Jednym z podstawowych celw dzia?alno?ci wolontariatu jest pomoc innym ludziom, a tak?e kszta?towanie postawy otwarto?ci na drugiego cz?owieka, niezale?nie od jego potencja?u intelektualnego, pogl?dw, wygl?du i niedomaga?.

Realizuj?c to w?a?nie zadanie, cz?onkowie szkolnej grupy wolontariackiej udali si? do Specjalnego O?rodka Szkolno Wychowawczego w Prudniku, do ktrego ucz?szczaj? dzieci i m?odzie? z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? r?nego stopnia. Wizyta wolontariuszy wi?za?a si? z imprez? integracyjn? we wspomnianej placwce, zorganizowan? z okazji powitania wiosny. Zadaniem go?ci by?a pomoc wychowankom SOSW w przygotowaniu plakatw, hase? i piosenek w wiosennym klimacie, jak rwnie? w sprawnym przebiegu spotkania.

Uczniowie naszego gimnazjum wrcili z Prudnika pod wielkim wra?eniem, czego dowodem niech b?d? ich wypowiedzi:

Czytaj więcej...

Wolontariat z ?yczeniami ?wi?tecznymi w Domu Pomocy Spo?ecznej

Cz?onkowie wolontariatu przy naszym gimnazjum maj? za sob? zrealizowanie kolejnego zadania. Tym razem by?o to wykonanie kartek ?wi?tecznych, wraz ze stosownymi ?yczeniami, skierowanych do pensjonariuszy Domu Pomocy Spo?ecznej w Korfantowie.

Wolontariusze bardzo mocno zaanga?owali si? w produkcj? kartek do?? powiedzie?, ?e niektrzy wykonali ich po 3 i wi?cej, a ka?da z nich by?a niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.

Do Domu Pomocy Spo?ecznej uda?a si? dziesi?cioosobowa delegacja naszego zespo?u. Tam przechodzili?my od sali do sali (dzi?ki uprzejmo?ci pani Ireny Karwat, ktra pomog?a nam w sprawnym przemieszczaniu si? po obiekcie), wr?czaj?c nasze upominki oraz obdzielaj?c Seniorw u?miechem i chwil? rozmowy. Reakcje Gospodarzy mwi?y same za siebie: by?a to nieukrywana rado?? i zadowolenie, a nawet wzruszenie. Warto by?o podj?? si? takiego w?a?nie zadania, gdy? nie ma chyba nic cenniejszego od dania drugiemu cz?owiekowi swojej obecno?ci i pami?ci, a wolontariusze w?a?nie to ofiarowali pensjonariuszom DPS-u.

Alina Puzio

psycholog szkolny/opiekun wolontariatu

Czytaj więcej...

Oglnopolska akcja Gra Grosza organizowana jest w corocznie na rzecz dzieci, ktre z r?nych przyczyn nie mog? wychowywa? si? we w?asnym domu rodzinnym. Przeprowadzana jest w r?nego rodzaju placwkach edukacyjnych, pocz?wszy od przedszkoli, sko?czywszy na szko?ach ponadgimnazjalnych.

Na zbirk? ka?dy przynosi tyle grosikw, ile mo?e, ale decyzje o wrzuceniu drobnej monety s? wa?n? lekcj? empatii i otwarto?ci na pomoc drugiej osobie. Pokazuj?, ?e widz?c s?uszny cel potrafimy si? zjednoczy? i wiele zdzia?a?. To ogromny kapita? spo?eczny.Czytaj więcej...

Dzie? Seniora

Wed?ug kalendarza ?wi?t, 2o listopada przypadaj? obchody Dnia Seniora, znanego na ca?ym ?wiecie jako Mi?dzynarodowy Dzie? Osb Starszych.

W tym roku ?wi?towanie w gimnazjum mia?o nietypowy przebieg, bowiem odby?o si? pod has?em kulinarnego ??czenia pokole?: s?uchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i cz?onki? szkolnego wolontariatu.

Spotkanie wspomnianych grup mia?o miejsce w wigili? Dnia Seniora, w czwartkowe popo?udnie, 19 listopada. Panie z Uniwersytetu, aktywnie w??czaj?c w prac? wolontariuszki, przygotowa?y bardzo oryginalne smakowito?ci w postaci: sa?atki z zupkowego makaronu, sa?atki z makaronu ry?owego o czosnkowo-koperkowej nucie, nale?nikw ala ameryka?skie pancakesy ze s?odkim nadzieniem, deseru
z pianek oraz b?yskawicznej szarlotki. Ponadto mo?na by?o nauczy? si? garnirowania, czyli ozdabiania potraw, jak rwnie? wykonywania, przepi?knie i smakowicie wygl?daj?cych, przek?sek.

Wolontariuszki, pod kierunkiem do?wiadczonych Pa?, ch?tnie wype?nia?y obowi?zki podkuchcikw, obieraj?c, kroj?c, mieszaj?c, s?owem: wykonuj?c wszelkie czynno?ci, potrzebne do przygotowania potraw.


Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie