Wygrali?my! Jedziemy na Piknik Naukowy do Warszawy!

W tym roku sukces jest podwjny i to dos?ownie. Dwa Kluby M?odych Odkrywcw b?d? reprezentowa?y nasze Gimnazjum na Pikniku Naukowym na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

Obydwa dzia?aj?ce w szkole kluby wystartowa?y w oglnopolskim konkursie "KMO na Pikniku Naukowym" z doskona?ym rezultatem. W?rd pi?ciu zwyci?skich dru?yn dwie s? z Korfantowa.

Ka?da z dru?yn przygotowa?a po trzy pokazy naukowe, z ktrymi wyst?pi przed piknikow? publiczno?ci? 7 maja br.

Poza pi?cioma klubami z Polski, w piknikowym namiocie Centrum Nauki Kopernik b?d? prezentowa?y si? tak?e ekipy z Gruzji, Ukrainy i Bia?orusi.

Na razie cieszymy si? ogromnie z sukcesu i ju? rozpoczynamy intensywne prace nad perfekcyjnym dopracowaniem interaktywno?ci pokazw naukowych.

http://www.kmo.org.pl/?strona=aktualnosc&aktualnosc_id=84

Opiekun KMO Szperacze i Trza?ni?te prbwki

Jolanta Flakowska

Pude?ko pe?ne ?wiat?a w nagrod? za esej

Podczas konferencji Pokaza?-Przekaza?, ktra mia?a miejsce w sierpniu 2015 r., prof. ?ukasz Turski, przewodnicz?cy Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, og?osi? konkurs na esej pt. Kolor i inne w?a?ciwo?ci bia?ego nied?wiedzia w ?wietle wsp?czesnej nauki.

W styczniu konkurs rozstrzygni?to i przyznano dwie rwnorz?dne nagrody g?wne. Jedna z nich trafi?a w r?ce pani Jolanty Flakowskiej. Nagrod? w konkursie jest znakomicie wyposa?one naukowe pude?ko, ktrego tematem przewodnim jest ?wiat?o.

Wygrany zestaw edukacyjny pos?u?y klubom m?odego odkrywcy i wszystkim uczniom naszego gimnazjum.

Zwyci?ski esej mo?na znale?? pod adresem:

http://www.kmo.org.pl/?strona=aktualnosc&aktualnosc_id=72

red.

Czytaj więcej...

Naukowe warsztaty w Centrum Nauki Kopernik

Klub M?odych Odkrywcw Trza?ni?te probwki zrealizowa? swoje marzenie dotycz?ce wyjazdu do laboratoriw i w przestrze? wystawow? Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizowali?my si? dosy? d?ugo, bo od pierwszej klasy, ale w ko?cu si? uda?o i to z sukcesem. Byli?my w naszej stolicy 16 i 17 lutego 2016 r.

Ka?dy z klubowiczw uczestniczy? w dwu warsztatach w laboratoriach fizycznym i robotycznym CNK. W laboratorium fizycznym wzi?li?my udzia? w zaj?ciach pt. Termowizjonerzy gdzie mogli?my zobaczy?niewidzialne promieniowanie dzi?ki kamerom termowizyjnym. ?wiat ogl?dany przez tak? kamer? da? nam nowe spojrzenie naprocesy termiczne zachodz?ce wok? nas.

Czytaj więcej...

Budowali?my wie?e, snuli?my plany

Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie KMO Trza?ni?te prbwki zacz??o si? od konstruowania jak najwy?szych wie? z dost?pnych materia?w. Ka?da grupa mia?a do dyspozycji takie same elementy konstrukcyjne i tak? sam? ilo?? czasu. Wszystko zale?a?o od kreatywno?ci i zgrania budowniczych.


Czytaj więcej...

Warsztaty naukowe z trzecioklasistami

Klub M?odego Odkrywcy Trza?ni?te probwki zaprosi? trzecioklasistw z ZSP w Korfantowie na ostatnie przed wakacjami warsztaty naukowe. Zaj?cia odby?y si? 17.06.2015 r., w sali biologicznej gimnazjum.

Czytaj więcej...


W dniu 27.05.2015 nasz Klub M?odego Odkrywcy odwiedzi? Zesp? Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie. Na samym pocz?tku spotkania zaprosili?my dzieci do zabawy. Tym razem zaproponowali?my Statki, piratw, okr?ty.

Czytaj więcej...

?ledztwo w toku

W ostatni? ?rod? przed ?wi?tami, czyli 17 grudnia br., w pracowni 2.17 przeprowadzone zosta?o ?ledztwo w kryminalnej sprawie. Cz?onkowie KMO Trza?ni?te prbwki sprawdzali czy zdarzenie, z ktrym mieli do czynienia, to by? wypadek, czy zbrodnia.

W trakcie badania uruchomione zosta?o ca?e laboratorium analityczne. Dosz?o do odparowywania prbek wody z p?uc, basenu i wody morskiej, badano pH wody oraz roztworu cukru z cukierniczki, ktrym s?odzi?a kaw? ofiara. KMO-wicze zawzi?cie dedukowali i do?wiadczali, by w ko?cu z sukcesem rozwi?za? zagadk? kryminaln?.

Przy okazji przypomnieli sobie i ugruntowali wiadomo?ci o mieszaninach jednorodnych i niejednorodnych, sposobach ich rozdzielania, w?a?ciwo?ciach fizycznych sk?adnikw mieszanin, ktre u?atwiaj? ich rozdzielenie oraz interpretowali warto?? pH w uj?ciu jako?ciowym.

JF

Czytaj więcej...

Naukowy meeting z m?odszymi kolegami

No i wreszcie si? doczekali?my ruszy?a Przyrodnicza Akademia Pierwszego Wieku!

Klub M?odego Odkrywcy Trza?ni?te prbwki zaprosi? na naukowe sesje swoich m?odszych kolegw ze szko?y podstawowej. Na pierwsze spotkanie w dniu 26 listopada br. zaproszeni zostali uczniowie trzeciej klasy z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie wraz ze swoimi rodzicami oraz pani? wychowawczyni? Jolanta Paszkowsk?.

Czytaj więcej...

Teraz projektujemy

Klub M?odego Odkrywcy Trza?ni?te probwki realizuj?cy innowacj? pedagogiczn? Przyrodnicza Akademia Pierwszego Wieku, jest w tej chwili na etapie projektowania do?wiadcze? tak, by jak najcelniej odpowiedzie? na problem badawczy.

Obydwie laboratoryjne grupy (TPI i TPII) maj? za zadanie dowie??, ?e intensywno?? oddychania beztlenowego zale?y od rodzaju i jako?ci od?ywki. Zadanie ma charakter konkursu.

By ?amanie g?owy da?o lepsze rezultaty, najpierw zastosowali?my enerd?ajzery, mi?dzy innymi wy?cigi balonowe i odpalanie rakiety. Za ka?dym razem zastanawiali?my si? jak wykorzystywane przez nas si?y: odrzutu, efekt komina cieplnego lub minimalizowanie si?y tarcia wykorzystuj? ?ywe organizmy w przyrodzie.

Na nast?pnych zaj?ciach od razu bierzemy si? do przeprowadzania i opisywania zaprojektowanych do?wiadcze?. Ciekawe, kto oka?e si? najlepszy?

Opiekun KMO Trza?ni?te probwki

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Trza?ni?te probwki eksperymentuj?, szukaj?c odpowiedzi na pytania : Jak otrzyma? tlen i tlenek w?gla (IV)?, Czy tlen si? pali, czy podtrzymuje spalanie?, Czy gazy mo?na przelewa?? Jakimi w?a?ciwo?ciami r?ni? si? tlen i tlenek w?gla (IV) ?

Uczniowie przeprowadzili cykl do?wiadcze?, w wyniku ktrych otrzymali gazy zwi?zane z procesem fotosyntezy- tlen i tlenek w?gla (IV), zbadali i porwnali ich w?a?ciwo?ci.

Czytaj więcej...

Gotowali?my li?cie w alkoholu


Ale nie tak od razu. Na kolejnym, czwartkowym spotkaniu TPI (Trza?ni?tych probwek 1) 30 stycznia br., zacz?li?my od empirycznego sprawdzenia w?a?ciwo?ci CO2 w skali makro. Nie w prbwce, ani zlewce, ale w akwarium otrzymali?my gaz tak wa?ny w procesie fotosyntezy i sprawdzali?my jego w?a?ciwo?ci fizyczne. Naszym bubles masterem zosta?a Julka, co wida? na zdj?ciach.

Czytaj więcej...

Trza?ni?te prbwki nadal zg??biaj? tajemnic? fotosyntezy. Zanim urosn? nasze ro?liny do?wiadczalne fasola uprawiana w ciemno?ci i na ?wietle i b?dziemy mogli etiolowa? ich li?cie w alkoholu, tropili?my skrobi? w bulwach ziemniaka.

Czytaj więcej...

Jak to jest z fotosyntez??

Takie zadawali?my sobie pytanie 24.10., podczas kolejnego naukowo-eksperymentalnego spotkania KMO „Trz??ni?te próbówki”. Sprawdzali?my ile tlenu, w trakcie fotosyntezy produkuje moczarka kanadyjska w zale?no?ci od nat??enia ?wiat?a, temperatury i zawarto?ci CO2, rozdzielali?my barwniki fotosyntetyczne, ?ledzili?my przemieszczanie si?  chloroplastów w komórce  za pomoc? mikroskopu binokularnego, a wreszcie budowali?my 3D modele chloroplastów.

Nast?pne, tym razem chemiczne spotkanie – 14 listopada br.

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie