Wiosenne prace

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znw nam uby?o lat.

Studentki Uniwersytetu Trzeciego wieku nie my?l?c o wieku ci?gle tworz? co? nowego.

W wyniku tych dzia?a? powsta?y rodzinne albumy oraz wiosenne stroik.

Mnstwo pracy i jeszcze wi?cej dobrej atmosfery towarzyszy nam przy wykonaniu takich pi?knych rzeczy.

Czytaj więcej...

Ozdoby w wykonaniu studentek UTW

Tradycyjnie studentki UTW samodzielnie wykona?y stroik- ?wiecznik, ktry b?dzie ozdob? na ?wi?tecznym stole lub oknie.

M.Sinicka

Czytaj więcej...

19.11.2016r. odby?a si? pierwsza zorganizowana przez nas spartakiada sportowa.

Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci?a nas Pani Prezes UTW w G?ucho?azach, ktra przyjecha?a do nas ze swoj? dru?yn?, przedstawiciele UTW Z?otego Wieku Pokolenia z Prudnika, oraz ?yrafki reprezentuj?ce SKO, ze szko?y podstawowej w Korfantowie. Nasi korfantowscy studenci te? nie zawiedli i stawili si? liczn? grup?

Zmagania sportowe poprzedzi? krtki wyst?p Pani Oliwii Rainczuk, z?otej medalistki konkursu ta?ca orientalnego. Po swoim wyst?pie Pani Oliwia przeprowadzi?a rozgrzewk? dla wszystkich uczestnikw spotkania - wprowadzaj?c ich w tajniki ta?ca orientalnego.

Czytaj więcej...

To ju? piata inauguracja roku akademickiego korfantowskiego UTW!

?mia?o, studenci, na wyk?ady ?pieszcie si?!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze ?rd?a wiedzy m?dro?? duszkiem trzeba pi?,
Bez nauki trudno ?y?!

To ju? piata inauguracja roku akademickiego korfantowskiego UTW!

S?uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Korfantowie rozpocz?li nowy rok akademicki 2016/2017. Uroczysto??, ktra mia?a miejsce 04.10.23016 r., otworzy?a pani prezes UTW , Ma?gorzata Wi?niewska. Swoj? obecno?ci? imprez? zaszczyci? Burmistrz Korfantowa Janusz Wjcik. Jak powiedzia? pan Burmistrz, m?odo??, to stan ducha, nic wi?c dziwnego, ?e s?uchacze UTW s? aktywni i kreatywni.

Czytaj więcej...

O choinka!

Takich choinek jeszcze nie by?o! S?uchaczki UTW znw wzi??y sprawy w swoje z?ote r?ce i pod kierunkiem pani dyrektor Ma?gorzaty Sinickiej wyczarowa?y pi?kne, ?wi?teczne, choinkowe stroiki.

Patrz?c na zdj?cia trudno uwierzy?, ?e co? tak prozaicznego, jak makaron mo?e sta? si? tak niebanaln? dekoracj?. Gotowe choineczki ozdobi?y niejeden ?wi?teczny st? w korfantowskiej gminie.

Po ?wiatach panie oczywi?cie nie odpoczywa?y i wzi??y si? za produkcj? ozdobnych pude?ek. Na poni?szych zdj?ciach wida? projektowanie i pierwsze kroki w dziedzinie zdobnictwa pude?kowego. Efekty ko?cowe zapewne zobaczymy wkrtce.

JF


Czytaj więcej...

Czy? nie oryginalna ozdoba?

Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zaj?ciach plastycznych wykona?y ?wieczniki. Czy? nie oryginalna ozdoba? Polecamy na d?ugie zimowe wieczory zapalanie ?wiec. Tworz? one klimatyczny nastrj.


Czytaj więcej...

Dzie? Seniora (2)

Wed?ug kalendarza ?wi?t, 2o listopada przypadaj? obchody Dnia Seniora, znanego na ca?ym ?wiecie jako Mi?dzynarodowy Dzie? Osb Starszych.

W tym roku ?wi?towanie w gimnazjum mia?o nietypowy przebieg, bowiem odby?o si? pod has?em kulinarnego ??czenia pokole?: s?uchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i cz?onki? szkolnego wolontariatu.

Spotkanie wspomnianych grup mia?o miejsce w wigili? Dnia Seniora, w czwartkowe popo?udnie, 19 listopada. Panie z Uniwersytetu, aktywnie w??czaj?c w prac? wolontariuszki, przygotowa?y bardzo oryginalne smakowito?ci w postaci: sa?atki z zupkowego makaronu, sa?atki z makaronu ry?owego o czosnkowo-koperkowej nucie, nale?nikw ala ameryka?skie pancakesy ze s?odkim nadzieniem, deseru
z pianek oraz b?yskawicznej szarlotki. Ponadto mo?na by?o nauczy? si? garnirowania, czyli ozdabiania potraw, jak rwnie? wykonywania, przepi?knie i smakowicie wygl?daj?cych, przek?sek.

Wolontariuszki, pod kierunkiem do?wiadczonych Pa?, ch?tnie wype?nia?y obowi?zki podkuchcikw, obieraj?c, kroj?c, mieszaj?c, s?owem: wykonuj?c wszelkie czynno?ci, potrzebne do przygotowania potraw.


Czytaj więcej...

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016

?ycie to sztuka pod takim has?em up?ynie nadchodz?cy rok akademicki, w ktry dziarsko wkroczyli s?uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Korfantowie. Uroczysta inauguracja mia?a miejsce w poniedzia?ek, 05.10.2015 r.

Nawi?zuj?cy do motta wyk?ad inauguracyjny wyg?osi?a pani Ma?gorzata Radziewicz, pedagog, doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik, a tak?e Dyrektor Muzeum w Nysie. ?ycie jest sztuk?, a sztuka sposobem wyra?ania ?ycia. My?l t? w niezwykle interesuj?cy sposb przedstawia?a dr Radziewicz prezentuj?c poprzez portrety i autoportrety nieznane fakty z ?ycia wielkich i znanych malarzy.

Czytaj więcej...

UTW ju? na wakacjach!

We wtorek, 16 czerwca 2015 r., zako?czy? si? kolejny, trzeci rok dzia?ania i nauki s?uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Korfantowie.

Czytaj więcej...

Aktywne s?uchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Korfantowie nie tr?c? ani chwili. W ramach zaj?? artystycznych prowadzonych przez pani? dyrektor Ma?gorzat? Sinick?, panie zrobi?y co wida? na zdj?ciach, niezwyk?ej urody, dekoracyjne, wielkanocne jajeczka, ktre b?d? ozdob? ?wi?tecznych sto?w i wnios? rado?? do ka?dego domu. Pe?nej inwencji pracy, jak zwykle towarzyszy?a dobra atmosfera, okraszana ?artami, bo s?uchaczki UTW, to babeczki, ktre lubi? robi? jaja.

JF

Czytaj więcej...

Tradycyjne kartki

Wie?? o Bo?ym Narodzeniu powinna dotrze? do wszystkich. Tak wi?c tradycyjn? poczt?, za pomoc? w?asnor?cznie wykonanych kartek, og?aszamy radosn? nowin? i pozdrawiamy swoich najbli?szych.

Czytaj więcej...

Adwentowe wie?ce

Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku podtrzymuj?c tradycje, wykona?y wie?ce adwentowe. C? nam pozosta?o. Trzeba zapala? kolejne ?wieczki i odlicza? czas do narodzin Zbawiciela.

Czytaj więcej...

Warsztaty z lekarzem ortoped?

S?uchacze korfantowskiego UTW mieli okazj? uczestniczy? w poniedzia?ek, 08.12. 2014 r., w warsztatach z lekarzem ortoped? Witoldem K?osowskim z nyskiego ZOZ.

Jak wiadomo ortopedia, to dzia? medycyny zajmuj?cy si? diagnostyk? i leczeniem chorb i urazw narz?du ruchu: szkieletu ( z wyj?tkiem ko?ci czaszki) oraz uk?adu wi?zad?owo- stawowego i uszkodze? mi??ni, nerww i naczy?.

Doktor K?osowski szczeglny akcent po?o?y? na przyczyny, objawy i profilaktyk? osteoporozy. Swoj? wiedz? i do?wiadczeniem s?u?y? tak?e odpowiadaj?c na pytania dotycz?ce chorb i urazw staww biodrowych i kolanowych oraz p?askostopia poprzecznego i pod?u?nego.

Ponad dwuip?godzinne spotkanie zaowocowa?o serdecznym zaproszeniem na kolejne spotkania.

JF

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie