Zako?czy?a si? pierwsza wi?ksza akcja wolontariatu, dzia?aj?cego w naszym gimnazjum, ktra polega?a na przeprowadzeniu zbirki gier planszowych, puzzlii podobnych umilaczy wolnego czasu na rzecz ?wietlic ?rodowiskowych.

Zebranych rzeczy by?o na tyle sporo, ?e obdarowane zosta?y dwie ?wietlice: w ?cinawie Ma?ej i Budzieszowicach. Oddelegowane wolontariuszki przekaza?y, pi?knie zapakowane, gry w oba miejsca. Dary zosta?y przyj?ta w wielka wdzi?czno?ci?i entuzjazmem, czego wymiernym dowodem by?o przygotowanie dla wolontariuszek s?odkiego pocz?stunku w Budzieszowicach. Cieszymy si?, ?e akcja wolontariatu wywo?a?a u?miech na wielu dzieci?cych twarzach. Dla takich chwil warto podejmowa? ka?dy wysi?ek!

Alina Puzio

opiekun wolontariatu

© Gimnazjum w Korfantowie