?ledztwo w toku

W ostatni? ?rod? przed ?wi?tami, czyli 17 grudnia br., w pracowni 2.17 przeprowadzone zosta?o ?ledztwo w kryminalnej sprawie. Cz?onkowie KMO Trza?ni?te prbwki sprawdzali czy zdarzenie, z ktrym mieli do czynienia, to by? wypadek, czy zbrodnia.

W trakcie badania uruchomione zosta?o ca?e laboratorium analityczne. Dosz?o do odparowywania prbek wody z p?uc, basenu i wody morskiej, badano pH wody oraz roztworu cukru z cukierniczki, ktrym s?odzi?a kaw? ofiara. KMO-wicze zawzi?cie dedukowali i do?wiadczali, by w ko?cu z sukcesem rozwi?za? zagadk? kryminaln?.

Przy okazji przypomnieli sobie i ugruntowali wiadomo?ci o mieszaninach jednorodnych i niejednorodnych, sposobach ich rozdzielania, w?a?ciwo?ciach fizycznych sk?adnikw mieszanin, ktre u?atwiaj? ich rozdzielenie oraz interpretowali warto?? pH w uj?ciu jako?ciowym.

JF

© Gimnazjum w Korfantowie