nieco ponad miesi?c, a ksi??ki przekazane zosta?y 22 grudnia 2016 r. do Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Opolu.

Pomys?odawc? i realizatorem kampanii jest Fundacja Rozwj oraz B-United. W?rd ambasadorw akcji znalaz?y si? takie postaci jak Ania Wyszkoni, Krzysztof Skiba, Marta Wierzbicka czy Sylwia Grucha?a. Celem akcji jest stworzenie na szpitalnych oddzia?ach dzieci?cych w ca?ym kraju spo?ecznych bibliotek, szerzenie czytelnictwa w?rd najm?odszych i zach?canie rodzicw pacjentw do czytania.

Czytaj więcej...

?wi?teczny poranek z ksi??k?

A tak w?a?ciwie z bajk?. Maluszkom z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie czytamy od stycznia tego roku. Tu? przed ?wi?tami, w poniedzia?ek, 19 grudnia, mia?o miejsce jeszcze jedno czytelnicze spotkanie. Vanessa i Julia przeczyta?y przedszkolakom dwie bajki, przenosz?c dzieci w ?wiat wyobra?ni.

Mamy nadziej?, ?e kolejne spotkanie z ksi??k? spodoba?o si? najm?odszym adeptom czytelnictwa i zach?ci?o do si?gania po ksi??ki w przysz?o?ci.

Opiekun Sz. K. PCK

Jolanta Flakowska

Zdj?cia: Venessa Korgiel i Julia Przyklenk


Drugie i trzecie miejsce w rejonie

W czwartek, 15.12. 2016 r. odby? si? w Nysie rejonowy etap XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ?ycia. W kategorii szk? ponadgimnazjalnych startowa?y trzy szko?y ?rednie z powiatu nyskiego, a w kategorii szk? gimnazjalnych 4 placwki.

Po te?cie oraz dogrywce o miejsce trzecie nasze reprezentantki zaj??y miejsca na podium. Sara Mierzejewska zaj??a miejsce II, a Karolina Szelwach miejsce III.

Jolanta Flakowska

Opiekun Szkolnego Ko?a PCK.

Gwiazdka dla ka?dego dziecka 2016

?wi?ta to czas dzielenia si? z innymi. Dlatego Szkolne Ko?o PCK og?osi?o akcj?: Gwiazdka dla ka?dego dziecka ". Do dziewi?tego grudnia ch?tni mogli przynosi? podarki, ktre trafi? do potrzebuj?cych.

W ?rod? 14 grudnia cz?onkowie PCK rozdzielili zgromadzone dary, tworz?c 10 paczek. Dostarczyli?my je do O?rodka Pomocy Spo?ecznej, gdzie zostan? przydzielone potrzebuj?cym rodzinom. Mamy nadziej?, ?e poprzez nasze dzia?anie, na wielu dzieci?cych twarzach zago?ci u?miech, a rado?? zarwno z dawania, jak i otrzymywania zapewni prawdziwy klimat i magi? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Opiekun Szkolnego Ko?a PCK

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie