Na wniosek Ministra Zdrowia, Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia?ania Narkomanii przygotowa?o i zainaugurowa?o oglnopolsk? kampani? Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania.

Kampania jest odpowiedzi? na narastaj?cy problem stosunkowo nowej formy odurzania si?. Opinie toksykologw, lekarzy, a tak?e terapeutw uzale?nie? wskazuj? na zwi?kszaj?c? si? liczb? przypadkw u?ywania przez m?odzie?, dost?pnych bez recepty lekw, w celach pozamedycznych. ?atwy dost?p do informacji mo?e w krtkim czasie doprowadzi? do nasilenia si? skali problemu.

Celem kampanii jest zwi?kszenie wiedzy doros?ych na temat ryzyka u?ywania lekw dost?pnych bez recepty przez dzieci i m?odzie? w celach pozamedycznych oraz przeciwdzia?anie jego negatywnym skutkom.

St?d, zach?camy Pa?stwa do zapoznania si? z poradnikiem O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii.

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodzicw. Dla tych, ktrzy ju? zetkn?li si? z u?ywaniem przez dzieci narkotykw, a tak?e dla tych, ktrzy chc? dowiedzie? si? wi?cej, cho? nie maj? tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarwno na zwi?kszenie wiedzy, jak rwnie? zwi?kszenie umiej?tno?ci wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia zwi?zane ze zjawiskiem odurzania si? lekami, u?ywaniem marihuany, dopalaczy oraz przeciwdzia?aniu im poprzez nawi?zywanie poprawnych relacji z dorastaj?cym dzieckiem.

Poradnik dla Rodzicw O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii znajdziecie Pa?stwo w materia?ach do pobrania na stronie

www.przyjmujelekiczybierze.pl

Linki do wa?nych i przydatnych stron:

Linki do wa?nych i przydatnych stron:

www.saferinternet.pl- oficjalna strona realizowanego w Polsce przez Konsorcjum FDN i NASK programu Komisji Europejskiej "Safer Internet". Na serwisie znajduj? si? aktualne wiadomo?ci zwi?zane z tematyk? programu, artyku?y prasowe oraz raporty dotycz?ce bada?.

www.dbi.pl- serwis po?wiecony obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu, którego ide? jest propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego korzystania dzieci i m?odzie?y z Internetu. Na stronie znajduj? si? materia?y i relacje z poprzednich obchodów, materia?y pomagaj?ce w organizacji imprez, informacje o konkursach, baza szkó?, które przy??czy?y si? do obchodów.

www.dyzurnet.pl- serwis Dy?urnet.pl anonimowo przyjmuje zg?oszenia o nielegalnych tre?ciach w Internecie.

www.helpline.org.pl- projekt helpline.org.pl ma na celu pomoc dzieciom i m?odzie?y w sytuacjach zagro?enia bezpiecze?stwa w Internecie. Je?li dziecko spotka?o w Sieci co? nieprzyjemnego i nie wiesz jak mu pomó? - wejd? na stron? projektu.

www.kidprotect.pl- strona Fundacji Kidprotect.pl, zajmuj?c? si? zapobieganiem patologiom spo?ecznym (w szczególno?ci przest?pczo?ci seksualnej) oraz pomoc? dotkni?tym patologiami spo?ecznymi.

www.dzieckokrzywdzone.pl- portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci.

www.wsp.lodz.pl/Cyberbullying-344-0.html- strona realizowanego w Wy?szej Szkole Pedagogicznej w ?odzi projektu badawczego dotycz?cego zjawiska cyberprzemocy.

Rodzicu - nie wiesz jak post?pi? w obliczu grypy u twojego dziecka - przeczytaj!

Materia? edukacyjny przygotowany przez Krajowy Punkt Centralny ds. Mi?dzynarodowych Przepisów Zdrowotnych

przy Zak?adzie Epidemiologii NIZP – PZH w oparciu o rekomendacje CDC

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK POST?POWA? I ROZMAWIA? Z DZIE?MI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWI?ZANYCH Z GRYP? WYWO?AN? NOWYM WIRUSEM A/H1N1

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie