Ostatnia wyprawa Szperaczy

Ostatnia, bo wszyscy Szperacze s? trzecioklasistami i za chwilk? rozejd? si? szpera? w swoich nowych szko?ach. Wszystkie wyprawy KMO maj? badawczy charakter. Tym razem w poniedzia?ek, 19 czerwca, odwiedzili?my wroc?awskie Hydropolis, empirycznie sprawdzili?my jak na nasz organizm dzia?a przewzka Polink? i jazdy na torze kartingowym Le Mans, no i bardzo podoba?o nam si? to badanie rzeczywisto?ci.

Cz??ciowo nasz? wypraw? sfinansowali?my z nagrody w konkursie Mistrzowie KMO.

Opiekunka KMO Szperacze

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Zaczarowane pude?ka

Kluby M?odego Odkrywcy Szperacze i Trza?ni?te prbwki przeprowadzi?y naukowe warsztaty dla m?odszych kolegw z pi?tej klasy Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

We wtorek, 14 marca br. 24 pi?toklasistw do?wiadcza?o rado?ci eksperymentowania, ?wiczy?o kreatywno?? i zaspakaja?o naukow? dociekliwo?? dzi?ki warsztatom przygotowanym przez gimnazjalistw w oparciu o naukowe pude?ka pochodz?ce z Centrum Nauki Kopernik.

Na dziewi?ciu eksperymentalnych stacjach m?odzi naukowcy wsplnie prowadzili do?wiadczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne. Wpisywa?y si? one w p?roczny projekt realizowany przez uczniw pi?tej klasy By? jak Ignacy. Oczywi?cie Ignacy ?ukasiewicz, znakomity polskifarmaceutai przedsi?biorca, wynalazcalampy naftowej, pionier przemys?u naftowego w Europie, z zainteresowania chemik i fizyk; rewolucjonista i dzia?acz niepodleg?o?ciowy.

Mamy nadziej?, ?e ?wiczenia z naukowej kreatywno?ci doprowadz? m?odych adeptw nauk przyrodniczych do wielkich osi?gni?? i odkry?.

Opiekunki KMO

Jolanta Flakowska

Marzena Zawadzka-Ma?kw

Czytaj więcej...

W ogle robili?my rzeczy podczas naukowej nocki KMO, na ktr? umwili?my si? w pi?tek 03.02.2017 r.

Najpierw pod kierunkiem pana Antoniego Dudy z Firmy Nowa Edukacja i Technologie" z Rybnika uczestniczyli?my w zaj?ciach z budowy i programowania robotw Lego Mindstorms i innych platform robotycznych.

Roboty sami zbudowali?my, a p?niej zaprogramowali?my. Nasze dzie?a reagowa?y na d?wi?k, ruch, ultrad?wi?ki i chodzi?y po wyznaczonych trasach.

Po warsztatach robotycznych wykazywali?my si? kreatywno?ci?, sprytem, planowaniem i przechytrzaniem przeciwnika, graj?c w planszwki pod kierunkiem pana Arkadiusza Budnego z firmy Gry niebanalne. By?y to zupe?nie nowe i nieznane nam gry planszowe. Najbardziej spodoba?o si? nam 5 sekund.

Po zaj?ciach z zaproszonymi go??mi, przysz?a pora na ca?? seri? zada? i gier przygotowanych przez starszy klub Szperacze, m?odszym kole?ankom z KMO Trza?ni?te probwki. Dziewczyny ?wietnie poradzi?y sobie z zadaniami, dzi?ki czemu zosta?y pasowane na pe?noprawne cz?onkinie KMO.

No, a gdzie? tam nad ranem sma?yli?my i jedli?my nale?niki

Opiekunki KMO

Jolanta Flakowska

Marzena Zawadzka-Ma?kw

Czytaj więcej...

W pi?tek trzynastego (tak! - 13.01.2017 r.), prawie w komplecie (nie by?o z nami Sary i Kmili) Klub M?odego Odkrywcy Szperacze wyprawi? si? do Wroc?awia na Noc biologw.

Podczas oglnopolskiego ?wi?ta nauki, jak? jest Noc biologw dla zainteresowanych nauk? o ?yciu czekali naukowcy w 21 o?rodkach akademickich w Polsce.

My wybrali?my zaj?cia w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wroc?awskiego. Uczestniczyli?my w wyk?adzie Zoonozy w pigu?ce, ktry dotyczy? paso?ytniczych chorb odzwierz?cych z uwzgl?dnieniem zoonoz nowo pojawiaj?cych si? i zagra?aj?cych cz?owiekowi oraz w pokazie Czy ple?? mo?e kojarzy? si? dobrze? W ramach pokazu obejrzeli?my preparaty mikroskopowe podstawowych gatunkw grzybw, dzi?ki ktrym powstaj? znane nam ze sklepu sery ple?niowe. Widzieli?my tak?e p?czkuj?ce dro?d?e.

Po dawce naukowych dozna? za?yli?my ruchu. Najpierw na lodowisku Wroc?awska pergola przy Hali Stulecia i przy pi?knie o?wietlonej lodowej fontannie, a p?niej oderwali?my si? od wszystkiego co nam ci??y w Parku Trampolin GOjump. W tajniki trampolinowych skokw wprowadza? nas trener personalny Maciej - gwiazda Mam talent i entuzjasta zdrowego ?ycia.

Oj! Dzia?o si?, dzia?o!

Opiekun KMO Szperacze

Jolanta Flakowska


Czytaj więcej...

Teatr, eksperymenty i Powstanie

To trzy kluczowe s?owa dla naszej wyprawy do Warszawy.

Kiedy bardziej spokojnie i trze?wo ocenili?my KMO-wski wypad, s?w znalaz?o si? wi?cej. I tak okaza?o si?, ?e wycieczka by?a super! ?wietna by?a atmosfera i organizacja. Zwiedzili?my du?o ciekawych miejsc, a najbardziej podoba?a nam si? wieczorna wyprawa po mie?cie. By?o magicznie! ?wietnie by?o w Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie podoba?o si? nam, ?e w Warszawie trzeba dro?ej p?aci? za jedzenie i, ?e nie uda?o nam si? wszystkiego zobaczy? w Koperniku.

Obejrzeli?my tak?e Zemst? Aleksandra Fredry w Teatrze Polskim w znakomitej obsadzie. Wyst?pili dla nas mi?dzy innymi Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski i Joanna Trzepieci?ska.

Warto doda?, ?e do Centrum Nauki Kopernik weszli?my dzi?ki voucherom wygranym przez dru?yny bior?ce udzia? w Pikniku Naukowym w Warszawie.

Wszyscy mamy nadziej?, ?e nasza wycieczka (Klubu M?odego Odkrywcy Szperacze),na ktrej byli?my w zesz?y pi?tek i sobot? (16-17.12.) bardzo nied?ugo si? powtrzy.

Tekst i foto:

My wszyscy, czyli Szperacze


Czytaj więcej...

Presti?owa nagroda w konkursie Centrum Nauki Kopernik

Kluby M?odych Odkrywcw dzia?aj?ce w naszym gimnazjum i zarejestrowane w CNK otrzyma?y presti?ow?, wr?czon? na oglnopolskim forum nagrod?. Przypad? im w udziale zaszczytny tytu? laureata Konkursu Mistrzowie KMO wi???cy si? z nagrod? pieni??n?.

Wr?czenie nagrd i dyplomw na r?ce opiekunw odby?a si? w18 listopada w Warszawie podczas V Forum KMO. Nagrodzone zosta?y tylko trzy kluby w Polsce.

Czytaj więcej...

Najwi?ksze wydarzenie promuj?ce nauki ?cis?e w powiecie nyskim, czyli Festiwal Nauki, rozpocz?? si? 28 wrze?nia br., i by? to dzie? dedykowany uczniom szk? gimnazjalnych. Szperacze skorzystali z oferty edukacyjnej Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej uczestnicz?c w warsztatach, laboratoriach i wyk?adach.

Czytaj więcej...

Wielkie ?wi?to nauki

S?owo festiwal z j?zyka ?aci?skiego t?umaczy si?, jako radosny, weso?y, ?wi?teczny. Tak w?a?nie by?o 30 kwietnia w korfantowskim Gimnazjum podczas Festiwalu Nauki Sztuka Eksperymentu, ktry zach?ci? do do?wiadczania ponad 300 go?ci.

Na to niezwyk?e naukowe zdarzenie zaproszenie wystosowali: dyrektor Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie oraz Kluby M?odego Odkrywcy Szperacze i Trza?ni?te prbwki.

Czytaj więcej...

KMO Szperacze na festiwalu nauki w Krakowie

Najpierw samochodem, p?niej poci?giem, a w ko?cu tramwajem, prawie ca?a ekipa szperaczy dotar?a 28.04.2015 r. na miejsce naukowego dzia?ania, czyli do Gimnazjum nr 24 w Krakowie. Klubowicze zostali zaproszeni na Szkolny Piknik Naukowy Niezwyk?e ciecze zorganizowany przez KMO Nukleus we wsp?pracy z CNK Kopernik oraz placwkami naukowymi Krakowa.

Czytaj więcej...

BIOEKSPERYMENTOWNIA

BIOEKSPERYMENTOWNIA

Tu? przed egzaminami gimnazjalnymi, w poniedzia?ek, 20.04. br., mia?a miejsce kolejna Eksperymentownia. Tym razem trenerzy z KMO Szperacze dzia?ali w dziedzinie biologii,a dok?adnie poruszali si? w ?wiecie zmys?w.

Czytaj więcej...

Chemiczna EKSPERYMENTOWNIA

Chemiczna EKSPERYMENTOWNIA

W ?rod?, 11.03. br., mia?a miejsce kolejna ods?ona Eksperymentowni. Tym razem trenerzy z KMO Szperacze dzia?ali w dziedzinie chemii. Na trzech stacjach Eksperymentowni, wszyscy ch?tni mogli sprawdzi? kolejno w?a?ciwo?ci gazw oraz pH roztworw.

Na stanowisku pierwszym badano, jaki gaz powstaje w akwarium po zadzia?aniu octem na sod? i jakie s? w?a?ciwo?ci tego gazu. Trzeba by?o odpowiedzie? na pytanie, dlaczego mydlane ba?ki lewituj? w zbiorniku z tym gazem.

Czytaj więcej...

Raport KMO

W ?rod?, 25.02.2015 r., wyruszyli?my w tajn? misj? do Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, na spotkanie z adeptami wiedzy tajemnej w dziedzinie nauk przyrodniczych (wszyscy z III klasy).

Nasi podopieczni byli zafascynowani eksperymentami, ktre dla nich przygotowali?my. Celem misji by?o przeprowadzenie trzech do?wiadcze? i zabawy ruchowej te? naukowej. M?odzi naukowcy obejrzeli wybuchaj?cy wulkan i omwili z nami przyczyny jego wybuchu, a samodzielnie, dzi?ki przygotowanym przez nas kartom pracy przeprowadzili do?wiadczenie Kolorowy wir.

Czytaj więcej...

Fizyczna edycja EKSPERYMENTOWNI

Fizyczna edycja EKSPERYMENTOWNI

W ?rod?, 25 lutego, mia?a miejsce kolejna ods?ona Eksperymentowni. Tym razem trenerzy z KMO Trza?ni?te prbwki ( w zielonych koszulkach) postawili na fizyk?. Na pi?ciu stacjach Eksperymentowni, do dyspozycji wszystkich ch?tnych znajdowa?y si? przedmioty, z ktrych mo?na by?o zrobi? stetoskop, telefon, albo urz?dzenie do grania swoiste dudy.

By?o te? stanowisko ze s?oiczkami wype?nionymi wod?, przykryte przedziurawionymi zakr?tkami. Po odwrceniu s?oiczka do gry dnem woda nie wycieka?a.

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie