Zaj?cia projektowe z fizyki_2

To ju? koniec. Niestety wszystkie zaj?cia zaplanowane odby?y si?.

Pozosta? nam jeszcze dwudniowy wypad do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik.

Trzeba przyzna?, ?e termin by? trudny .Ale uda?o si? . Jak by?o ? Super !!!

Zreszt? sami zobaczcie.

 

 

Czytaj więcej...

Wi?cej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó? Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”.

„Jak okre?li? wiek prapradziadka” – zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania chemi?.

Czy pod ?ó?t? skórk? po?ywnego banana kryje si? radioaktywne niebezpiecze?stwo ? Wiedza zdobyta podczas  kolejnych  zaj?? w ramach projektu pozwoli?a odpowiedzie?  na to pytanie.  Scharakteryzowali?my zjawisko promieniotwórczo?ci  i  omówili?my jego praktyczne zastosowanie.  Przeprowadzili?my tak?e  proces s?dowy – uczniowie wcielilisi? w role s?dziego, prokuratora iobro?cy. Oskar?ona to: PROMIENIOTWÓCZO?? .  S?dziowie Monika Kubo? i Maciej Wodzi?ski wydali  sprawiedliwy wyrok. Nie zabrak?o równie? eksperymentowania podczas zaj?? laboratoryjnych

Marzena Zawadzka – Ma?ków

 

 

Czytaj więcej...

Drzewa genealogiczne i ogrody ewolucji

Trzeci, ostatni ju? blok zaj?? projektowych, ?wiczy? umiej?tno?ci manualne i plastyczne dzi?ki wykonywaniu drzewa rodowego w?asnej rodziny. Do tej pory poznawali?my dzieje gatunku ludzkiego, przysz?a wi?c pora na zg??bienie tajników w?asnego pochodzenia.

Na koniec uczestnicy projektu wykonali prezentacje w PPT pt. „Ogrody ewolucji” traktuj?ce o filogenetycznym rozwoju ro?lin, zwierz?t i cz?owieka.

Nie zabrak?o oczywi?cie dodatkowych ?wicze? i do?wiadcze?, wszak biologia, to nauka eksperymentalna.

Jolanta Flakowska

 

Czytaj więcej...

Byli?my w najwi?kszym JuraParku w Europie!

Ale by?o fajnie! To powszechna opinia po wyje?dzie naukowym do JuraParku w Krasiejowie w ramach realizacji projektu „Wi?cej, lepiej, szybciej”, cz??? – „Ja cz?owiek”.

Pogoda nam dopisa?a, bo akurat 8 czerwca by?o ciep?o i ?wieci?o s?o?ce, a to znakomicie sprzyja?o edukacji na ?cie?ce dydaktycznej wiod?cej przez unikaln? jurajsk? sceneri? z oko?o 250 modelami dinozaurów naturalnej wielko?ci, co daje prawie 70 gatunków prehistorycznych stworze?. Oczywi?cie najwi?ksze wra?enie zrobi? amficelis – mierz?cy 60 metrów d?ugo?ci i brachiozaury o wysoko?ci 20 m.

Czytaj więcej...

Ja cz?owiek_3

Wi?cej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó? Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”.

„Ja cz?owiek” – zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania biologi?

Za nami kolejne spotkania w ramach projektu „Wi?cej, lepiej, szybciej” –  zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania biologi?. Wszystkie grupy, po wst?pnej, integruj?cej fazie zaj??, przyst?pi?y do przygotowania wyst?pienia (wiersz, piosenka, skecz) lub prezentacji w PPT, które w najciekawszy sposób przedstawia?y przepis na wykonanie masy solnej.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

?mieci w naszych domach

?mieci w naszych domach. Co zrobi? aby zajmowa?y jak najmniejsz? obj?to??? W ramach projektu ,, Wi?cej, lepiej, szybciej " odby?y si? zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania matematyk? Ziemia Korfantowska w liczbach. Na warsztatach uczniowie mieli okazj? przekona? si? jak bardzo mo?na zmniejszy? obj?to?? odpadów zgniataj?c je.Bawi?c si? utrwalali?my b?d? poznawali?my  wzory na obj?to?? bry? : graniastos?upów, ostros?upów i bry? obrotowych. Weryfikowali?my wysuni?te hipotezy, ile razy zmniejszy si? obj?to?? danego przedmiotu po zgnieceniu oraz szacowali?my przybli?ona obj?to?ci odpadów ,, wyprodukowanych" w naszych domach  w zale?no?ci od liczby cz?onków rodziny.

M. Hetma?ska

Czytaj więcej...

Jak okre?li? wiek prapradziadka

Wi?cej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó? Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”.

„Jak okre?li? wiek prapradziadka” – zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania chemi?.

W ramach projektu „Wi?cej, lepiej, szybciej” – w naszym gimnazjum odbywaj? si? zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania chemi?. Cele g?ówne tych zaj?? topog??bienie wiedzy dotycz?cej zjawiska promieniotwórczo?ci i jego praktycznego zastosowaniaoraz rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej.

Czytaj więcej...

Korfantów od kuchni. W kolejne soboty marca mieli?my okazj? spojrze? na matematyk? od kuchni i zobaczy? jak bardzo przydatna jest jej znajomo?? w ?yciu codziennym. Przygotowane przez uczniów przepisy kulinarne modyfikowali?my w zale?no?ci od liczby osób lub posiadanych sk?adników wykorzystuj?c wiedz? o wielko?ciach wprost proporcjonalnych. Nauczyli?my si? równie? sporz?dza? syropy i solanki o danym st??eniu. Uwie?czeniem spotkania  by?a wspólnie przygotowana pizza.

M. Hetma?ska

Zaj?cia projektowe z fizyki

Od lutego 2013 roku trwaj? zaj?cia z projektu : „Wi?cej , lepiej , szybciej” z tak trudnego lecz ciekawego przedmiotu jakim jest fizyka. Spotykamy si? w 15 – osobowych grupach i staramy si? pozna? proste narz?dzia ludzi pierwotnych, zasady ich dzia?ania i budow?. Poznajemy równie?, pierwsze do?wiadczenia jakie przeprowadzali uczeni nie posiadaj?c tak nowoczesnego sprz?tu, jakim dysponuj? dzisiaj, a które mia?y ogromny wp?yw na rozwój  ludzko?ci. Oto jak si? bawimy

·         budowali?my  poduszkowce

·         przeprowadzali?my galwanizacje wody

·         budowali?my wahad?o matematyczne.

Gimnazjalisto, planuj przysz?o?? ju? dzi?

„Gimnazjalisto, planuj przysz?o?? ju? dzi?” - zaj?cia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego

W miesi?cu lutym i marcu br. odby?y si? pierwsze zaj?cia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach realizowanego projektu „Wi?cej, lepiej, szybciej” . Grupy: I, II i V uczestniczy?y w spotkaniach, które pozwoli?y uczniom zg??bi? wiedz? niezb?dn? do podj?cia w przysz?o?ci decyzji o wyborze zawodu i szko?y ponadgimnazjalnej. Uczestnicy poznali czynniki warunkuj?ce trafny wybór zawodu, struktur? szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz warunki przyj?? i zasady rekrutacji do szkó?. Ponadto zostali zapoznani z sytuacj? m?odzie?y na lokalnym rynku pracy w ?wietle danych Powiatowego Urz?du Pracy w Nysie. Na kolejnych spotkaniach rozpoznawali swój potencja? i preferencje zawodowe w oparciu o przeró?ne ?wiczenia,  testy i ankiety (test wielorakiej inteligencji, ankiet? zdolno?ci  „W czym jestem mistrzem?”, komputerowy  test zainteresowa? i preferencji zawodowych). Sporych emocji dostarczy?o uczestnikom ?wiczenie wykonywane w ma?ych grupach, sprawdzaj?ce konkretne umiej?tno?ci uczniów:  j?zykowe, manualne, plastyczne, matematyczne, logicznego my?lenia, porz?dkowo – organizacyjne, wspó?pracy z innymi itp. Uczniowie po rozpoznaniu swoich mocnych stron zastanawiali si? nad tym,  w wykonywaniu jakich zawodów by?yby one przydatne.

El?bieta Sternik

Czytaj więcej...

Poznajemy zabytki Korfantowa

W ramach projektu "Wi?cej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó? Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” w naszej szkole zosta?y zorganizowane zaj?cia z historii o tematyce regionalnej. Pierwszy cykl spotka? po?wi?cony by? poznaniu zabytków Korfantowa. M?odzie? poznawa?a histori? najciekawszych obiektów, robi?a zdj?cia oraz przygotowywa?a prezentacj?. By? tak?e czas na wspólny posi?ek i rozrywk?. Niespodziank? by?a zabawa w chowanego. Uczniowie wrócili do domu z wielkim u?miechem na twarzy. Nie spodziewali si? tak ciekawego sp?dzenia czasu w nocnej scenerii. Mi?o by?o po??czy? nauk? z zabaw?.

Sylwia Kucharzak

Czytaj więcej...

Ja cz?owiek - 2

Wi?cej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó? Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”.

„Ja cz?owiek” – zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania biologi?

W miniony pi?tek i sobot?, 08.03. i 09. 03. br. odby?y si? kolejne spotkania w ramach projektu „Wi?cej, lepiej, szybciej” –  zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania biologi?. Podczas, gdy grupa II zg??bia?a tajniki biochemicznego sk?adu ludzkiego organizmu, grupa I stara?a si? jak najlepiej zapozna? z budow? ludzkiej komórki – tak, by potrafi? narysowa? j? nawet z zamkni?tymi oczami. Pó?niej, wype?nianie kart pracy na podstawie sporz?dzonych przez siebie preparatów ?wie?ych oraz preparatów trwa?ych, nie stanowi?o ?adnego problemu.

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

„Wi?cej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó? Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”.

„Ja cz?owiek” – zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania biologi?

Realizacja projektu idzie pe?n? par?. Zainteresowani biologi? uczestnicy projektu badali ostatnio z jakich pierwiastków i zwi?zków chemicznych sk?ada si? cz?owiek. Laboratoryjne zaj?cia poprzedzi?y gry i zabawy integruj?ce grup?. Kolejne zaj?cia, to warsztaty polegaj?ce na zaprojektowaniu i wykonaniu modelu ludzkiej komórki.

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie